تأثیر استفاده از کتامین و ترامادول وریدی حین عمل جراحی بر تهوع و استفراغ بعد از عمل و میزان داروی ضد استفراغ مصرفی در بیماران تحت بیهوشی عمومی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پژشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پژشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پژشکی، کمیته ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پژشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: میزان شیوع تهوع و استفراغ بعد از عمل (Post operative nausea and vomiting یا PONV) در اعمال جراحی گوناگون و نیز روش‌های مختلف بیهوشی بسیار متفاوت دکر شده است. این عارضه موجب نارضایتی بیماران، تأخیر در ترخیص، بستری بیمارستانی پیش‌بینی نشده و استفاده از داروهای مختلف می‌شود. ما در این مطالعه، تأثیر استفاده از کتامین و ترامادول وریدی حین عمل را بر تهوع و استفراغ بعد از عمل و میزان داروی ضد تهوع مصرفی در ریکاوری و 24 ساعت بعد مقایسه کردیم.روش‌ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور و دارونما- دارو بود که بر روی 150 بیمار زن و مرد 65-18 سال، ASA (American Society of Anesthesiologists) I و II، کاندید بیهوشی عمومی انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. در گروه نرمال سالین مقدار 2 سی‌سی نرمال سالین، در گروه کتامین مقدار 5/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم دارو به صورت وریدی و در گروه ترامادول به میزان 3/0 میلی‌گرم بر کیلوگرم ترامادول وریدی نیم ساعت قبل از اتمام عمل جراحی تزریق شد. تمامی ‌بیماران از جهت تهوع و استفراغ در ریکاوری و 24 ساعت بعد از عمل تحت نظر قرار گرفتند. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: سه گروه از لحاظ ویژگی‌های دموگرافیک و مدت عمل یکسان بودند. میانگین شدت تهوع در ریکاوری در سه گروه کتامین، ترامادول و نرمال سالین به ترتیب 31/0 ± 2/1، 78/0 ± 89/1و 25/1 ± 2/2 بود.نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کتامین باعث کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل می‌شود. همچنین ترامادول باعث افزایش این عارضه در بعد از عمل نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Intravenous Ketamine and Tramadol on the Amount of Antiemetics Used in General Anesthetic Patients

نویسندگان [English]

 • Seyed Morteza Heidari 1
 • Hamid Saryazdi 2
 • Ali Norouzi 3
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Postoperative nausea and vomiting (PONV) is the most common complication after surgery that might prolong discharge time and cause some morbidity.Methods: This double-blind placebo-controlled randomized clinical trial study was conducted on 150 patients of both sexes aged 18-65 years. Patients were all ASA (American Society of Anesthesiologists) class I or II candidate for general anesthesia. They were randomly divided into three groups of ketamine, tramadol, and normal saline. We injected 2 cc of normal saline and 0.5 mg/kg of ketamine and 0.3 mg/kg of tramadol, respectively to the saline, ketamine, and tramadol groups. All injections were performed 30 minutes before the surgery ended. All patients were monitored for nausea and vomiting in the recovery room and during the first 24 hours after surgery. Data was analyzed by SPSS16.Findings: The three groups did not differ significantly regarding patient characteristics. Average severity of PONV was 0.31 ± 1.2, 0.78 ± 1.89, and 1.25 ± 2.2 in the ketamine, tramadol, and saline groups, respectively (P = 0.24). Conclusion: Our study showed ketamine to reduce PONV. In addition, tramadol did not increase PONV.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Postoperative nausea
 • Prevention
 • Tramadol
 • Ketamine
 1. Ronald D, Miller MD. Miller's Anesthesia. 6th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2005.
 2. Islam S, Jain PN. Post-operative nausea and vomiting (PONV): A review article. Indian J. Anaesth 2004; 48 (4): 253-8.
 3. Watcha MF, White PF. Postoperative nausea and vomiting. Its etiology, treatment, and prevention. Anesthesiology 1992; 77(1): 162-84.
 4. Ku CM, Ong BC. Postoperative nausea and vomiting: a review of current literature. Singapore Med J 2003; 44(7): 366-74.
 5. Rama-Maceiras P, Ferreira TA, Molins N, Sanduende Y, Bautista AP, Rey T. Less postoperative nausea and vomiting after propofol + remifentanil versus propofol + fentanyl anaesthesia during plastic surgery. Acta Anaesthesiol Scand 2005; 49(3): 305-11.
 6. Eltringham RJ, Casey WF, Durkin M. Post-Operative Recovery and Pain Relief. 1st ed. New York: Springer; 1998.
 7. van den Berg AA, Halliday E, Lule EK, Baloch MS. The effects of tramadol on postoperative nausea, vomiting and headache after ENT surgery. A placebo-controlled comparison with equipotent doses of nalbuphine and pethidine. Acta Anaesthesiol Scand 1999; 43(1): 28-33.
 8. De Witte J, Sessler DI. Peri-operative shivering: physiology and pharmacology. Anesthesiology 2002; 96: 467–84.
 9. Dal D, Kose A, Honca M, Akinci SB, Basgul E, Aypar U. Efficacy of prophylactic ketamine in preventing postoperative shivering. Br J Anaesth 2005; 95(2): 189-92.
 10. Kovac AL. Prevention and treatment of postoperative nausea and vomiting. Drugs 2000; 59(2): 213-43.
 11. Sherwood ER, Williams CG, Prough DS. Anesthesiology Principles, Pain Management, and Conscious Sedation. Sabiston Textbook of Surgery (Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Practicsurgical Practice). 17th ed. Philadelphia: Saunders; 2004. p. 434.
 12. Bell RF, Dahl JB, Moore RA, Kalso E. Peri-operative ketamine for acute post-operative pain: a quantitative and qualitative systematic review (Cochrane review). Acta Anaesthesiol Scand 2005; 49(10): 1405-28.
 13. Elhakim M, Abd El-Megid W, Metry A, El-hennawy A, El-Queseny K. Analgesic and antacid properties of i.m. tramadol given before Caesarean section under general anaesthesia. Br J Anaesth 2005; 95(6): 811-5.
 14. Unlugenc H, Ozalevli M, Gunes Y, Guler T, Isik G. Pre-emptive analgesic efficacy of tramadol compared with morphine after major abdominal surgery. Br J Anaesth 2003; 91(2): 209-13.
 15. van den Berg AA, Halliday E, Lule EK, Baloch MS. The effects of tramadol on postoperative nausea, vomiting and headache after ENT surgery. A placebo-controlled comparison with equipotent doses of nalbuphine and pethidine. Acta Anaesthesiol Scand 1999; 43(1): 28-33.
 16. Bamigbade TA, Langford RM. The clinical use of tramadol hydrochloride. Pain Reviews 1998; 59(5): 373-6.
 17. Sahmeddini MA, Khademi S, Majidi F. Comparison of effect of Meperidine and Tramadol Treatment on Postoperative Shivering in Elective Cesarean Section. Razi Journal of Medical Sciences 2008; 14(57): 83-90.