بررسی کفایت نمونه بر اساس سیستم Bethesda 2001 در نمونه‌های پاپ اسمیر تهیه شده به روش مرسوم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آزمایش پاپ اسمیر ساده‌ترین و کم هزینه‌ترین روش غربال‌گری برای سرطان گردن رحم و ضایعات پیش‌ساز آن است. با توجه به قابلیت‌های سیستم Bethesda 2001 در ارائه توضیحات لازم در زمینه‌ی کفایت نمونه و همچنین با در نظر گرفتن این که رضایت بخش نبودن نمونه سبب تحمیل هزینه‌های اضافی به بیمار و جامعه‌ی پزشکی و گاه خسارت‌های جبران ناپذیر به علت تأخیر در تشخیص می‌گردد، تصمیم به بررسی وضعیت کفایت نمونه‌های پاپ اسمیر تهیه شده به روش مرسوم در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان گرفتیم.روش‌ها: در یک مطالعه‌ی مقطعی، کلیه‌ی زنان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در یک بازه‌ی زمانی 6 ماهه که ‌آزمایش پاپ اسمیر به روش مرسوم در مورد آن‌ها انجام شده بود، وارد مطالعه گردیدند. معیار خروج از مطالعه سابقه‌ی قبلی بیوپسی مخروطی سرویکس یا توتال هیسترکتومی بود. نمونه‌ها پس از آماده سازی توسط میکروسکوپ آموزشی دو نفره ی استاد- دانشجو بررسی شدند و وضعیت کفایت نمونه‌ها بر اساس سیستم طبقه بندی Bethesda 2001 تعیین شد.یافته‌ها: در این مطالعه 1420 نمونه وارد مطالعه شدند. 1/99 درصد نمونه‌ها در گروه رضایت بخش برای بررسی و 9/0 درصد در گروه غیر رضایت بخش برای بررسی قرار گرفتند. از نمونه‌های به طور نسبی مخدوش (75-50 درصد مخدوش)، 60 درصد و از نمونه‌های غیر رضایت بخش که مخدوش بودن بیش از 75 درصد سلول‌ها را داشتند 2/46 درصد به علت ضخامت بیش از حد مخدوش بودند.نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه حاکی از این بود که بر اساس معیارهای سیستم Bethesda 2001 در زمینه‌ی کفایت نمونه‌ی پاپ اسمیر اکثر نمونه‌ها برای بررسی رضایت بخش بودند. با توجه به این که شایع‌ترین عامل مخدوش کننده در این بررسی ضخامت بیش از حد بوه و این اشکال به تهیه‌ی اسمیر مربوط می‌شود، آموزش درست تهیه‌ی اسمیر می‌تواند تا حد زیادی درصد این موارد را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Specimen Adequacy according to the Bethesda System 2001 Classification in Conventional Pap Smears from Patients Referred to Beheshti Hospital, Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Fereshteh Mohammadizadeh 1
 • Najmeh Taban 2
1 Associate Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Pap smear is an easy and cost-effective screening method for cervical carcinoma and its precursors. The Bethesda system 2001 for reporting cervicovaginal cytology provides valuable information about specimen adequacy. In the present study, we investigated the status of specimen adequacy in Pap smears taken from women who had referred to Beheshti Hospital in Isfahan, Iran.Methods: In this cross-sectional study, all women with Pap smears in Beheshti Hospital in a 6-month period were evaluated. Exclusion criteria were the history of previous cervical cone biopsy or total hysterectomy. The specimens were studied by the investigators using a two-headed microscope and their adequacy was classified according to the Bethesda system 2001.Findings: Overall, 99.1% of the 1420 investigated specimens were satisfactory. Moreover, 60% of partially obscured and 46.2% of unsatisfactory specimens had been obscured by excessive thickness. Conclusion: The results of this study showed that a considerable percentage of Pap tests are satisfactory for evaluation. Excessive thickness was found to be the most frequent obscuring factor in this study. Since this obscuring factor happens during smear preparation, training is helpful in reducing its frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pap smear
 • Satisfactory smear
 • Unsatisfactory smear
 • The Bethesda system 2001
 1. Brant J. Cervical cancer. In: Miaskowski J, Buchsel P, editors. Oncology Nursing.New York: Mosby; 1999. p. 657.
 2. Status of Cervical Cancer Screening in Iran. Office of Family Health. Tehran: Proliferation Research Ministry of Health and Medical Education; 2000.
 3. Molodysky E, Bridges-Webb C. Sampling techniques for cervical cancer prevention. Aust Fam Physician 1996; 25(11): 1731-6.
 4. Felix J. Liquid- based thin-layer cytology. In: Apgar BS, Brotzman GL, Spitzer M, Ignatavicius D, editors. Colposcopy: Principles and Practice: An Integrated Textbook and Atlas. 1st ed. Philadelphia: Saunders; 2002. p. 56-72.
 5. McGoogen E. New technologies in cervical screening. In: Gray W, McKee GT, editors. Diagnostic Cytopathology. 2nd ed. Churchill Livingstone; 2003. p. 755-6.
 6. Nuovo J, Melnikow J, Howell LP. New tests for cervical cancer screening. Am Fam Physician 2001; 64(5): 780-6.
 7. Martin-Hirsch P, Lilford R, Jarvis G, Kitchener HC. Efficacy of cervical-smear collection devices: a systematic review and meta-analysis. Lancet 1999; 354(9192): 1763-70.
 8. Dey P, Collins S, Desai M, Woodman C. Adequacy of cervical cytology sampling with the Cervex brush and the Aylesbury spatula: a population based randomised controlled trial. BMJ 1996; 313(7059): 721-3.
 9. Davey DD. Cervical cytology classification and the Bethesda System. Cancer J 2003; 9(5): 327-34.
 10. Henry MR. The Bethesda System 2001: an update of new terminology for gynecologic cytology. Clin Lab Med 2003; 23(3): 585-603.
 11. Cibas E S. Cervical and vaginal cytology. In: Cibas ES, Ducatman BS, editors. Cytology: Diagnostic Principles and Clinical Correlates. 3rd ed. Philadelphia: Saunders; 2009. p. 9-10.
 12. Solomon D, Nayar R, Davey DD, Wilbur DC, Kurman RG. The Bethesda System for Reporting Cervical Cytology: Definitions, Criteria, and Explanatory Notes. 2nd ed. New York; 2004. p. 1-34.
 13. Davey DD, Neal MH, Wilbur DC, Colgan TJ, Styer PE, Mody DR. Bethesda 2001 implementation and reporting rates: 2003 practices of participants in the College of American Pathologists Interlaboratory Comparison Program in Cervicovaginal Cytology. Arch Pathol Lab Med 2004; 128(11): 1224-9.
 14. Renshaw AA, Friedman MM, Rahemtulla A, Granter SR, Dean BR, Cronin JA, et al. Accuracy and reproducibility of estimating the adequacy of the squamous component of cervicovaginal smears. Am J Clin Pathol 1999; 111(1): 38-42.
 15. Selvaggi SM, Guidos BJ. Endocervical component: is it a determinant of specimen adequacy? Diagn Cytopathol 2002; 26(1): 53-5.
 16. Davey DD, Austin RM, Birdsong G, Buck HW, Cox JT, Darragh TM, et al. ASCCP patient management guidelines: Pap test specimen adequacy and quality indicators. Am J Clin Pathol 2002; 118(5): 714-8.
 17. Laverty CR, Farnsworth A, Thurloe JK, Bowditch RC. The importance of the cell sample in cervical cytology: a controlled trial of a new sampling device. Med J Aust 1989; 150(8): 432-4, 436.
 18. Keshavarz M. Effect of training on non-satisfactory results of Pap tests in Shahroud health centers. Proceedings of 5th International Congress of Obstetrics and Gynecology, Iran University of Medical Sciences and Health Services; 2003 Dec 8-11; Tehran, Iran.
 19. Treacy A, Reynolds J, Kay EW, Leader M, Grace A. Has the ThinPrep method of cervical screening maintained its improvement over conventional smears in terms of specimen adequacy? Diagn Cytopathol 2009; 37(4): 239-40.
 20. Shahpourian F, Molla Ahmadi L, Feizi Z, Hosseini F. A comparison of adequacy of cervical cytology sampling with cervix brush and modified ayre spatula: a two-group. Razi Journal of Medical Sciences 2006; 13(51): 139-48.
 21. Izadi Mood N, Dehdashti MR, Eftekhar Z, Ahmadi SA. The specimen adequacy and Atypical Squamous Cell frequency: conventional versus liquid-based cytology pap smears. Tehran University Medical Journal 2009; 66(12): 900-6.