دوره و شماره: دوره 29، شماره 131، فروردین و اردیبهشت 1390 
میزان مشارکت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده پس از آموزش گروهی همسران آن‌ها

صفحه 253-258

حبیب اله حسینی؛ همایون ناجی؛ فاطمه عبدی؛ احمد مشهدی زاده؛ عبداله رضایی


آدنوم تیروئید یا پاراتیروئید؟

صفحه 266-272

منصور ثالثی؛ فرشته سلیمی؛ پروین محزونی