شیوع عوامل خطر پوکی استخوان و نیاز به سنجش آن در بیماران مبتلا به شکستگی پاتولوژیک در بیمارستان آیت ا... کاشانی اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار پژوهشی، کمیته‌ی پژوهشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: استئوپروز یکی از عوامل مؤثر در شکستگی‌های پاتولوژیک در سنین بالامی‌باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین شیوع عوامل خطر استئوپروز و نیاز به سنجش تراکم استخوان (Bone mineral density testing یا BMDT) در بیماران مبتلا به شکستگی‌های پاتولوژیک بود.روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی بود که در سال 1389 در مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی، اصفهان، ایران به انجام رسید. 240 بیمار با شکستگی پاتولوژیک در این مطالعه شرکت کردند. مواردی چون سن، جنس، قد، وزن، شاخص توده‌ی بدنی، سابقه‌ی شکستگی و پوکی استخوان در فامیل درجه‌ی یک بیمار، محل شکستگی، سابقه و محل شکستگی قبلی، میزان مصرف لبنیات، مکمل کلسیم و ویتامین D، میزان و وسعت تماس با نور آفتاب، مصرف سیگار، دارو و سابقه‌ی بیماری‌های زمینه‌ای توسط پرسشنامه از بیماران سنجیده شد. نیاز به سنجش تراکم استخوان توسط معیارهای NOF (National osteoporotic foundation) سنجیده شد.یافته‌ها: دریافت ویتامین D و کلسیم ناکافی از شایع‌‌ترین عوامل خطر استئوپروز در بیماران تحت مطالعه بود و شیوع آن‌ها بیش از 75 درصد بود. سیگار، مصرف کورتون و ابتلا به بیماری زمینه‌ای در مقایسه با دیگر عوامل خطر از شیوع کمتری برخوردار بودند. 1/22 درصد از بیماران مورد مطالعه تنها یک معیار ، 55 درصد دو معیار و 3/8 درصد سه معیار برای BMDT داشتند. طبق نتایج این مطالعه 198 نفر (5/82 درصد) از بیماران دارای اندیکاسیون BMDT بودند.نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه استئوپروز در بیماران با شکستگی‌های پاتولوژیک در شهر اصفهان بسیار شایع است و در نتیجه لازم است تمهیدات لازم در خصوص برطرف کردن عوامل خطر خطر به ویژه تأمین کلسیم و ویتامین D مورد نیاز گروه‌های سنی بالاتر از 50 سال اندیشیده شد و در صورت امکان نسبت به تأمین و جایگزینی آن‌ها از طریق برنامه‌های ملی اقدام گردد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Osteoporosis Risk Factors and the Need for Bone Mineral Density Testing in Patients with Pathologic Fractures in Kashani hospital, Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Zahra Dana Siadat 1
 • Siamak Rahmani 2
 • Seyed Ahmad Mahmoudian 3
 • Seyed Reza Eshaghi 1
1 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Researcher Assistant, Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Pathologic fracture is a very serious complication of osteoporosis. There is no effective treatment for osteoporosis; therefore, determination of risk factors for osteoporosis and pathologic fracture, and the subsequent prevention of the disease are important. The goal of this study was to determine the frequency of osteoporosis risk factors and the need for bone mineral density testing in patients with pathologic fractures.Methods: This disctriptive study was conducted on 240 patients with pathologic fractures in 2010. Information on some risk factors related to pathologic fractures was collected by a questionnare from all patients, and the need for bone mineral density testing was assessed on the basis of national osteoporotic foundation criteria (NOF).Findings: The most frequent risk factors for pathologic fracture were inadequate calcium and vitamine D intake (75%). Smoking, use of glucocorticoid drugs, and underlying diseases had less frequency among our risk factors. Patients with one, two, and three criteria for necessarity of bone mineral density testing were respectively 22.1%, 55%, and 8.3%. Conclusion: Inadequate calcium and vitamine D intake is the most important risk factor in osteoporotic patients in Isfahan; therefore, we can conclude that a national program to provide these supplementations is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Osteoporosis
 • Fracture
 • Bone mineral density testing
 1. Lang RS, Hensrud DD. Preventive low bone Mass, osteoporosis and fractures. Clinical preventive medicine. 2nd ed. Washington, DC: American Medical Association Press; 2004.
 2. Anderson KD, Chad KE, Spink KS. Osteoporosis knowledge, beliefs, and practices among adolescent females. J Adolesc Health 2005; 36(4): 305-12.
 3. Kasper MJ, Peterson MG, Allegrante JP, Galsworthy TD, Gutin B. Knowledge, beliefs, and behaviors among college women concerning the prevention of osteoporosis. Arch Fam Med 1994; 3(8): 696-702.
 4. Mossalanejad L, Shahsavari S. Calcium intake and bone mineral densitomery in patient referring to Shiraz bone densitometry center. J Rafsanjan Univ Med Sci 2005; 4(3): 146-51.
 5. Larijani B, Soltani A. Evaluation of risk factors for osteoporosis in postmenopausal women visited the bone mineral density Endocrine Research Center, University of Medical Sciences of Tehran. Iran South Med J 2002; 5(1): 82-91.
 6. Kanis JA, Oden A, Johansson H, Borgstrom F, Strom O, McCloskey E. FRAX and its applications to clinical practice. Bone 2009; 44(5): 734-43.
 7. Che M, Ettinger B, Liang J, Pressman AR, Johnston J. Outcomes of a disease-management program for patients with recent osteoporotic fracture. Osteoporos Int 2006; 17(6): 847-54.
 8. Blotman F, Cortet B, Hilliquin P, Avouac B, Allaert FA, Pouchain D, et al. Characterisation of patients with postmenopausal osteoporosis in French primary healthcare. Drugs Aging 2007; 24(7): 603-14.
 9. Hosseinpanah F, Rambod M, Ghafari HR, Azizi F. The association between Vitamin D and bone mineral density in postmenopausal women. Iran J Endocrinol Metab 2008; 9(4): 365-73.
 10. Nakhjavani M, Fallahian F. Effective dose of calcium and vitamin D in prevention and treatment of osteoporosis. Iran J Endocrinol Metab 2001; 3(4): 285-91.
 11. Aghamohammadzadeh N, Najafipour F, Bahrami A, Niafar M, Baglar L, Hajiegrary H, et al. Evaluation of effective factors in decreased bone density in patients with osteoporosis and osteopenia. J Gorgan Uni Med Sci 2009; 11(2): 7-61.
 12. Shangold MM. Exercise in the menopausal woman. Obstet Gynecol 1990; 75(4 Suppl): 8S-53S.
 13. azhoohi M, Hossein nejad A, Soltani A, Adibi H, Maghbooli ZH, Larijani B. Changes in bone density and osteoporosis in males 10 to 76 years. Payesh Health Monit 2002; 3(1): 39-47.
 14. Nikpour S, Nasrollahi F, Shokrabi S, Haghan H. Life style factors related to women’s osteoporosis. Iran J Nurs 2009, 22(58): 9-21.
 15. Vanasse A, Dagenais P, Niyonsenga T, Gregoire GP, Courteau J, Hemiari A. Bone mineral density measurement and osteoporosis treatment after a fragility fracture in older adults: regional variation and determinants of use in Quebec. BMC Musculoskeletal Disorders 2005; 6: 33.
 16. . Solomon DH, Polinski JM, Truppo C, Egan C, Jan S, Patel M, et al. Access to bone mineral density testing in patients at risk for osteoporosis. Osteoporos Int 2006; 17(12): 1749-54.
 17. Filip RS, Zagorski J. Osteoporosis risk factors in rural and urban women from the Lublin Region of Poland. Ann Agric Environ Med 2005; 12(1): 6-21.
 18. Micklesfield LK, van der Merwe L, Lambert EV. Lifestyle questionnaire to evaluate risk for reduced bone mineral density in women. Clin J Sport Med 2005; 15(5): 340-8.
 19. Jamshidian-Tehrani M, Kalantari N, Azadbakht L, Esmaillzadeh A, Rajaie A, Houshiar-rad A, et al. Osteoporosis risk factors in Tehrani women aged 40-60 years. Iran J Endocrinol Metab 2004; 6(2): 139-145
 20. Rasooli F, Haj Amiry P, Mahmoodi M, Abdoli S. Assessment of the application for preventive factors of osteoporosis, in menopausal women referred to the health care centers in Tehran University of Medical Sciences. Hayat 2002; 8(2): 4-11.
 21. Soheili azad A, Golestan B, Jahan bakhsh S. The relationship between risk factors for Osteoporosis and Osteopeniain women visited bone densitometry Baharloo hospital. Razi Med Sci 2007; 14(57): 9-91.