دوره و شماره: دوره 29، شماره 171، بهمن و اسفند 1390 
بررسی و مقایسه‌‌ی فراوانی سندرم متابولیک در بیماران همودیالیز و دیالیز صفاقی

صفحه 2722-2731

مژگان مرتضوی؛ شیوا صیرفیان؛ افسون امامی‌ نائینی؛ ندا زمانی؛ نفیسه معین


تعیین عوامل خطر بروز متاستاز در زنان مبتلا به سرطان پستان

صفحه 2785-2796

فریبرز مکاریان؛ ندا عبدیزدان؛ ندا معتمدی؛ پرنیان تابش؛ شیرین مکاریان؛ فریبا‌ ها‌شمی؛ مائده عباسی