دوره و شماره: دوره 29، شماره 157، آذر و دی 1390 
بررسی پلی‌مورفیسم کدون 72 ژن 53 TPدر بیماران مبتلا به آندومتریوزیسدر شهر اصفهان

صفحه 1509-1516

مهدی نیکبخت دستجردی؛ بهرام اسلامی ‌فارسانی؛ روشنک ابوترابی؛ رسول صالحی؛ محمد حسین صانعی


بررسی ژن pncA با استفاده از روش‌های PCR-RFLP و Allele-Specific-PCR در افتراق مایکوباکتریوم بوویس از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس

صفحه 1532-1541

محمد رضا اله یار ترکمن؛ فاطمه مریم شیخ‌الاسلامی؛ پریسا فرنیا؛ محمد حسن شاه حسینی؛ محدثه مظفری؛ مهدی شمسی؛ محمد رضا مسجدی؛ علی اکبر ولایتی


بررسی پرونده‌های شکایات پزشکی در سازمان نظام پزشکی شهر اصفهان

صفحه 1542-1553

خسرو نقیبی؛ کامران منتظری؛ سید سلمان خلیفه سلطانی