دوره و شماره: دوره 29، شماره 147، مرداد و شهریور 1390 
وضعیت فعالیت بدنی سالمندان شهر اصفهان

صفحه 939-946

سید رضا اسحاقی؛ آرمیندخت شاه ثنایی؛ مریم ملت اردکانی


گزارش یک مورد نادر لنفانژیولیومیوماتوزیس با پنوموتوراکس دو طرفه

صفحه 947-951

مجتبی احمدی‌نژاد؛ علی رضا آذرگون؛ اصغر عالیه پور؛ سارا والی‌زاده؛ معصومه میثمی