دوره و شماره: دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی) - شماره پیاپی 174، بهمن و اسفند 1390 
تشخیص نقاط شاخص سیگنال الکتریکی قلب به صورت بلادرنگ

صفحه 3202-3210

امیرحسین کیوان‌پور؛ محمدرضا یزدچی؛ ریحانه سادات دانشمند؛ امید خوش نیت آرام


مقایسه‌ی ساختاری هیدروکسی‌آپاتیت نانوکریستال طبیعی و سنتز شده

صفحه 3232-3239

محمدرضا فروغی؛ بهمن نصیری‌تبریزی؛ سعید کرباسی؛ رضا ابراهیمی‌کهریزسنگی