دوره و شماره: دوره 29، شماره 137، خرداد و تیر 1390 
دانش، نگرش و عملکرد نسبت به عوامل خطرزای استروک در اصفهان

صفحه 495-504

سید علی موسوی؛ علی مهرابی کوشکی؛ بهناز شجاعی؛ گیلگیتی کرار حسین


نقش سیستم نیتریک اکساید هیپوکامپ پشتی در فراموشی القا شده با‌ هارمان در آزمون حافظه‌ی اجتنابی مهاری

صفحه 505-517

مرتضی پیری؛ محمد ناصحی؛ مژگان عبدالهیان؛ مریم السادات شاهین؛ محمد رضا زرین دست


رابطه ی بین ادراک بیماری و شدت علایم در بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر

صفحه 526-536

حمید افشار؛ رضا باقریان سرارودی؛ نسیم فروزنده؛ نیوشا خرمیان؛ حامد دقاق زاده؛ محمد رضا مرآثی؛ پیمان ادیبی


نقش اتوآنتی بادی بلوکان مادری ضد رسپتور تیروتروپین نوزاد در اتیولوژی کمکاری مادرزادی تیرویید در اصفهان

صفحه 537-545

شیما صالحی ابری؛ مهین ‌هاشمی پور؛ شقایق حق‌ جوی جوانمرد؛ نفیسه اسماعیل؛ مسعود امینی؛ رویا کلیشادی؛ اکبر حسن‌زاده