مقایسه‌ی اثر دارویی اوندانسترون و متوکلوپرامید بر تهوع و استفراغ حاملگی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زنان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تهوع و استفراغ دوران حاملگی در پنجاه تا نود درصد زنان دیده می‌شود که شکل خفیف تا متوسط آن در سه ماهه‌ی اول بارداری در اغلب بیماران با اطمینان دادن به بیمار قابل درمان است. در عین حال، در موارد شدید دارو درمانی جهت کاهش تهوع و استفراغ اجتناب ناپذیر است. اوندانسترون به عنوان دارویی مؤثر در کاهش تهوع و استفراغ یکی از درمان‌هایی است که به تازگی برای درمان تهوع بارداری پیشنهاد شده است. این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه‌ی اثربخشی دو داروی آندانسترون و متوکلوپرامید در درمان تهوع بارداری انجام شد. روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود که در سال 1389 در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان انجام گرفت و طی آن 70 زن بارداری که برای مراقبت‌های دوران بارداری به درمانگاه‌های بیمارستان مراجعه کرده، دارای علایم تهوع و استفراغ شدید در سه ماهه‌ی اول بارداری بودند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 35 نفری تقسیم شدند. گروه اول با تجویز قرص متوکلوپرامید و گروه دوم با تجویز آندانسترون به مدت 3 هفته تحت درمان قرار گرفتند. دفعات تهوع و استفراغ بارداری و عوارض دارویی قبل از شروع مداخله، سه روز، یک هفته، دو هفته و سه هفته بعد از درمان در دو گروه مذکور مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده توسط آزمون‌های 2χ، آزمون دقیق فیشر و Student-t تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داد که روند تغییرات تهوع در طول مدت درمان، بین دو گروه تفاوت معنی‌دار نداشت (27/0 = P) ولی تعداد دفعات استفراغ در گروه اوندانسترون به طور معنی‌داری کمتر شد (04/0 =P ). نتیجه‌گیری: داروی آندونسترون دارای تأثیر بهتری در کنترل تهوع و استفراغ دوران بارداری بوده و در صورت پذیرش بیمار و بی‌خطر بودن این دارو در بارداری ، می‌توان از آن جهت کنترل تهوع و استفراغ‌های دوران بارداری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Ondansetron and Metoclopramide in Nausea and Vomiting of Pregnancy

نویسندگان [English]

 • Ata Allah Ghahiri 1
 • Fatemeh Abdi 2
 • Ramia Mastoo 3
 • Mojdeh Ghasemi 4
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 MSc Student, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Medical Student, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Bachelor of Midwifery, Shahid Beheshti Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Nausea and vomiting of pregnancy (NVP) are seen in 50-90% of pregnancies. Mild to moderate NVP in the first trimester of pregnancy in most patients can be cured by ensuring them. However, in severe cases medical therapy to reduce nausea and vomiting is inevitable. Ondansetron as a drug effective in reducing nausea and vomiting is one of the therapies for the treatment of NVP that recently has been proposed. This study compared the effectiveness of Ondansetron and Metoclopramide in the treatment of NVP Methods: In a clinical trial study 70 pregnant women with NVP were selected in Sahid Beheshti hospital in 2010 and randomly divided in 2 groups. The first group administered oral administration of Metoclopramide and the second group were treated by Ondansetron for 3 weeks. The daily frequency of nausea and vomiting and medication side effects were studied before starting the intervention and three days, a week, two weeks and three weeks after treatment in the two groups. Data analysis was done by χ2, Fisher exact test and Student t–test. Finding: The results showed that there was not a significant difference between groups on the trend of change of nausea during treatment (P = 0.27) but the number of vomiting in Ondansetron group was significantly lower than other group (P = 0.04). Conclusion: Ondansetron have more favorable effect in controlling NVP. If the patient accept and this drug is safe in pregnancy, it can be used to control NVP during pregnancy. Keywords: Methoclopramide, Ondansetron, Nausea, Vomiting, Pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Methoclopramide
 • Ondansetron
 • Nausea
 • Vomiting
 • Pregnancy
 1. Attard CL, Kohli MA, Coleman S, Bradley C, Hux M, Atanackovic G, et al. The burden of ill-ness of severe nausea and vomiting of pregnan-cy in the United States. Am J Obstet Gynecol 2002; 186(5 Suppl Understanding): S220-7.
 2. Davis M. Nausea and vomiting of pregnancy: an evidence-based review. J Perinat Neonatal Nurs 2004; 18(4): 312-28.
 3. Allaire AD, Moos MK, Wells SR. Complemen-tary and alternative medicine in pregnancy: a survey of North Carolina certified nurse-midwives. Obstet Gynecol 2000; 95(1): 19-23.
 4. Byrne M, Semple S, Coulthard K. Complemen-tary medicine use during pregnancy. Australian Pharmacist 2002; 21: 954-9.
 5. Eisenberg DM, Davis RB, Ettner SL, Appel S, Wilkey S, Van RM, et al. Trends in alternative medicine use in the United States, 1990-1997: results of a follow-up national survey. JAMA 1998; 280(18): 1569-75.
 6. Ernst E. Herbal medicines put into context. BMJ 2003; 327(7420): 881-2.
 7. Alexander R, Lovell AT, Seingry D, Jones RM. Comparison of ondansetron and droperidol in reducing postoperative nausea and vomiting as-sociated with patient-controlled analgesia. An-aesthesia 1995; 50(12): 1086-8.
 8. Jellish WS, Owen K, Fluder E, Sawicki K, Sinacore J. Patient-controlled analgesia com-bined with either ondansetron or ondansetron plus prochlorperazine for control of pain and nausea and vomiting in patients undergoing ab-dominal surgery. J Clin Anesth 2008; 20(8): 594-600.
 9. Zhang ZJ, Kang WH, Li Q, Wang XY, Yao SM, Ma AQ. Beneficial effects of ondansetron as an adjunct to haloperidol for chronic, treatment-resistant schizophrenia: a double-blind, random-ized, placebo-controlled study. Schizophr Res 2006; 88(1-3): 102-10.
 10. Lacroix R, Eason E, Melzack R. Nausea and vomiting during pregnancy: A prospective study of its frequency, intensity, and patterns of change. Am J Obstet Gynecol 2000; 182(4): 931-.
 11. Gadsby R, Barnie-Adshead AM, Jagger C. A prospective study of nausea and vomiting during pregnancy. Br J Gen Pract 1993; 43(371): 245-8.
 12. Tierson FD, Olsen CL, Hook EB. Nausea and vomiting of pregnancy and association with pregnancy outcome. Am J Obstet Gynecol 1986; 155(5): 1017-22.
 13. Kallen B. Hyperemesis during pregnancy and delivery outcome: a registry study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1987; 26(4): 291-302.
 14. Sandhu T, Tanvatcharaphan P, Cheun-jongkolkul V. Ondansetron versus metoclo-pramide in prophylaxis of nausea and vomiting for laparoscopic cholecystectomy: a prospective double-blind randomized study. Asian J Surg 2008; 31(2): 50-4.
 15. Feo CV, Sortini D, Ragazzi R, De PM, Liboni A. Randomized clinical trial of the effect of pre-operative dexamethasone on nausea and vomit-ing after laparoscopic cholecystectomy. Br J Surg 2006; 93(3): 295-9.
 16. Bisgard T. Andonestrone improve nausea and vomiting in pregnant women . Ann Agenyc 2003; 238(5): 661-2..