اثربخشی سایمتیکن در آمادگی قبل از آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مؤسسه‌ی تحقیقاتی- درمانی پورسینای حکیم، اصفهان، ایران

2 مرکز پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و مؤسسه‌ی تحقیقاتی- درمانی پورسینای حکیم، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مشکلات شایع حین آندوسکوپیِ دستگاه گوارش فوقانی (Esophagogastroduodenoscopy یا EGD) وجود حباب هوا و کف در معده و دئودنوم است که بررسی دقیق مخاط‌ها را مشکل می‌کند. در این مطالعه، اثربخشی داروی سایمتیکن در کاهش حباب‌های هوای معده و دئودنوم، زمان آندوسکوپی و رضایت بیمار تعیین شد.روش‌ها: این کارآزمایی بالینی دوسوکور و کنترل شده با دارونما، روی افرادی که جهت انجام EGD انتخابی به کلینیک پورسینای حکیم شهر اصفهان مراجعه کردند انجام شد. شرکت کنندگان یک قرص سایمتیکن (mg 40) یا دارونما را 15 تا 30 دقیقه قبل از انجام آندوسکوپی به همراه 30 میلی‌لیتر آب مصرف کردند. میزان حباب هوای معده و دئودنوم طی آندوسکوپی توسط آندوسکوپیست از 0 تا 3 درجه بندی و زمان آندوسکوپی نیز ثبت شد. رضایت‌مندی افراد نسبت به آندوسکوپی از 0 تا 10 نمره دهی شد.یافته‌ها: طی مطالعه، 90 نفر در گروه سایمتیکن و 83 نفر در گروه دارونما وارد شدند. میزان حباب هوای معده در گروه سایمتیکن به طور معنی‌داری کمتر از گروه دارونما بود (002/0 = P). بین دو گروه تفاوت معنی‌داری در میزان حباب هوای دئودنوم یافت نشد (05/0 < P). مدت زمان انجام آندوسکوپی در گروه سایمتیکن به طور متوسط یک دقیقه کمتر از گروه دارونما بود (001/0 > P). رضایت‌مندی بیماران بین دو گروه یکسان بود (646/0 = P). در گروه سایمتیکن عارضه‌ی دارویی جدی مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: استفاده از سایمتیکن قبل از EGD به طور قابل توجهی باعث کاهش میزان حباب هوا و کف در معده می‌شود و امکان بررسی دقیق‌تر مخاط را فراهم می‌سازد و به علاوه زمان انجام آندوسکوپی را کاهش می‌دهد. بدین ترتیب، استفاده‌ی معمول از سایمتیکن جهت آمادگی قبل از انجام EGD توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Simethicone in Preparation Prior to Upper Gastrointestinal En-doscopy

نویسندگان [English]

 • Majid Ahsan 1
 • Leila Babaei 2
 • Ali Gholamrezaei 1
 • Mohammad Hassan Emami 3
1 Medical Students Research committee, Isfahan University of Medical Sciences and Poursina Hakim Research Institute, Isfahan, Iran.
2 Medical Students Research committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Gastroenterology, Isfahan University of Medical Sciences and Poursina Hakim Research Institute, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: The presence of foam/bubbles in stomach and duodenum is a common problem during esophagogastroduodenoscopy (EGD) that interferes with precise evaluation of the mucosa. We evaluated the effectiveness of simethicone in reducing foam/bubbles in stomach and duodenum, endoscopy duration, and patient satisfaction.Methods: This double-blind, randomized, placebo-controlled trial was conducted on candidates for elective EGD referring to Poursina Hakim Clinic, Isfahan (Iran). Participants received 40 mg chewable tablet of simethicone or placebo, with 30 ml water, 15-30 minutes before the EGD. Foam/bubbles during endoscopy were assessed and graded by a single endoscopist from 0 to 3 and the endoscopy duration was recorded. Patient’s satisfaction was scored from 0 to 10.Finding: During the study, 90 and 83 patients were entered into the simethicone and placebo groups, respectively. Degree of foam/bubbles was significantly less in simethicone compared to placebo group (P = 0.002). No difference was found between the two groups in foam/bubbles of duodenum (P > 0.05). Duration of endoscopy was, on average, one minute shorter in simethicone compared with placebo group (P < 0.001). Patient’s satisfaction was similar between the two groups. No adverse effect was observed from simethicone.Conclusion: Simethicone before EGD significantly reduce the foam/bubbles in stomach and provide better visibility for evaluating the mucosa, and also decrease the duration of endoscopy. Accordingly, routine administration of simethicone for preparation before EGD is recommended.    

کلیدواژه‌ها [English]

 • Endoscopy
 • Simethicone
 1. Cohen J, Safdi MA, Deal SE, Baron TH, Chak A, Hoffman B, et al. Quality indicators for esoph-agogastroduodenoscopy. Am J Gastroenterol 2006; 101(4): 886-91.
 2. Kwan V, Deviere J. Endoscopy essentials: prepa-ration, sedation, and surveillance. Endoscopy 2008; 40(1): 65-70.
 3. Enns R. Capsule endoscopy: in search of the ideal image. Am J Gastroenterol 2008; 103(1): 83-5.
 4. Lewis BS, Swain P. Capsule endoscopy in the evaluation of patients with suspected small in-testinal bleeding: results of a pilot study. Gastro-intest Endosc 2002; 56(:349-353.
 5. Brecevic L, Bosan-Kilibarda I, Strajnar F. Mechanism of antifoaming action of simethi-cone. J Appl Toxicol 1994; 14(3): 207-11.
 6. Holtmann G, Gschossmann J, Mayr P, Talley NJ. A randomized placebo-controlled trial of sime-thicone and cisapride for the treatment of pa-tients with functional dyspepsia. Aliment Phar-macol Ther 2002; 16(9):1641-8.
 7. Wu L, Cao Y, Liao C, Huang J, Gao F. System-atic review and meta-analysis of randomized controlled trials of Simethicone for gastrointesti-nal endoscopic visibility. Scand J Gastroenterol 2010.
 8. Sudduth RH, DeAngelis S, Sherman KE, McNal-ly PR. The effectiveness of simethicone in im-proving visibility during colonoscopy when given with a sodium phosphate solution: a double-bind randomized study. Gastrointest Endosc 1995; 42(5): 413-5.
 9. Saghaei M. Random allocation software for parallel group randomized trials. BMC Med Res Methodol 2004; 4: 26.
 10. Banerjee B, Parker J, Waits W, Davis B. Effec-tiveness of preprocedure simethicone drink in improving visibility during esophagogastroduo-denoscopy: a double-blind, randomized study. J Clin Gastroenterol 1992; 15(3): 264-5.
 11. Bertoni G, Gumina C, Conigliaro R, Ricci E, Staffetti J, Mortilla MG, et al. Randomized pla-cebo-controlled trial of oral liquid simethicone prior to upper gastrointestinal endoscopy. En-doscopy 1992; 24(4): 268-70.
 12. Keeratichananont S, Sobhonslidsuk A, Kitiyakara T, Achalanan N, Soonthornpun S. The role of liquid simethicone in enhancing en-doscopic visibility prior to esophagogastroduo-denoscopy (EGD): A prospective, randomized, double-blinded, placebo-controlled trial. J Med Assoc Thai 2010; 93(8): 892-7.
دوره 29، شماره 127 - شماره پیاپی 127
فروردین و اردیبهشت 1390
صفحه 95-101
 • تاریخ دریافت: 24 بهمن 1389
 • تاریخ بازنگری: 05 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401