دوره و شماره: دوره 29، شماره 145، مرداد و شهریور 1390 
تأثیر سن مادر بر عوارض و پیامد‌های بارداری

صفحه 855-860

بهروز فدائی؛ مینو موحدی؛ مجتبی اکبری؛ مژده قاسمی؛ اکرم جلالوند