فراوانی ویروس SEN در سرویسیت و تومورهای گردن رحم در اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، بخش میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، بخش میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ویروس SEN (SEN Viruse یا SEN-V) از خانواده‌ی آنلوویرویده است. به طور عمده توسط خون منتقل می‌شود و ارتباط آن با بیماری‌های مختلف در حال بررسی است. شیوع SEN-V در افراد سالم شامل اهداکنندگان خون، به طور واضح در مناطق جغرافیایی مختلف، متفاوت است. ضایعات دستگاه تناسلی زنان طیفی از عفونت‎های خفیف و بدون علامت مثل سرویسیت مزمن تا سرطان‎های مختلف هستند. . با توجه به این که یکی از عوامل اتیولوژیک سرطان‎ها ویروس‎ها هستند و همچنین وجود همزمان SEN-V با پاتوژن‌های دیگر و انتقال عمودی ویروس، در این مطالعه ارتباط این ویروس با سرویسیت و سرطان سرویکس مورد بررسی قرار گرفت.روش‌ها: در این مطالعه فراوانی سوش‌های H و Dی SEN-V، در 117 نمونه‌ی بیوپسی سرویکس و رحم ثابت شده در فرمالین و پارافینه با Nested PCR بررسی شدند. دو محصول PCR (Polymerase chain reaction) پس از تعیین توالی با توالی‌های بانک ژن مقایسه شدند. آزمون دقیق فیشر برای مقایسه‌ی آماری داده‌ها استفاده گردید.یافته‌ها: تشابه زیادی بین توالی با سوش‌های D و H مشاهده شد. در 45 نمونه‌ی سرطانی 1 مورد سویه‌ی H، 1 مورد سویه‌ی D و یک مورد آلوده به هر دو سویه بود. در 72 نمونه‌ی سرویسیت به ترتیب 13 و 9 مورد آلوده به سویه‌های D و H بودند.در مقایسه با نمونه‌های سرطانی آلودگی در نمونه‌های سرویسیت مزمن به طور معنی‌داری بیشتر بود (05/0 > P).نتیجه‌گیری: نتایج ممکن است نشانگر احتمال ارتباط این ویروس به خصوص با سرویسیت مزمن با علل ناشناخته باشد که اثبات آن به مطالعات بیشتر نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of SEN Virus in Cervicitis and Cervical Cancers in Isfahan

نویسندگان [English]

 • Mohammad Bahabadinejad 1
 • Majid Bouzari 2
 • Ardeshir Talebi 3
1 Section of Microbiology, Department of Biology, School of Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Section of Microbiology, Department of Biology, School of Science, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor of Pathology, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan.
چکیده [English]

Background: SEN virus is mainly transmitted via blood and its relationship with different diseases is under investigation. The prevalence of SEN-V in healthy individuals, including blood donors, clearly differs geographically. Female genital lesions range from mild infections without symptoms such as chronic cervicitis to various cancers. This study was done to investigate the possible correlation of SEN virus infection with cervicitis and cervical tumors.Methods: In this study, 117 samples of formalin fixed paraffin embedded biopsies of uterus and cervix were subjected to nested PCR to detect D and H strains of SEN-V. After extraction from gel, two PCR products were sequenced and compared with the sequences in Gene Bank. Fisher’s exact test was used for statistical analyses.Findings: High homology with D and H strains was observed. SEN-V was detected only in 4 cases of 45 cancer samples which one was positive for H, one for D and one for both strains. Out of 72 cervicitis cases 13 and 9 subjects were positive for D and H strains respectively. Compare to cervical cancers, the frequency of infection was higher in cervicitis cases (30%) (P > 0.05). Conclusion: May be there is a correlation between SEN-V infection with cervicitis, especially in chronic cases with unknown etiology which needs more studies to be proved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • SEN virus
 • Cervicitis
 • Uterus cancers
 • Polymerase chain reaction (PCR)
 1. Primi D, Fiordalisi G, Mantero G. Iinventors identification of SENV Genotypes. International patent number WO0028039 (international application published under the patent cooperation treaty [Online] 2000 [cited 2000 May 18];. Available from URL: http://v3.espacenet.com.
 2. Hosseini-Moghaddam SM, Mousavi SH, Alavian SM. Is SEN Virus a major concern in hemodialysis and liver transplantation? Hepatit Montly 2009; 9(1): 50-9.
 3. Kojima H, Kaita KD, Zhang M, Giulivi A, Minuk GY. Genomic analysis of a recently identified virus (SEN virus) and genotypes D and H by polymerase chain reaction. Antiviral Res 2003; 60(1): 27-33.
 4. Tanaka Y, Primi D, Wang RY, Umemura T, Yeo AE, Mizokami M, et al. Genomic and molecular evolutionary analysis of a newly identified infectious agent (SEN virus) and its relationship to the TT virus family. J Infect Dis 2001; 183(3): 359-67.
 5. Moriondo M, Resti M, Betti L, Indolfi G, Poggi GM, de MM, et al. SEN virus co-infection among HCV-RNA-positive mothers, risk of transmission to the offspring and outcome of child infection during a 1-year follow-up. J Viral Hepat 2007; 14(5): 355-9.
 6. Sharifi Z, Mahmoodian-Shooshtari M, Talebian A. The prevalence of SEN virus infection in blood donors in Iran. Arch Iran Med 2008; 11(4): 423-6.
 7. Karimi-Rastehkenari A, Bouzari M. High frequency of SEN virus infection in thalassemic patients and healthy blood donors in Iran. Virol J 2010; 7: 1.
 8. Dalal A, Yi CL. Etiology of Carcinoma of cervix. In: Purandare CN, Patel MA, editors. Gynecological Cancer.New Delhi: Jaypee Brothers; 2006. p. 153-7.
 9. International Agency for Research on Cancer. Cervix Cancer Screening Biennial Report (2004-2005). Geneva: World Health Organization; 2006.
 10. Sagir A, Adams O, Antakyali M, Oette M, Erhardt A, Heintges T, et al. SEN virus has an adverse effect on the survival of HIV-positive patients. AIDS 2005; 19(10): 1091-6.
 11. Schroter M, Laufs R, Zollner B, Knodler B, Schafer P, Sterneck M, et al. Prevalence of SENV-H viraemia among healthy subjects and individuals at risk for parenterally transmitted diseases in Germany. J Viral Hepat 2002; 9(6): 455-9.
 12. Pirovano S, Bellinzoni M, Ballerini C, Cariani E, Duse M, Albertini A, et al. Transmission of SEN virus from mothers to their babies. J Med Virol 2002; 66(3): 421-7.
 13. Altarescu G, Eldar-Geva T, Brooks B, Zylber-Haran E, Varshaver I, Margalioth EJ, et al. Preimplantation genetic diagnosis (PGD) for nonsyndromic deafness by polar body and blastomere biopsy. J Assist Reprod Genet 2009; 26(7): 391-7.
 14. Akiba J, Umemura T, Alter HJ, Kojiro M, Tabor E. SEN virus: epidemiology and characteristics of a transfusion-transmitted virus. Transfusion 2005; 45(7): 1084-8.
 15. Umemura T, Alter HJ, Tanaka E, Orii K, Yeo AE, Shih JW, et al. SEN virus: response to interferon alfa and influence on the severity and treatment response of coexistent hepatitis C. Hepatology 2002; 35(4): 953-9.
 16. Abbas AK, Prober JS, Litchman AH. Cellular and Molecular Immunology. Philadelphia: Saunders; 2003.
 17. Mirzaeekashani E. Identification of HPV in Cervical Cancers and Cervicitis [MSc Thesis]. Isfahan: Unevercity of Isfahan; 2008.