دوره و شماره: دوره 29، شماره 132، فروردین و اردیبهشت 1390 
وضعیت مالاریا در اصفهان در پنج سال گذشته

صفحه 273-280

سیمین‌دخت سلیمانی فرد؛ مجتبی اکبری؛ مرتضی ثابت قدم؛ صدیقه صابری


اختلال وسواس در بیماران اگزمائی مراجعه کننده به یک درمانگاه دولتی پوست در اصفهان

صفحه 281-288

غلامرضا خیرآبادی؛ الناز سلماسی؛ سحر اکبری پور؛ ماه رخساره نادریان


کم‌خونی و عوامل مؤثر بر آن در خودکشی با مسمومیت عمدی

صفحه 304-311

نسترن ایزدی مود؛ علی محمد سبزقبائی؛ محمدرضا پورنیا