نقش اتوآنتی بادی بلوکان مادری ضد رسپتور تیروتروپین نوزاد در اتیولوژی کمکاری مادرزادی تیرویید در اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دستیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه کودکان، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان و مرکز تحقیقات ارتقای سلامت کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی دکتری، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، گروه ایمونولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استاد، گروه داخلی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 استاد، گروه کودکان، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

7 کارشناس ارشد، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به نقش اتوآنتی‌بادی بلوکان مادری ضد رسپتور تیروتروبین (Thyroid stimulating hormone receptor blocking Ab یا TRAb) در ایجاد کم‌کاری مادرزادی تیرویید (Congenital hypothyroidism یا CH)، در این مطالعه نقش TRAb به عنوان عامل اتیولوژیک در بروز CH بررسی شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مورد-شاهدی گروهی از نوزادان با تشخیص CH و مادران آن‌ها به عنوان گروه مورد و گروهی از نوزادان سالم و مادران آن‌ها به عنوان گروه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌ی خون ورید نوزادان ومادران برای بررسی سطح اتوآنتی‌بادی، گرفته ‌شد. سطح TSH نیز در مادران دو گروه اندازه‌گیری شد. مقادیر TSH و TRAb اندازه‌گیری شده در گروه‌های مختلف با یکدیگر مقایسه و نقش احتمالی TRAb در بروز CH بررسی شد. یافته‌ها: 50 نوزاد مبتلا به CH و مادران آن‌ها و 150 نوزاد سالم و مادرانشان مورد مطالعه قرار گرفتند. فراوانی اتوآنتی‌بادی TRAb در نوزادان مبتلا به CH (80 درصد) و مادران آن‌ها (5/81 درصد) به طور معنی‌داری بالاتر از گروه شاهد (5/1 درصد در مادران و صفر درصد در نوزادان) بود (05/0 > P) و ارتباط معنی‌داری بین بروز بیماری و اتوآنتی‌بادی TRAb وجود داشت (05/0 > P) .نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که خود ایمنی نقش مهمی‌ در بروز CH دارد. با این حال برای دستیابی به نتایج دقیق‌تر در این زمینه مطالعات بیشتری  با بررسی همزمان سایر اتوآنتی‌بادی‌ها و نقش آن‌ها در بروز موارد دایمی و گذرای بیماری ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Maternal TSH Receptor Blocking Antibody in the Etiology of Congenital Hypothyroidism in Isfahan

نویسندگان [English]

 • Shima Salehi Abari 1
 • Mahin Hashemipour 2
 • Shaghayegh Haghjooy Javanmard 3
 • Nafiseh Esmaill 4
 • Masoud Amini 5
 • Roya Kelishadi 6
 • Akbar Hasanzadeh 7
1 Resident, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Professor, Department of Pediatrics, Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center and Childhood Health Promotion Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Applied Physiology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 PhD Student, Student Research Committee, Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 Professor, Department of Internal Medicine, Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Professor, Department of Pediatrics, Childhood Health Promotion Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
7 Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Considering the role of maternal TSH receptor blocking Ab (TRAb) in the etioligy of congenital hypothyroidism, the aim of this research was to determine its role among congenital hypothyroidism (CH) in Isfahan.Methods: In this case control study, neonates with CH and their mothers and a group of healthy neonates and their mothers selected as case and control group, respectively. Venous blood samples obtained for the measurement of TRAb. The TSH of mothers was measured also. The prevalence of positive TRAb and the level of TSH were compared between studied groups.Finding: 50 neonates with CH and their mothers and 150 healthy neonates and their mothers studied in case and control groups, respectively. The prevalence of positive TRAb in neonates with CH and their mothers were higher than control group (P < 0.05). There was significant relationship between the TRAb and occurrence of congenital hypothyroidism (P < 0.05). Conclusion: It seems that autoimmunity has an important role in the etiology of congenital hypothyroidism in Isfahan. In order to obtain more conclusive results in these field further studies to determine its role in the etiology of permanent and transient congenital hypothyroidism in accordance with studying other autoantibodies is recommended.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Congenital hypothyroidism
 • TSH receptor blocking antibody
 • Etiology
 1. Klett M. Epidemiology of congenital hypothyroidism. Exp Clin Endocrinol Diabetes 1997; 105 Suppl 4: 19-23.
 2. Toublanc JE. Comparison of epidemiological data on congenital hypothyroidism in Europe with those of other parts in the world. Horm Res 1992; 38(5-6): 230-5.
 3. Foley Jr TP. Congrnital hypothroidism. In: Braverman LE, Utiger RD, Ingbar SH, Werner SC, editors. Werner and Ingbar's the Thyroid: A Fundamental and Clinical Text. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 1996. p. 988-94.
 4. Park SM, Chatterjee VK. Genetics of congenital hypothyroidism. J Med Genet 2005; 42(5): 379-89.
 5. Olivieri A, Fazzini C, Grandolfo ME, Medda E, Stazi MA, D'Archivio M, et al. [Congenital forms of hypothyroidism: study of risk factors and preventive interventions]. Ann Ist Super Sanita 1999; 35(2): 273-82.
 6. Simpser T, Rapaport R. Update on some aspects of neonatal thyroid disease. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2010; 2(3): 95-9.
 7. Azizi F, Sheikholeslam R, Hedayati M, Mirmiran P, Malekafzali H, Kimiagar M, et al. Sustainable control of iodinedeficiency in Iran: beneficial results of the implementation of the mandatory law on salt iodization. J Endocrinol Invest 2002; 25(5): 409-13.
 8. Hashemipoor M, Amini M, Gheisari A, Sharifei S, Iranpour R, Aminorroaya A. Comparison of urinary iodine excretion in neonates and their mothers in Isfahan, Iran. Endocr Pract 2002; 8(5): 347-50.
 9. Hashemipour M, Amini M, Talaie M, Kelishadi R, Hovespian S, Iranpour R, et al. Parental consanguinity among parents of neonates with congenital hypothyroidism in Isfahan. East Mediterr Health J 2007; 13(3): 567-74.
 10. Mahjoubi F, Mohammadi MM, Montazeri M, Aminii M, Hashemipour M. Mutations in the gene encoding paired box domain (PAX8) are not a frequent cause of congenital hypothyroidism (CH) in Iranian patients with thyroid dysgenesis. Arq Bras Endocrinol Metabol 2010; 54(6): 555-9.
 11. Hashemipour M, Nasri P, Hovsepian S, Hadian R, Heidari K, Attar HM, et al. Urine and milk iodine concentrations in healthy and congenitally hypothyroid neonates and their mothers. Endokrynol Pol 2010; 61(4): 371-6.
 12. Aminorroaya A, Momenzadeh M, Hovsepian S, Haghighi S, Amini M. Thyroid autoantibodies in women with and without thyroid disorders in an iodine-replete area. East Mediterr Health J 2008; 14(2): 325-32.
 13. Strakosch CR, Wenzel BE, Row VV, Volpe R. Immunology of autoimmune thyroid diseases. N Engl J Med 1982; 307(24): 1499-507.
 14. van der Gaag RD, Drexhage HA, Dussault JH. Role of maternal immunoglobulins blocking TSH-induced thyroid growth in sporadic forms of congenital hypothyroidism. Lancet 1985; 1(8423): 246-50.
 15. Bogner U, Gruters A, Sigle B, Helge H, Schleusener H. Cytotoxic antibodies in congenital hypothyroidism. J Clin Endocrinol Metab 1989; 68(3): 671-5.
 16. Klein RZ, Mitchell ML. Hypothyroidism in infants and children. In: Braverman.LE, Utiger RD, editors. The Thyroid. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins ; 2000. p. 973-88.
 17. Fisher DA. Disorders of the thyroid in the newborn and infant. In: Sperling MA, editor. Pediatric Endocrinology.Philadelphia: Saunders; 1996. p. 51-70.
 18. LaFranchi S. Congenital hypothyroidism: etiologies, diagnosis, and management. Thyroid 1999; 9(7): 735-40.
 19. Schwingshandl J, Donaghue K, Luttrell B, Cowell C, Ward P, Silink M. Transient congenital hypothyroidism due to maternal thyrotrophin binding inhibiting immunoglobulin. J Paediatr Child Health 1993; 29(4): 315-8.
 20. Mengreli C, Maniati-Christidi M, Kanaka-Gantenbein C, Girginoudis P, Vagenakis AG, Dacou-Voutetakis C. Transient congenital hypothyroidism due to maternal autoimmune thyroid disease. Hormones (Athens ) 2003; 2(2): 113-9.
 21. Evans C, Jordan NJ, Owens G, Bradley D, Ludgate M, John R. Potent thyrotrophin receptor-blocking antibodies: a cause of transient congenital hypothyroidism and delayed thyroid development. Eur J Endocrinol 2004; 150(3): 265-8.
 22. Karlsson FA, Dahlberg PA, Ritzen EM. Thyroid blocking antibodies in thyroiditis. Acta Med Scand 1984; 215(5): 461-6.
 23. Hashemipour M, Hovsepian S, Kelishadi R, Iranpour R, Hadian R, Haghighi S, et al. Permanent and transient congenital hypothyroidism in Isfahan-Iran. J Med Screen 2009; 16(1): 11-6.
 24. Ordookhani A, Pearce EN, Mirmiran P, Azizi F, Braverman LE. Transient congenital hypothyroidism in an iodine-replete area is not related to parental consanguinity, mode of delivery, goitrogens, iodine exposure, or thyrotropin receptor autoantibodies. J Endocrinol Invest 2008; 31(1): 29-34.
 25. Ginsberg J, Walfish PG, Rafter DJ, von WC, Ehrlich RM. Thyrotrophin blocking antibodies in the sera of mothers with congenitally hypothyroid infants. Clin Endocrinol (Oxf) 1986; 25(2): 189-94.
 26. Evans C, Gregory JW, Barton J, Bidder C, Gibbs J, Pryce R, et al. Transient congenital hypothyroidism due to thyroid-stimulating hormone receptor blocking antibodies: a case series. Ann Clin Biochem 2011.
 27. Brown RS, Bellisario RL, Botero D, Fournier L, Abrams CA, Cowger ML, et al. Incidence of transient congenital hypothyroidism due to maternal thyrotropin receptor-blocking antibodies in over one million babies. J Clin Endocrinol Metab 1996; 81(3): 1147-51.
 28. Bona G, Chiovato L, Campra D, Paniccia P, Zaffaroni M, Costa L, et al. Thyroid autoimmunity: really an important cause of sporadic congenital hypothyroidism? Panminerva Med 1991; 33(3): 145-51.
 29. Weber G, Vigone MC, Rapa A, Bona G, Chiumello G. Neonatal transient hypothyroidism: aetiological study. Italian Collaborative Study on Transient Hypothyroidism. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 1998; 79(1): F70-F72.
 30. Wemeau JL. [Hypothyroidism related to excess iodine]. Presse Med 2002; 31(35): 1670-5.