روش‌های ارتقای رتبه‌ی وب‌ سایت‌های دانشگاه‌ها‌ی علوم پزشکی ایران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: وب‌سایت‌های دانشگاهی با معرفی مقاصد، دانشکده‌ها، گروه‌های آموزشی، رشته‌ها، مقاطع تحصیلی، امکانات آموزشی و پژوهشی، استادان، دانشجویان و دانش اندوختگان دانشگاه در فضای مجازی وب از اهمیت زیادی برخوردارند؛ به گونه‌ای که در حال حاضر ارزیابی و رتبه‌بندی وب‌سایت‌های دانشگاهی به اندازه‌ی ارزیابی و رتبه‌بندی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها‌ دارای اهمیت است. رتبه‌بندی وب‌سایت‌های دانشگاهی عملکرد کلی وب سایت‌های دانشگاهی را نشان می‌دهد. پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی وب‌سایت‌های دانشگاه‌ها‌ی علوم پزشکی کشور وجود مشکلات و نقایص متعددی را در این وب‌سایت‌ها مشخص ساخته است. این مشکلات موجب شده که وب‌سایت‌های دانشگاه‌ها‌ی علوم پزشکی ایران تاکنون موفق به کسب رتبه‌های قابل قبولی در رتبه‌بندی وب‌سایت‌های دانشگاه‌ها‌ی جهان نشده باشند. این مقاله ضمن بررسی و تحلیل پژوهش‌های انجام شده در زمینه‌ی وب‌سایت‌های دانشگاهی ایران و سایر کشورهای جهان و با در نظر گرفتن شاخص‌های مورد نظر در رتبه‌بندی وب‌ سایت‌های دانشگاه‌ها‌ی جهان، پیشنهاداتی را برای ارتقای رتبه‌ی وب‌سایت‌های دانشگاه‌ها‌ی علوم پزشکی کشور با تأکید بر جنبه‌های ساختاری و محتوایی ارایه می‌کند. پیشنهادات ارایه شده نه تنها می‌تواند به بهبود رتبه‌های جهانی وب‌سایت‌های دانشگاه‌ها‌ی علوم پزشکی ایران کمک کند بلکه می‌تواند در ارتقای سیاست‌های کلان مدیریت اطلاعات کشور نیز مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to Improve Webometric Ranks of Iranian Medical Universities

نویسنده [English]

 • Farzaneh Aminpour
PhD Student of Health Information Management, Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan and School of Management and Medical Information Science, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background: The websites of universities by introducing the missions, faculties, departments, courses, educational levels, research and educational facilities, faculty members, students and alumni to the World Wide Web are of great importance. Nowadays webometric ranking of universities is as important as the academic ranking of universities. Webometric ranking of universities reflects the overall web performance of the universities. Analyzing the researches on Iranian academic websites shows many deficiencies in the websites of the Iranian medical universities. These problems are the main causes of low webometric ranks of Iranian medical universities in the "Ranking Web of World Universities". The current study reviews the previous studies on the academic websites of Iran and other countries and suggests several ideas for improving the websites of Iranian medical universities focusing on the structure and content according to the webometric indicators of "Ranking Web of World Universities". The suggested ideas would improve Iranian medical universities ranks in the international level and also affect the major national policies of information management.     

کلیدواژه‌ها [English]

 • وب سایت‌های دانشگاهی
 • ارتقای وب‌سایت
 • شاخص‌های وب‌سنجی؛ رتبه‌بندی وب سایت‌ها؛ ایران
 1. Academic Ranking of World Universities. [cited 2010 Dec 17]. Available from: URL:
 2. http://www.arwu.org
 3. Aminpour F, Kabiri P, Boroumand MA, Kesht-kar AA, Hejazi SS. Iranian Medical Universities in SCIE: evaluation of address variation. Scien-tometrics 2010; 85(1): 53-63.
 4. Sabouri AA, Poursasan N. Science Production in 2004. Rahyaft 2005; 34:60-65.
 5. Aminpour F, Kabiri P. Science Production in Iran: the scenario of Iranian medical journals. Journal of research in Medical Sciences 2009; 14(5): 313-22.
 6. Osareh F, Marefat R. The Growth of Scientific Productivity of Iranian Researchers in MED-LINE. Rahyaft 2005; 35: 39-44.
 7. Aminpour F, Kabiri P, Heydari M. Academic Contribution to the Scientific Productivity: a case study. Journal of research in Medical Sci-ences 2009; 14(6): 393-5.
 8. Aminpour, F. Research performance of Isfahan University of Medical Sciences in 1385 (April 2006- March 2007). Journal of research in Med-ical Sciences 2007; 12(6): 308-314.
 9. Almind TC, Ingwersen P. Informetric analyses on the World Wide Web: methodological ap-proaches to Webometrics. Journal of Documen-tation 1997; 53(4): 404-26.
 10. Björneborn, L. & Ingwersen, P. Perspectives of webometrics. Scientometrics 2001; 50(1): 65-82.
 11. Aguillo IF, Granadino B, Ortega JL, et al. Scien-tific research activity and communication measured with cybermetrics indicators. JASIST 2006; 57(10): 1296-302.
 12. Ranking Web of World Universities. [2010 cited Dec 17]. Available from: URL:
 13. http://www.webometrics.info
 14. Methodology of Ranking Web of World Univer-sities. Available from: URL:
 15. http://www.webometrics.info/methodology.html
 16. Ingwersen P. The Calculation of Web Impact Factors. Journal of Documentation 1998; 54(1): 236-43.
 17. Smith A.G. A tale of two web spaces: comparing sites using web impact factors. Journal of Doc-umentation 1999; 55(5): 577-592.
 18. Smith A.G, Thelwall M. Web Impact Factors for Australasian universities. Scientometrics 2002; 54(3): 363-80.
 19. Agarin O, Nwagwu W. E. Links and web impact analyses of Nigerian Universities. Proceedings of the International Conference on bridging the dig-ital divide in scholary communication in the south: threats and opportunities; 2006 Septem-ber 6-8; Netherlands.
 20. Noruzi, A. Web Presence and Impact Factors for Middle-Eastern Countries. Online 2006; 30(2): 22-8.
 21. Aminpour F, Otroj Z. Webometric Ranking of Top Iranian Medical Universities. Health Infor-mation Management 2010; 7(1): 94-102.
 22. Aminpour F, Kabiri P, Otroj Z, Keshtkar AA. Webometric Analysis of Iranian Universities of Medical Sciences. Scientometrics 2009; 80(1): 253-64.
 23. Aminpour F, Kabiri P. Webometric Study on Iranian Universities of Medical Sciences. Pro-ceedings of the 11th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics(ISSI); 2007 June 25-27; Madrid, Spain.
 24. Thelwall, M. A comparison of sources of links for academic Web Impact Factor calculations. Journal of Documentation 2002; 58(1): 60-72.
 25. Mukhopadhyay, P. Measuring Web Impact Fac-tors: A webometric study based on the analysis of hyperlinks. Proceedings of the National Semi-nar on Information Support for Rural Develop-ment; 2004 December; India.
 26. Noruzi A. The Web Impact Factor: A Survey of Some Iranian University Web Sites. Studies in Education and Psychology 2004; 5(2): 105-19.
 27. Mesgarpour B, Vasei M, Kabiri P, Alavi M, Aminpour F, Kamalian M, et al. The Compari-son of National, Regional and International Webometric Ranks of Iranian Universities and Research Centers. Hakim Research Journal 2009; 12(3): 18-29.
 28. Elgohary A. Arab Universities on the Web: A webometric study. The Electronic Library 2008; 26(3): 374-86.
 29. Brower SM. Academic health sciences library Website navigation: an analysis of forty-one Websites and their navigation tools. J Med Libr Assoc 2004; 92(4): 412–20.
 30. Dublin Core Metadata Initiative. [cited Dec 17, 2010]. Available from: URL: http://dublincore.org
 31. Thelwall M. The Top 100 linked-to pages on UK university web sites: high inlink counts are not usually associated with quality scholarly con-tent. Journal of Information Science 2002; 28(6): 483-91.
 32. Kousha K, Horri A. The relationship between scholarly publishing and the counts of academic inlinks to Iranian university web sites: exploring academic link creation motivations. Journal of Information Management and Scientometrics 2004; 1(2): 13-22.
 33. Aguillo IF, Granadino B, Ortega JL, Prieto JA. Scientific Research Activity and Communica-tion Measured With Cybermetrics Indicators. Journal of the American Society for Information Science and Technology 2006; 57(10): 1296–302.
 34. Thelwall M. A research and institutional size-based model for national university web site in-terlinking. Journal of Documentation 2002; 58(2): 683-94.
 35. Jalal SK, Biswas SC, Mukhopadhyay P. Web impact factor and link analysis of selected Indi-an universities. Annals of Library and Infor-mation Studies 2010; 57: 109-21.