دوره و شماره: دوره 29، شماره 126، فروردین و اردیبهشت 1390 
مقایسه‌ی نتایج درمانی استفاده از غشای آمنیون و گرافت پوستی در درمان سوختگی‌های درجه‌ی 2 عمقی کودکان

صفحه 41-48

محمود عمرانی فرد؛ امیر مهدی انصاری؛ نوشین جاذبی؛ رضا روزبهانی؛ مجتبی اکبری


تأثیر تزریق هم زمان واکسن هپاتیت B و دوگانه بر سطح آنتی بادی ضد هپاتیت B در بیماران تحت دیالیز

صفحه 56-64

شهرزاد شهیدی؛ نسرین نامداری فرقانی؛ مژگان مرتضوی؛ سمیه صادقی؛ هما ریحانی؛ بهزاد حیدریان


معرفی یک مورد نادر هم‌زمانی اکتینومایکوز لارنکس با درگیری ریوی

صفحه 74-79

محسن میدانی؛ نظام الدین برجیس؛ مژگان مختاری؛ نوشین احمدی؛ محمد جواد ریخته گر؛ محمد حسن ریخته گر