اختلال وسواس در بیماران اگزمائی مراجعه کننده به یک درمانگاه دولتی پوست در اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پزشک عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی‌نجف آباد، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 متخصص پوست، بیمارستان شریعتی، سازمان تأمین اجتماعی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: همراهی تظاهرات پوستی با اختلال وسواسی– جبری (Oobsessive -compulsive disorder یا OCD) در برخی مطالعات گزارش شده است. بررسی حاضر با هدف تعیین شیوع و شدت OCD و ارتباط احتمالی بین این اختلال و برخی از متغیر‌های دموگرافیک در بیماران مبتلا به اگزما انجام گرفت.
روش‌ها: این بررسی از نوع توصیفی– تحلیلی است که به صورت مقطعی انجام گرفت و در آن 150 بیمار مبتلا به اگزما مراجعه کننده‌ی به درمانگاه پوست بیمارستان شریعتی اصفهان به وسیله پرسش‌نامه‌ی یل‌براون از نظر علایم اختلال وسواسی–جبری مورد بررسی قرار گرفتند. با توجه به نمرات، بیماران در دو دسته‌ی مبتلا و غیرمبتلا به OCD قرار گرفتند. دو گروه از نظر متغیر‌های دموگرافیک و مشخصات بیماری پوستی با یکدیگر مقایسه گردیدند.
یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 9/15 ± 1/39 سال بود و 3/59 درصد آن‌ها زن بودند. میانگین مدت ابتلا به اگزما در آن‌ها 9/48 ± 1/21 ماه بود. 38 نفر (3/25 درصد) مبتلا به OCD بودند. تمام بیماران مبتلا به OCD زن بودند و به صورت معنی‌داری از افراد غیرمبتلا به این اختلال جوان‌تر بودند (05/0 >P ). مدت زمان ابتلا به اگزما و شدت اگزما بین مبتلایان و غیر مبتلایان به OCD تفاوتی نداشت (05/0 P) همراه بود.
نتیجه‌گیری: شیوع OCD در بیماران مبتلا به اگزما که به درمانگاه‌‌های پوست مراجعه می‌کنند از جمعیت عمومی‌ به بیش‌تر است. جهت درمان مؤثر و به موقع بیماری اگزما تشخیص و درمان به موقع OCD همراه آن حایز اهمیت است.
واژگان کلیدی: اختلال وسواسی– جبری، اگزما، بیماری‌های پوستی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Obsessive – Compulsive Disorder in Eczematous Patients Referred to a Public Dermatology Clinic in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Gholamreza Kheirabadi 1
 • Elnaz Salmasi 2
 • Sahar Akbaripour 3
 • Mahrokhsareh Naderian 4
1 Assistant Professor, Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran.
2 General Practitioner, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran.
4 Dermatologist, Shariati Hospital, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Dermatologic manifestation along the obsessive -Compulsive disorder (OCD) has been reported in some studies. The Present study is done in order to determine the prevalence and severity of OCD and to investigate the relation between OCD and some demographic and dermatologic variables in eczematous patients.
Methods: This study is a cross-sectional and descriptive–analytic study in which 150 eczematous patients diagnosed by a dermatologist in Shariati Hospital of Isfahan were tested by the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale. Considering the scores, the patients were divided into two groups of OCD and non-OCD. Two groups were compared regarding the demographic variables and dermatologic symptoms.
Finding: Mean age of studied people was 39.1 ± 15.9 years of which 59.3% were women. The average time of having eczema was 21.1 ± 48.9 months. 38 patients (25.3%) were afflicted with OCD. All the OCD patients were female and considerably younger than the non-OCD patients (P < 0.05). The duration and severity of eczema was not different between the OCD and non OCD patients (P < 0.05). Severity of OCD was related reversely to the number of involved areas and directly to the duration of eczema (P < 0.05). There was no relation between the severity of OCD and eczema (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Obsessive
 • Compulsive disorder
 • Eczema
 • Dermatology
 • Psychiatry
 1. Sadock, B.J. & Sadock, V.A. Kaplan & sadock’s synopsis of Psychiatry. 10edn. Philadelphia: lippincott Williams & wilkins; 2007
 2. Gupta MA, Gupta AK, Ellis CN, Koblenzer CS. Psychiatric evaluation of the dermatology pa-tient. Dermatol Clin 2005; 23(4): 591-9.
 3. Gupta MA, Gupta AK. Psychiatric and psychological co-morbidity in patients with dermatologic disorders: epidemiology and management. Am J Clin Dermatol 2003; 4(12): 833-42.
 4. Radmanesh M, shafiei S. Psychosomatic skin diseases. Iranian Journal of Dermatology. 1997; 1(3-4): 34-7.
 5. Vythilingum B, Stein DJ. Obsessive-compulsive disorders and dermatologic disease. Dermatol Clin 2005; 23(4): 675-80.
 6. Demet MM, Deveci A, Taskin EO, Ermertcan AT, Yurtsever F, Deniz F, et al. Obsessive-compulsive disorder in a dermatology outpatient clinic. Gen Hosp Psychiatry 2005; 27(6): 426-30.
 7. Fineberg NA, O'Doherty C, Rajagopal S, Reddy K, Banks A, Gale TM. How common is obsessive-compulsive disorder in a dermatology outpatient clinic? J Clin Psychiatry 2003; 64(2): 152-5.
 8. Hatch ML, Paradis C, Friedman S, Popkin M, Shalita AR. Obsessive-compulsive disorder in patients with chronic pruritic conditions: case studies and discussion. J Am Acad Dermatol 1992; 26(4): 549-51.
 9. Omranifard V, Kheirabadi GhR, Abtahi SMM, Kamali M. Obsessive-compulsive disorder among outpatient referrals to dermatologic clinics of Isfahan. Ofogh-e-Danesh Journal. 2007; 13(2): 52-7.
 10. Koblenzer CS. Dermatology and conditions related to obsessive-compulsive disorder. J Am Acad Dermatol 1992; 27(6 Pt 1): 1033-5.
 11. Stein DJ, Hollander E. Dermatology and conditions related to obsessive-compulsive disorder. J Am Acad Dermatol 1992; 26(2 Pt 1): 237-42.
 12. Habif T.P. clinical Dermatology. 4ed. New York: Mosby; 2005
 13. Rosario-Campos MC, Miguel EC, Quatrano S, Chacon P, Ferrao Y, Findley D, et al. The Di-mensional Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale (DY-BOCS): an instrument for assessing obsessive-compulsive symptom dimensions. Mol Psychiatry 2006; 11(5): 495-504.
 14. Monti M, Sambvani N, Sacrini F. Obsessive-compulsive disorders in dermatology. J Eur Acad Dermatol Venereol 1998; 11(2): 103-8.
 15. Kordon A, Broocks A, Hohagen F. [Obsessive-compulsive disorders in general practice. How the obsessive-compulsive neurotic is revealed by skin and hair]. MMW Fortschr Med 2003; 145 Suppl 2: 4-7.
 16. Fullana MA, Mataix-Cols D, Caspi A, Harring-ton H, Grisham JR, Moffitt TE, et al. Obsessions and compulsions in the community: prevalence, interference, help-seeking, developmental stability, and co-occurring psychiatric conditions. Am J Psychiatry 2009; 166(3): 329-36.
دوره 29، شماره 132 - شماره پیاپی 132
فروردین و اردیبهشت 1390
صفحه 281-288
 • تاریخ دریافت: 02 خرداد 1390
 • تاریخ بازنگری: 03 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401