اثر ماساژ درمانی روی عملکرد بدنی و ریکاوری ادارک شده پس از تمرین حاد برون‌گرا در مردان ورزشکاران بدنساز

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه فیزیولو‌ی ورزش، دانشکدهی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولو‌ی ورزش، دانشکدهی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولو‌ی ورزش، دانشکدهی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، ‌واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ماساژ ورزشی یکی از شیوه‌های درمانی برای بهبود و پیش‌گیری از آسیب‌های ورزشی استفاده می‌شود. هدف از تحقیق حاضر، تعیین اثرات ماساژ ورزشی پس از تمرین حاد روی عملکرد بدنی و ریکاوری ادارک شده در ورزشکاران مرد تمرین کرده‌ی بدنساز بود.روش‌ها: تعداد 30 مرد ورزشکار بدنساز به عنوان آزمودنی انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه تجربی (15 نفر) و شاهد (15 نفر) قرار گرفتند. 5 ست با حداکثر انقباض بیشینه در سطح (5±) 85 درصد یک تکرار بیشینه‌ی گروه‌های عضلانی اکتنسورها و فلکسورهای زانو اجرا کردند. سپس گروه تجربی یک دوره‌ی ماساژ ورزشی به مدت 30 دقیقه با استفاده از تکنیک‌های ماساژ بلافاصله پس از تمرین دریافت نمودند، در حالی که به گروه شاهد آموزش داده شد که زندگی عادی خود را حفظ کنند. عملکرد ورزشی ریکاوری ادراک شده به ترتیب با استفاده از پرش ارتفاع (Sargent jump test) و پرسش‌نامه‌ی ریکاوری ادراک شده قبل و بلافاصله، 2، 24 و 72 ساعت پس از تمرین اندازه‌گیری شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون آماری Repeated measures ANOVA تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: اگر چه پس از تمرین حاد کاهش معنی‌داری در عملکرد ورزشی و ریکاوری ادراک شده و افزایش معنی‌داری در کوفتگی عضلانی هر دو گروه مشاهده گردید، اما نتایج بهبود معنی‌داری در عملکرد ورزشی و ریکاوری ادراک شده در گروه تجربی در مقایسه با گروه شاهد را پس از 24 ساعت ماساژ درمانی نشان داد (05/0 > P).نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌کند که یک جلسه ماساژ درمانی اثر ویژه‌ای روی بهبود عملکرد بدنی و ریکاوری ادراک شده‌ی ورزشکاران بدنساز تمرین کرده دارد. با این حال ممکن نیست در درمان قدرت مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Massage Therapy on Physical Performance and Perceived Recovery following Acute Eccentric Exercise in Male Body Building Athletes

نویسندگان [English]

 • Mohsen Teimouri 1
 • Mehdi Kargarfard 2
 • Gholam Reza Sharifi 3
1 Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Massage therapy is one of the methods used to improve and prevent sports injuries. The purpose of this study was to examine the effects of an athletic massage after acute eccentric exercise on physical performance and perceived recovery in male body building athletes.Methods: Thirty male body building athletes were selected and randomly divided into two groups of experimental (n = 15) and control (n = 15). They performed 5 sets of ten maximal eccentric contractions at a level of 80 ± 5% of a one-repetition maximal contraction of the knee flexors and extensors at maximal angular velocity. The experimental group received athletic massage using massage techniques for 30 minutes immediately after exercise, whereas the control group was instructed to maintain their current lifestyle. Physical performance and perceived recovery were assessed using the Sargent jump test and perceived recovery questionnaire before and immediately after exercise, and at 2, 24, 48 and 72 hours after exercise. The obtained data was analyzed using repeated measures analysis of variance (ANOVA)..Findings: : Significant reductions in physical performance as well as significant increments in muscle soreness were observed in both groups after acute exercise. However, the results showed significant improvements in physical performance and perceived recovery in the experimental group compared with the control group 24 hours after massage therapy (P < 0.05). Conclusion: These results suggest that a massage therapy session may improve the physical performance and perceived recovery following acute eccentric exercise in male body building athletes. However, it may not be beneficial in the treatment of strength and functional declines.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Massage Therapy
 • Physical performance
 • Perceived recovery
 • Body building athletes
 1. Clarkson PM, Sayers SP. Etiology of exercise-induced muscle damage. Can J Appl Physiol 1999; 24(3): 234-48.
 2. Cleak MJ, Eston RG. Muscle soreness, swelling, stiffness and strength loss after intense eccentric exercise. Br J Sports Med 1992; 26(4): 267-72.
 3. Davies CT, White MJ. Muscle weakness following eccentric work in man. Pflugers Arch 1981; 392(2): 168-71.
 4. Newham DJ, Jones DA, Clarkson PM. Repeated high-force eccentric exercise: effects on muscle pain and damage. J Appl Physiol 1987; 63(4): 1381-6.
 5. Stauber WT. Delayed onset muscle soreness and pain. In: Zachazewski JE, Magee DJ, Quillen WS, editors. Athletic Injuries and Rehabilitation. 1st ed. Philadelphia: Saunders; 1996. p. 92-8.
 6. Stauber WT, Clarkson PM, Fritz VK, Evans WJ. Extracellular matrix disruption and pain after eccentric muscle action. J Appl Physiol 1990; 69(3): 868-74.
 7. Weerapong P, Hume PA, Kolt GS. The mechanisms of massage and effects on performance, muscle recovery and injury prevention. Sports Med 2005; 35(3): 235-56.
 8. Rodenburg JB, Steenbeek D, Schiereck P, Bar PR. Warm-up, stretching and massage diminish harmful effects of eccentric exercise. Int J Sports Med 1994; 15(7): 414-9.
 9. Tiidus PM, Shoemaker JK. Effleurage massage, muscle blood flow and long-term post-exercise strength recovery. Int J Sports Med 1995; 16(7): 478-83.
 10. Weber MD, Servedio FJ, Woodall WR. The effects of three modalities on delayed onset muscle soreness. J Orthop Sports Phys Ther 1994; 20(5): 236-42.
 11. Galloway SD, Watt JM. Massage provision by physiotherapists at major athletics events between 1987 and 1998. Br J Sports Med 2004; 38(2): 235-6.
 12. Mancinelli CA, Davis DS, Aboulhosn L, Brady M, Eisenhofer J, Foutty S. The effects of massage on delayed onset muscle soreness and physical performance in female collegiate athletes. Physical Therapy in Sport 2006; 7(1): 5-13.
 13. Kraemer WJ, Dziados JE, Marchitelli LJ, Gordon SE, Harman EA, Mello R, et al. Effects of different heavy-resistance exercise protocols on plasma beta-endorphin concentrations. J Appl Physiol 1993; 74(1): 450-9.
 14. Hemmings B, Smith M, Graydon J, Dyson R. Effects of massage on physiological restoration, perceived recovery, and repeated sports performance. Br J Sports Med 2000; 34(2): 109-14.
 15. Billhult A, Lindholm C, Gunnarsson R, Stener-Victorin E. The effect of massage on cellular immunity, endocrine and psychological factors in women with breast cancer -- a randomized controlled clinical trial. Auton Neurosci 2008; 140(1-2): 88-95.
 16. Hart JM, Swanik CB, Tierney RT. Effects of sport massage on limb girth and discomfort associated with eccentric exercise. J Athl Train 2005; 40(3): 181-5.
 17. Bell J. Massage therapy helps to increase range of motion, decrease pain and assist in healing a client with low back pain and sciatica symptoms. J Bodyw Mov Ther 2008; 12(3): 281-9.
 18. Tiidus PM. Massage and ultrasound as therapeutic modalities in exercise-induced muscle damage. Can J Appl Physiol 1999; 24(3): 267-78.
 19. Sayers SP, Clarkson PM, Lee J. Activity and immobilization after eccentric exercise: I. Recovery of muscle function. Med Sci Sports Exerc 2000; 32(9): 1587-92.
 20. Wiktorsson-Moller M, Oberg B, Ekstrand J, Gillquist J. Effects of warming up, massage, and stretching on range of motion and muscle strength in the lower extremity. Am J Sports Med 1983; 11(4): 249-52.
 21. Mori H, Ohsawa H, Tanaka TH, Taniwaki E, Leisman G, Nishijo K. Effect of massage on blood flow and muscle fatigue following isometric lumbar exercise. Med Sci Monit 2004; 10(5): CR173-CR178.
 22. Rinder AN, Sutherland CJ. An investigation of the effects of massage on quadriceps performance after exercise fatigue. Complement Ther Nurs Midwifery 1995; 1(4): 99-102.
 23. Drews T, Krieder B, Drinkard B, Cortes C, Lester C, Somma C, et al. Effects of post-event massage therapy on repeated ultra-endurance performance. Int J Sports Med 1990; 11: 407.
 24. Newman T, Manin D, Wilson L, Perrin D. Massage effects on mus- cular endurance. I Athl Train 1996; 31(Supp1): S18.
 25. Ask N, Oxelbeck T, Lundeberg T, Tesch PA. The influence of massage on quadriceps function after exhaustive exercise. Med Sci Sports Exerc 1987; 19(Suppl 18): S3.
 26. Howell JN, Chleboun G, Conatser R. Muscle stiffness, strength loss, swelling and soreness following exercise-induced injury in humans. J Physiol 1993; 464: 183-96.
 27. Ingalls CP, Warren GL, Armstrong RB. Dissociation of force production from MHC and actin contents in muscles injured by eccentric contractions. J Muscle Res Cell Motil 1998; 19(3): 215-24.
 28. Abrams GD. Response of the body to injury: inflammation and repair. In: Price SA, Wilson LM, editors. Pathophysiology: Clinical Concepts of Disease Processes. 5th ed. New York: Mosby; 1996. p. 38-58.
 29. Allen DG. Eccentric muscle damage: mechanisms of early reduction of force. Acta Physiol Scand 2001; 171(3): 311-9.
 30. Nosaka K, Clarkson PM. Changes in indicators of inflammation after eccentric exercise of the elbow flexors. Med Sci Sports Exerc 1996; 28(8): 953-61.
 31. Warren GL, Fennessy JM, Millard-Stafford ML. Strength loss after eccentric contractions is unaffected by creatine supplementation. J Appl Physiol 2000; 89(2): 557-62.
 32. Foss ML, Keteyian SJ, Fox EL. Fox's Physiological basis for Exercise and Sport. 6th ed. New York: McGraw-Hill; 1998. p. 352.
 33. Kraemer WJ, Bush JA, Wickham RB, Denegar CR, Gomez AL, Gotshalk LA, et al. Influence of compression therapy on symptoms following soft tissue injury from maximal eccentric exercise. J Orthop Sports Phys Ther 2001; 31(6): 282-90.
 34. Yackzan L, Adams C, Francis KT. The effects of ice massage on delayed muscle soreness. Am J Sports Med 1984; 12(2): 159-65.
 35. Evans RK, Knight KL, Draper DO, Parcell AC. Effects of warm-up before eccentric exercise on indirect markers of muscle damage. Med Sci Sports Exerc 2002; 34(12): 1892-9.
 36. Brock ST, Clasey JL, Gater DR, Yates JW. Effects of deep heat as a preventative mechanism on delayed onset muscle soreness. J Strength Cond Res 2004; 18(1): 155-61.
 37. Tidus PM, Cort J, Woodruff SJ, Bryden P. Ultrasound Treatment and Recovery From Eccentric-Exercise-Induced Muscle Damage. 2002; 11: 305-14. J Sport Rehabil 2002; 11(4): 305-14.