میزان مشارکت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده پس از آموزش گروهی همسران آن‌ها

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش پرستاری، گروه بهداشت، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد بیهوشی، گروه اتاق عمل، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد آموزش پزشکی، گروه اتاق عمل، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مسأله‌ی افزایش بی‌رویه‌ی جمعیت یکی از مسایل مهمی است که تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است. توجه به دخیل کردن مردان در تنظیم خانواده به منظور کنترل جمعیت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در پژوهش حاضر میزان مشارکت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده پس از آموزش گروهی همسرانشان مورد ارزیابی قرار گرفت. روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه‌ی نیمه تجربی بود که در آن تأثیر آموزش گروهی روش‌های جلوگیری از بارداری را بر روی 53 نمونه‌ی زن که تحت پوشش روش‌های طبیعی تنظیم خانواده در خانه‌های بهداشت منتخب شبکه‌ی فلاورجان بودند و نیز اثر آن بر روی مشارکت مردان در تنظیم خانواده، موردسنجش قرار گرفت. پیش و پس از انجام مداخله از زنان مورد مطالعه و همسران آن‌ها پرسش‌نامه‌ی آگاهی در مورد روش‌های جلوگیری از بارداری و نیز روش جلوگیری از بارداری که توسط آن‌ها استفاده می‌شد تکمیل گردید. تجزیه وتحلیل داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیلی انجام شد. یافته‌ها: میانگین نمره‌ی آگاهی در افراد مورد مداخله و همسرانشان بعد از آموزش گروهی، افزایش معنی‌دار آماری داشت (001/0 = P). به علاوه 51 درصد از زنان مورد مطالعه و همسران آن‌ها، پس ازآموزش گروهی، تحت پوشش روش‌های مؤثر تنظیم خانواده قرار گرفتند. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، آموزش گروهی برای زنان به منظور افزایش مشارکت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate men Cooperation in Family Planning after a Group Training Program of their Spouses

نویسندگان [English]

 • Habibollah Hosseini 1
 • Homayoon Naji 2
 • Fatemeh Abdi 3
 • Ahmad Mashhadizadeh 4
 • Abdollah Rezaei 1
1 Instructor of Nursing Health, Department of Health, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Faculty Member, Department of Operating Room, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 MSc Student in Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Lecturer of Medical Education, Department of Operating Room, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: The population growth is an important issue affecting all dimensions of human life. Men play an important role in family planning. The present study aims to investigate men cooperation in family planning after a group training program of their spouses. Methods: This study was a quasi-experimental research. In this study the effect of a group training on contraception on 53 women who used natural method of contraception was measured on their husbands. Before and after intervention an awareness and practice questionnaire about contraception methods was completed in studied women and their husbands. Data analysis was done by SPSS software and descriptive and analytic statistical tests. Finding: A significant difference was found between the awareness scores of the intervention group and their spouses before and after the group training (P < 0.001). 51 percent of the studied women and their husbands underwent an effective contraception method after group trainings Conclusion: The results of the study indicated that women group training can increase men cooperation in family planning programs. Keywords: Group training, Men cooperation, Family planning.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Group training
 • Men cooperation
 • Family planning
 1. Amiri M, Kasaeian A. Study of family planning service providers 'knowledge about and attitude toward pregnancy prevention methods. Knowledge & Health 2009; 4(1): 24-9.
 2. Population Reference Bureau. World Population Data Sheet. Washington DC: 2003.
 3. Simbar M, Nahidi F, Ramezani Tehrani F, Ramezankhani A. Fathers' educational needs about perinatal care: A qualitative approach. Hakim Research Journal 2009; 12(2): 19-31.
 4. Green.C. Male involvement programs in family planning: Lesson leavned and implications for AIDS prevention; Golbal programe on AIDS. World Health Organization; 2004.
 5. Finger WR. Getting more men involved. Network 1992; 13(1):4-6.
 6. Health center. Health statistics. Isfahan: Health network; 2006.
 7. Hosseini H. The effect of education on men's participation in family planning. Nursing and Midwifery Quarterly Shaheed Beheshti Universi-ty of Medical Sciences 1997; 7.
 8. Whyte A. Guidelines for planning community participation activities in water supply and sani-tation projects. WHO Offset Publ 1986; (96): 1-53.
 9. Mirzadeh Sh. Always women now men. Tehran: Life knowledge; 2006.