دوره و شماره: دوره 29، شماره 163، آذر و دی 1390 
ارتباط میزان هموگلوبین و هماتوکریت خون بند ناف نوزادان ترم با روش زایمان

صفحه 1984-1991

حسین عجم زیبد؛ کوکب بصیری مقدم؛ مهدی بصیری مقدم؛ نرجس بحری بیناباج؛ الهه رفعت


بررسی علائم بالینی و یافته های پلی سومنوگرافی در افراد دچار خروپف

صفحه 1992-2002

شبنم جلیل‌القدر؛ فاطمه صفاری؛ مریم شعبانی؛ ندا اسماعیل‌زاده‌ها


الگوی مسمومیت در اصفهان

صفحه 2003-2010

غلامرضا معصومی؛ نسترن ایزدی مود؛ مجتبی اکبری؛ آیت الله سهرابی؛ یوسف خلیلی