شناسایی خصوصیات مرفوتایپ پسودوموناس آئروژینوزا‌های جدا شده از بیماران مبتلا به سیستیک فیبروزیس و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 کارشناس ارشد، گروه میکروبیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری سیستیک فیبروزیس (Cystic fibrosis یا CF) از دسته‌ی بیماری‌های ژنتیکی اتوزومال است. بخش اعظم علایم بالینی این بیماری مربوط به فعالیت عوامل میکروبی فرصت طلب می‌باشد. پسودوموناس آئروژینوزا مهم‌ترین پاتوژن در بیماران مبتلا به CF است. این باکتری برای بقا و سازگار شدن با شرایط بدن بیمار به راحتی دچار موتاسیون ژنی می‌شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی مرفوتایپ کلنی و میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی در پسودوموناس آئروژینوزای جدا شده از بیماران مبتلا به CF بود.روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی مقطعی بود. در سال‌های 1387-1382 از 59 بیمار مبتلا به CF، 27 بیمار مبتلا به عفونت ادراری پسودوموناسی و 123 نمونه از 91 نفر از پرسنل (گلو، دست و روپوش) در بیمارستان الزهرا (س) نمونه گرفته شد. 113 نمونه نیز از محیط بیمارستان (دستگاه‌ها، راهروها، شیر آب، حمام، مایع دستشویی) جمع‌آوری گردید. پسودوموناس آئروژینوزاهای جدا شده از نمونه‌های فوق، بر اساس روش‌های استاندارد باکتری شناسی تشخیص داده شدند و از لحاظ مرفوتایپ کلنی و میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی بررسی گردیدند.یافته‌ها: در مجموع 59 بیمار مبتلا به CF در محدوده‌ی سنی 2 تا 24 ماه مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد 35 نفر مرد و 24 نفر زن بودند. 21 نفر از مبتلایان به CF (5/35 درصد) و 25 نفر از مبتلایان به عفونت ادراری (5/92 درصد) به پسودوموناس آئرو‍‍‍زینوزا آلوده بودند. 11 ایزوله‌ی پسودوموناس آئروژینوزا از 113 نمونه‌ی محیط بیمارستان و 4 ایزوله از 123 نمونه از پرسنل بیمارستان، جدا سازی گردید. از 21 ایزوله‌ی پسودوموناس آئروژینوزای جدا شده از بیماران مبتلا به CF 9 ایزوله ( 9/42 درصد) شکل موکوییدی داشتند و میزان مقاومت آنتی‌بیوتیکی آن‌ها به جنتامایسین و آمیکاسین 5/9 درصد، سیپروفلوکساسین 2/14 درصد، پیپراسیلین 19 درصد و سفتازیدیم 86 درصد بود. در بیماران مبتلا به عفونت ادراری، 4 ایزوله (16 درصد) شکل موکوییدی و 21 ایزوله (84 درصد) شکل غیر موکوییدی مشاهده شد. همچنین 50 درصد ایزوله های پسودوموناس آئروژینوزای جدا شده از محیط بیمارستان و پرسنل بیمارستان شکل موکوییدی را نشان دادند. 96 درصد ایزوله‌های جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری، 91 درصد ایزوله‌های جدا شده از محیط بیمارستان و 75 درصد ایزوله‌های جدا شده از پرسنل بیمارستان به سفتازیدیم مقاومت نشان دادند و کمترین مقاومت مربوط به آمیکاسین بود.نتیجه‌گیری: اشکال موکوییدی پسودوموناس آئروژینوزا در مقایسه با ایزوله‌های جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری، محیط بیمارستان و پرسنل بیمارستان، بیشتر در بیماران مبتلا به CF دیده شد. بیشترین مقاومت آنتی‌بیوتیکی در هر چهار گروه مربوط به سفتازیدیم و بیشترین حساسیت آنتی‌بیوتیکی مربوط به آمیکاسین بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of Morphotyping Characteristics Identification Antibiotic Resistance of Pseudomonas aeruginosa Isolated from Patients with Cystic Fibrosis

نویسندگان [English]

 • Hossein Fazeli 1
 • Reza Akbari 2
 • Sharaeh Moghim 1
 • Asadollah Asadian 3
 • Jamal Faghihinia 4
 • Hossein Saneeyan 5
 • Tahmineh Narimani 6
1 Assistant Professor, Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 MSc Student, Department of Microbiology, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Associate Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Department of Microbiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Cystic fibrosis (CF) is an autosomal recessive disorder due to genetic defect resulting cilliary function impairment. So that these patients are inclined to recurrent infection with opportunistic microorganism such as Pseudomonas aeruginosa. This organism is most important pathogen in cystic fibrosis (CF) which intend to colonize and form biofilm to confront immunsystem and therapeutic dosage of antimicrobial drug. These bacteria can mutate to survive and adapted to new to new condition. Colony morphotyping and antimicrobial drug resistant detecting in Pseudomonas aeruginosa can help treat of CF patient and prevent patient form being resource of resistant strain bacteria. The aim of this assay is detection of colony morphotype, antimicrobial resistant in Pseudomonas aeruginosa isolated form CF and urinary tract infection (UTI) patient, hospital personnel and environment.Methods: It is a cross sectional study. Samples wet were taken with swab in 59 CF patients (between 82-87 years), 27 UTI patient, 113 sample from hospital environment, 123 sample from 91 personnel (throat, hand, lab uniform) in Alzahra Hospital, Isfahan, Iran. Isolated Pseudomonas aeruginosa form these samples were identified bacteriologic standard method. The isolates were investigated for morphotyping and antimicrobial drug resistance.Findings: 21 cases form 59 patients (35.5%), 25 cases 27 UTI patient (92.5%) were infected with Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa were isolated from 11 of 113 sample taken from hospital environment and 4 of the (123 sample) were taken 91 hospital personnel. From 21 Pseudomonas aeruginosa isolated from CF patient (35 male, 24 female and the ages between 2 month to 24 years), 9 isolates had mucoid form (42%) and the rate antibiotic resistance to Gentamicin, Amikacin, ciprofloxacin, piperacillin and ceftazidime were 9.5%, 9.5%, 14.2%, 19% and 86% respectively.Conclusion: The mucoid form of Pseudomonas aeruginosa was seen most frequently in CF patients comparing with other samples. In all groups, antimicrobial resistance to Ceftazidime and antimicrobial sensitivity to Amikacin were most frequent. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cystic fibrosis
 • Pseudomonas aeruginosa
 • Morphotyping
 1. Oak Ridge National Laboratory. Cystic Fibrosis Disease Profile [Online] 2002. [cited 2002 Nov 27]; Available from: URL: http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/posters/chromosome/cf.shtml.
 2. Grossman S, Grossman LC. Pathophysiology of cystic fibrosis: implications for critical care nurses. Crit Care Nurse 2005; 25(4): 46-51.
 3. Cystic Fibrosis Trust. History of Cystic Fibrosis [Online] 2011. Available from: URL: http://www.cftrust.org.uk/aboutcf/whatiscf/cfhistory.
 4. Cystic Fibrosis Trust. What is Cystic Fibrosis? [Online] 2011. Available from: URL: http://www.cftrust.org.uk/aboutcf/whatiscf/.
 5. Grossman S, Grossman LC. Pathophysiology of cystic fibrosis: implications for critical care nurses. Crit Care Nurse 2005; 25(4): 46-51.
 6. Govan JR, Deretic V. Microbial pathogenesis in cystic fibrosis: mucoid Pseudomonas aeruginosa and Burkholderia cepacia. Microbiol Rev 1996; 60(3): 539-74.
 7. Alibakhshi R, Zamani M. Mutation analysis of CFTR gene in 70 Iranian cystic fibrosis patients. Iran J Allergy Asthma Immunol 2006; 5(1): 3-8.
 8. Lechtzin N, John M, Irizarry R, Merlo C, Diette GB, Boyle MP. Outcomes of adults with cystic fibrosis infected with antibiotic-resistant Pseudomonas aeruginosa. Respiration 2006; 73(1): 27-33.
 9. Hart CA, Winstanley C. Persistent and aggressive bacteria in the lungs of cystic fibrosis children. Br Med Bull 2002; 61: 81-96.
 10. UK Cystic Fibrosis Trust Infection Control Group. Pseudomonas Aeruginosa Infection in People with Cystic Fibrosis. 2nd ed. Bromley: UK CF Trust; 2004. p. 1-21.
 11. Eftekhar F, Hosseinkhan N, Asgharzadeh A, Tabatabaii A. Genetic profiling of Pseudomonas aeruginosa isolates from Iranian patients with cystic fibrosis using RAPD-PCR. Iran J Basic Med Sci 2009; 12 (3-4): 126-32.
 12. Kobayashi H, Kobayashi O, Kawai S. Pathogenesis and clinical manifestations of chronic colonization by Pseudomonas aeruginosa and its biofilms in the airway tract. J Infect Chemother 2009; 15(3): 125-42.
 13. T.J Clark and Company. Pseudomonas aeruginosa [Online] 2011. Available from: URL: http://www.tjclarkinc.com/bacterial_diseases/pseudomonas_aeruginosa.htm
 14. Currie AJ, Speert DP, Davidson DJ. Pseudomonas aeruginosa: Role in the pathogenesis of the CF lung lesion. Semin Respir Crit Care Med. 2003;24(6) [Online]. Available from: URL:
 15. http://www.medscape.com/viewarticle/468194.
 16. Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology. 12th ed. New York: Mosby; 2007. p. 216-50.
 17. Becton Dickinson and Company. Pseudomonas Agars Pseudomonas Agar F • Flo Agar Pseudomonas Agar P • Tech Agar [Online] 2011. Available from: URL:
 18. http://www.bd.com/europe/regulatory/Assets/IFU/Difco_BBL/244820.pdf.
 19. Sigma-Aldrich Chemie GmbH · Industriestrasse. 70887 Cetrimide Agar (Pseudomonas Selectice Agar Base) [Onlin] 2011.Available from: URL: http://www.sigmaaldrich.com/etc/medialib/docs/Fluka/Datasheet/70887dat.Par.0001.File.tmp/70887dat.pdf.
 20. Bauer AW, Kirby WM, Sherris JC, Turck M. Antibiotic susceptibility testing by a standardized single disk method. Am J Clin Pathol 1966; 45(4): 493-6.
 21. Clinical and Laboratory Standard Institue. Performance Standards For Antimicrobial Disk Susceptibility Tests [Online]. Available from: URL: http://www.clsi.org/source/orders/free/m02-a10.pdf.
 22. Bidet P, Lalande V, Salauze B, Burghoffer B, Avesani V, Delmee M, et al. Comparison of PCR-ribotyping, arbitrarily primed PCR, and pulsed-field gel electrophoresis for typing Clostridium difficile. J Clin Microbiol 2000; 38(7): 2484-7.
 23. Lopes AC, Rodrigues JF, Clementino MB, Miranda CA, Nascimento AP, de Morais Junior MA. Application of PCR ribotyping and tDNA-PCR for Klebsiella pneumoniae identification. Mem Inst Oswaldo Cruz 2007; 102(7): 827-32.
 24. Oliveira FA, Frazzon APG, Brandelli A, Tondo EC. Use of PCR-ribotyping, RAPD, and antimicrobial resistance for typing of Salmonella enteritidis involved in food-borne outbreaks in Southern Brazil. J Infect Developing Countries 2007; 1(2): 170-6.
 25. Li Z, Kosorok MR, Farrell PM, Laxova A, West SE, Green CG, et al. Longitudinal development of mucoid Pseudomonas aeruginosa infection and lung disease progression in children with cystic fibrosis. JAMA 2005; 293(5): 581-8.
 26. Arroyo LG, Kruth SA, Willey BM, Staempfli HR, Low DE, Weese JS. PCR ribotyping of Clostridium difficile isolates originating from human and animal sources. J Med Microbiol 2005; 54(Pt 2): 163-6.
 27. Agarwal G, Kapil A, Kabara SK, Das BK, Dwivedi SN. Characterization of Pseudomonas aeruginosa isolated from chronically infected children with cyctic fibrosis in India. BMC Microbial 2005; 5: 43.
 28. UC Davis: Department of Microbiology. DNA Polyacrylamide Gel Electrophoresis [Online] 2011. Available from: URL:
 29. http://microbiology.ucdavis.edu/heyer/protocols/DNA%20PAGE.pdf.
 30. Fegan M, Francis P, Hayward AC, Davis GH, Fuerst JA. Phenotypic conversion of Pseudomonas aeruginosa in cystic fibrosis. J Clin Microbiol 1990; 28(6): 1143-6.
 31. O'Carroll MR, Syrmis MW, Wainwright CE, Greer RM, Mitchell P, Coulter C, Sloots TP, Nissen MD, Bell SC. Clonal strains of Pseudomonas aeruginosa in paediatric and adult cystic fibrosis units.Eur Respir J 2004; 24(1): 101-6.
 32. Leone I, Chirillo MG, Raso T, Zucca M, Savoia D. Phenotypic and genotypic characterization of Pseudomonas aeruginosa from cystic fibrosis patients. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2008; 27(11): 1093-9.