بررسی عوامل خطر در بیماران مبتلا به HIV تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه بیماری‌های غیرواگیر، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

3 کارشناس ایدز، گروه بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از معضلات کنونی جامعه، عدم اطلاع کافی مردم از رفتارهای پرخطر می‌باشد. در این مطالعه سعی اصلی بر این بود تا با تعیین الگو و شیوع رفتارهای پرخطر در افراد مبتلا به ایدز، بتوان در کنار حمایت و کمک رسانی به برنامه ریزان فن، گام مؤثری در جهت حل گوشه‌ای از این معضل خانمان‌سوز برداشت.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی مقطعی توصیفی- تحلیلی بود که به صورت سرشماری بر روی کلیه‌ی 1461 بیمار مبتلا به ایدز مراجعه کننده به مرکز مشاوره‌ی بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز بین سال‌های 88-1383 با در اختیار داشتن اطلاعات مربوط به رفتارهای پرخطر آن‌ها، جهت تعیین شیوع این عوامل خطر به عنوان رفتارهای پرخطر در کنار توزیع اطلاعات دموگرافیک و فردی، انجام پذیرفت. همچنین ارتباط عوامل خطر با ابتلای به بیماری ایدز با استفاده از آزمون‌های آماری 2χ و t-test یک نمونه‌ای در سطح معنی‌داری 05/0 به دست آمد.یافته‌ها: در این مطالعه 1260 نفر (3/86 درصد) بیمار مرد و 201 نفر ( 7/13 درصد) بیمار زن بررسی شدند. میانگین سنی بیماران 67/7 ± 5/41 سال بود. از این تعداد 9/78 درصد سابقه‌ی زندان، 9/75 درصد سابقه‌ی اعتیاد تزریقی، 1/45 درصد سابقه‌‌ی تماس جنسی، 5/32 درصد سابقه‌ی خالکوبی خارج از زندان، 24 درصد سابقه‌ی خالکوبی داخل زندان، 2/30 درصد سابقه‌ی استفاده از تیغ مشترک در داخل زندان و 6/4 درصد سابقه‌ی استفاده از تیغ مشترک در خارج از زندان را داشتند. همچنین 58/63 درصد مبتلا به هپاتیت C، 04/7 درصد مبتلا به هپاتیت B، 57/6 درصد سابقه‌ی ابتلا به عفونت‌های آمیزشی و 43/1 درصد مبتلا به بیماری سل بودند.نتیجه‌گیری: با توجه به تمام این توضیحات می‌توان چنین نتیجه گرفت که آموزش روابط جنسی و خطرات اعتیاد تزریقی و مخاطرات حضور در زندان و همچنین آموزش نکات مهم بهداشتی در زمینه‌ی رفتارهای پرخطر به افراد در معرض خطر که به طور عمده جوانان هستند، از طرف نهادهای ذیربط با سیاست‌گذاری‌های صحیح و همکاری‌های بین بخشی، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey of Risk Factors in HIV Positive Patients Covered by Shiraz University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Pezhman Bagheri 1
 • Hussein Faramarzi 2
 • Mozhgan Sabet 3
1 Department of Epidemiology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Non-Communicable Diseases, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
3 Department of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
چکیده [English]

Background: Unawareness of people about high risk behaviors lead in major problems in the present Iranian society. In this study, we tried to determine the prevalence of high risk behaviors among HIV positive patients. We also aimed to provide a pattern for these behaviors to help both policy makers and patients.Methods: This descriptive-analytic cross-sectional study used a census method to evaluate 1461 HIV patients that referred to the Disease Counseling Center at Shiraz University of Medical Sciences during 2003-2008. The study analyzed the information about high risk behaviors among these patients and extracted the risk factors, as well as their demographic and personal characteristics. In addition, the correlations between HIV and risk factors were determined by chi-square test and single-sample t-test at a significance level of 5%.Findings: This Study involved 1260 (86.3%) men and 201 (13.7%) women with a mean age of 41.5 ± 7.67 years. Among these patients, 78.9% had a history of imprisonment, 75.9% experienced drug injection, 45.1% had a history of sexual relationships, 32.5% tattooed outside the prison while and 24% tattooed inside the prison. Moreover, 30.2% and 4.6% had used a common razor inside and outside the prison, respectively. Hepatitis C and B and tuberculosis were found in 63.58%, 7.04% and 1.43% of the subjects, respectively. Finally, 6.57% had a history of sexually transmitted infections. Conclusion: Based on our findings, government and policy makers need to educate the youth on sexual relations, risks of drug injection and imprisonment, and also main health issues regarding high risk behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prevalence of high risk behaviors
 • HIV patients
 • Education
 • Shiraz University of Medical Sciences
 1. UNAIDS Report on the Global AIDS Epidemic: Executive Summary - Joint United Nations Programs on HIV-AIDS [Online] 2004; Available from: URL: http://www.unaids.org
 2. Deren S, Kang SY, Colon HM, Andia JF, Robles RR. HIV incidence among high-risk Puerto Rican drug users: a comparison of East Harlem, New York, and Bayamon, Puerto Rico. J Acquir Immune Defic Syndr 2004; 36(5): 1067-74.
 3. Sanchez JL, Todd CS, Bautista CT, Botros BA, Khakimov MM, Giyasova GM, et al. High HIV prevalence and risk factors among injection drug users in Tashkent, Uzbekistan, 2003-2004. Drug Alcohol Depend 2006; 82(Suppl 1): S15-S22.
 4. Burattini M, Massad E, Rozman M, Azevedo R, Carvalho H. Correlation between HIV and HCV in Brazilian prisoners: evidence for parenteral transmission inside prison. Rev Saude Publica 2000; 34(5): 431-6.
 5. Samuel MC, Doherty PM, Bulterys M, Jenison SA. Association between heroin use, needle sharing and tattoos received in prison with hepatitis B and C positivity among street-recruited injecting drug users in New Mexico, USA. Epidemiol Infect 2001; 127(3): 475-84.
 6. Hahn JA, Page-Shafer K, Lum PJ, Ochoa K, Moss AR. Hepatitis C virus infection and needle exchange use among young injection drug users in San Francisco. Hepatology 2001; 34(1): 180-7.
 7. Strathdee SA, Galai N, Safaiean M, Celentano DD, Vlahov D, Johnson L, et al. Sex differences in risk factors for hiv seroconversion among injection drug users: a 10-year perspective. Arch Intern Med 2001; 161(10): 1281-8.
 8. Kral AH, Bluthenthal RN, Lorvick J, Gee L, Bacchetti P, Edlin BR. Sexual transmission of HIV-1 among injection drug users in San Francisco, USA: risk-factor analysis. Lancet 2001; 357(9266): 1397-401.
 9. Zhao M, Du J, Lu GH, Wang QY, Xu H, Zhu M, et al. HIV sexual risk behaviors among injection drug users in Shanghai. Drug Alcohol Depend 2006; 82(Suppl 1): S43-S47.
 10. Osborn A. Russia's youth faces worst crisis of homelessness and substance misuse since second world war. BMJ 2005; 330(7504): 1348.
 11. Rhodes T, Lowndes C, Judd A, Mikhailova LA, Sarang A, Rylkov A, et al. Explosive spread and high prevalence of HIV infection among injecting drug users in Togliatti City, Russia. AIDS 2002; 16(13): F25-F31.
 12. WHO. AIDS epidemic update. [Online]. 2002 [cited December 2002]; Available from: URL: http://www.who.int/hiv/pub/epidemiology/epi2002/en
 13. Razani N, Mohraz M, Kheirandish P, Malekinejad M, Malekafzali H, Mokri A, et al. HIV risk behavior among injection drug users in Tehran, Iran. Addiction 2007; 102(9): 1472-82.
 14. Zamani S, Kihara M, Gouya MM, Vazirian M, Ono-Kihara M, Razzaghi EM, et al. Prevalence of and factors associated with HIV-1 infection among drug users visiting treatment centers in Tehran, Iran. AIDS 2005; 19(7): 709-16.
 15. World Health Organization. Reports Annual in 2009: Department of Survey HIV/AIDS. Geneva: WHO; 2009.
 16. Habibi F, Mokhtari H, Gazorani M, Lahouti M, Zafaranlou N. Frequency of HIV-1 Infection in VDRL positive patients. Medical Science Journal Islamic Azad University-Mashhad Branch 2007; 3(3): 117-22.
 17. Afsar Kazerooni P, Amini Lari M, Joolaei H, Sabet M. Prevalence of human immunodeficiency virus infection and related risk factors among injective substance abusers in Shiraz, Southern part of Iran. The Journal of Fundamentals of Mental Health 2009; 11(43): 175-84.