وضعیت فعالیت بدنی سالمندان شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 متخصص پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با بهبود مراقبت‌های پزشکی و کاهش مرگ و میر، جمعیت جهان و ایران به سوی کهن‌سالی رو به حرکت است. یکی از اهداف سالمندی پویا، ارتقای کیفیت زندگی سالمندان است. یکی از مواردی که سبب نیل به این هدف می‌شود، داشتن فعالیت بدنی مناسب می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، سنجش فعالیت بدنی سالمندان شهر اصفهان بود.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر از نوع پیمایشی بود که در سال 89-1388 بر روی 350 سالمند شهر اصفهان انجام شد. نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای و چند مرحله‌ای انجام و جهت بررسی فعالیت بدنی از پرسش‌نامه‌ی RAPA (Rapid assessment of physical activity) استفاده شد. توزیع فراوانی فعالیت بدنی سالمندان شهر اصفهان بر حسب سن، جنس، سطح تحصیلات، شغل و وضعیت تأهل ارزیابی شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 15 مورد آنالیز آماری قرار گرفت.یافته‌ها: 7/13 درصد از سالمندان شهر اصفهان از فعالیت بدنی مناسب برخوردار بودند که این میزان در مردان به طور معنی‌داری بالاتر از زنان بود و با سطح درامد رابطه‌ی مستقیم و با افزایش سن رابطه‌ی معکوس داشت. در افراد متأهل و بدون شغل با افزایش میزان فعالیت همراه بود. با سطح تحصیلات ارتباط معنی‌دار دیده نشد.نتیجه‌گیری: سطح فعالیت بدنی سالمندان در جمعیت شهری اصفهان پایین می‌باشد. گروه‌های در معرض خطر عدم تحرک بدنی، سالمندان با سن بالاتر، سطح اقتصادی پایین، زنان سالمند، سالمندان تنها و شاغل می‌باشند. لزوم توجه به این گروه‌ها در برنامه‌ریزی‌های ارتقای سطح فعالیت بدنی محسوس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the Physical Activity of Elderly Population of Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Sayed Reza Eshaghi 1
 • Armindokht Shahsanai 2
 • Maryam Mellat Ardakani 3
1 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Specialty in Community Medicine, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Improvement of medical care and decreasing of mortality, have lead to an increase in ageing in Iranian population. The main goal of Active ageing is improving the quality of life. Physical activity is one of the factors that is important to achieve a good quality of life. The aim of this study was to evaluate the physical activity of the elderly in Isfahan.Methods: This cross sectional study was carried out on 350 old residents of Isfahan, Iran between the years 2009-2010. Multi stage cluster sampling technique was used to collect the sample population. Rapid assessment of physical activity (RAPA) questionnaire was used to investigate the amount of physical activity. The demographic data such as age, sex, education, job and marital status were obtained and results were analyzed by SPSS15 software.Findings: Only 13.7% of the studied population had an adequate physical activity. The frequency of adequate physical activity was significantly higher in men, those with higher levels of income, those who were married or had a lower age or were unemployed. The level of education had no significant effect on the frequency of adequate physical activity. Conclusion: The level of physical activity of elderly in Isfahan is low. The high risk group mentioned in the last part need more attention to improve their physical activity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Elderly
 • Physical Activity
 • Socio-economic level
 1. Hatami H, Razavi SM, Eftekhar Ardebil H, Majlesi F, Sayed Nozadi M, Parizadeh SMJ. Persian Textbook of Public Health. Tehran: Arjmand; 2004.
 2. Islamic Republic Of Iran Management &Planning Organization. Status of the Aged Nationwide. Tehran: Statistical Center of Iran; 2002.
 3. Apolicy Framework World Health Organization. Active Aging. Trans. Tavakoli H, Armat MR, Khodaei GH, Hoseini SJ. Mashhad: Medical University of Mashhad; 2004.
 4. Kalache A, Kickbusch I. A global stategy for healthy aging. World Health 1997; 50(4): 4-5.
 5. Rowe M, Leachan E, Youg D. Evaluating the efficacy of physical activity for influencing quality of life out comes in older adults. Ann Beh Med 1999; 251(14): 718-25.
 6. Motefaker M, Sadrbafghi SM, Rafiei M, Bahadorzadeh L, Namayandeh SM, Karimi M, et al. Epidemiology of physical activity; a population based study in Yazd City. Tehran University Medical Journal 2007; 65(4): 77-81.
 7. Zabihi A, Jafarian SR, Farokhifar M, Babaee F. Study on Physical Activities in Babol City. Journal of Babol University of Medical Sciences 2010; 11(6): 71-6.
 8. Santos R, Santos MP, Ribeiro JC, Mota J. Physical activity and other lifestyle behaviors in a Portuguese sample of adults: results from the Azorean Physical Activity and Health Study. J Phys Act Health 2009; 6(6): 750-9.
 9. Dias-da-Costa JS, Hallal PC, Wells JC, Daltoe T, Fuchs SC, Menezes AM, et al. Epidemiology of leisure-time physical activity: a population-based study in southern Brazil. Cad Saude Publica 2005; 21(1): 275-82.
 10. Burton NW, Turrell G. Occupation, hours worked, and leisure-time physical activity. Prev Med 2000; 31(6): 673-81.
 11. Martin SB, Morrow JR, Jr., Jackson AW, Dunn AL. Variables related to meeting the CDC/ACSM physical activity guidelines. Med Sci Sports Exerc 2000; 32(12): 2087-92.
 12. Fischer ID, Brown DR, Blanton CJ, Casper ML, Croft JB, Brownson RC. Physical activity patterns of Chippewa and Menominee Indians: the Inter-Tribal Heart Project. Am J Prev Med 1999; 17(3): 189-97.
 13. Topolski TD, LoGerfo J, Patrick DL, Williams B, Walwick J, Patrick MB. The Rapid Assessment of Physical Activity (RAPA) among older adults. Prev Chronic Dis 2006; 3(4): A118.
 14. Florindo AA, Hallal PC, Moura EC, Malta DC. Practice of physical activities and associated factors in adults, Brazil, 2006. Rev Saude Publica 2009; 43(Suppl 2): 65-73.
 15. Salmon J, Owen N, Bauman A, Schmitz MK, Booth M. Leisure-time, occupational, and household physical activity among professional, skilled, and less-skilled workers and homemakers. Prev Med 2000; 30(3): 191-9.
 16. Seclen-Palacin JA, Jacoby ER. [Socio-demographic and environmental factors associated with sports physical activity in the urban population of Peru]. Rev Panam Salud Publica 2003; 14(4): 255-64.
 17. Souri H. Leisure time physical activity among adults and its association with medical services use in Ahwaz. Scientific journal of Hamadan University of Medical Sciences 2003; 9(4): 56-60.
 18. Hernandez B, de HJ, Barquera S, Monterrubio E, Rivera J, Shamah T, et al. [Factors associated with physical activity among Mexican women of childbearing age]. Rev Panam Salud Publica 2003; 14(4): 235-45.
 19. Trinh OT, Nguyen ND, Dibley MJ, Phongsavan P, Bauman AE. The prevalence and correlates of physical inactivity among adults in Ho Chi Minh City. BMC Public Health 2008; 8: 204.