دوره و شماره: دوره 29، شماره 127، فروردین و اردیبهشت 1390 
اثربخشی سایمتیکن در آمادگی قبل از آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی

صفحه 95-101

مجید احسن؛ لیلا بابائی؛ علی غلامرضائی؛ محمد حسن امامی


سکته‌ی قلبی و افسردگی

صفحه 102-114

حمید صانعی؛ علی باغبانیان