بررسی تأثیر تغییر وضعیت بدن نوزادان مبتلا به زردی بر روی کاهش میزان بیلی‌روبین سرم در حین انجام فتوتراپی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 فوق تخصص نوزادان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 متخصص پزشکی اجتماعی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هیپربیلی‌روبینمی مشکل شایع و اغلب خوش‌خیم نوزادان است. اعتقاد بر این است که تغییر وضعیت نوزاد باعث افزایش کارایی فتوتراپی می‌شود که در همه‌ی مراکز استفاده می‌شود، ولی بعضی مطالعات این نظریه را تأیید نمی‌کند. هدف از این مطالعه، تعیین اثر تغییر وضعیت نوزاد در حین انجام فتوتراپی بر کاهش بیلی‌روبین سرم بود.روش‌ها: در مطالعه‌ای نیمه تجربی، 40 نوزاد مبتلا به زردی که احتیاج به فتوتراپی داشتند، به طور تصادفی به دو گروه شاهد و مداخله تقسیم شدند. نوزادان ترم با وزن بیش از 2500 گرم و سن 7-2 روز با زردی غیر همولیتیک و بیلی‌روبین کمتر یا مساوی 18 وارد مطالعه شدند. در گروه مداخله هر 6 ساعت وضعیت نوزاد تغییر داده و در گروه شاهد نوزاد به حالت خوابیده به پشت حفظ شد. سپس هر 6 ساعت بیلی‌روبین سرم به مدت 24 ساعت اندازه‌گیری گردید.یافته‌ها: بین میانگین بیلی‌روبین تام سرم در 2 گروه پس از 24 ساعت اختلاف معنی‌داری وجود نداشت. کاهش سطح بیلی‌روبین در نوزادان گروه مداخله پس از 24 ساعت 9/1 ± 8/7 و در گروه شاهد 2/2 ± 3/6 بود. کاهش سطح بیلی‌روبین پس از 24 ساعت در دو گروه تفاوت معنی‌داری داشت.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه‌ی ما به نظر می‌رسد تغییر وضعیت نوزاد به بهبودی هیپربیلی‌روبینمی کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Infants' Position during Phototherapy on the Level of Serum Bilirubin

نویسندگان [English]

 • Sayed Hossein Fakhraee 1
 • Mohammad Kazemian 2
 • Sayed Abolfazl Afjeh 3
 • Masood Rozati 4
 • Armindokht Shahsanai 5
1 Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Neonatologist, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Specialty in Community Medicine, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Position changing of the infants during conventional phototherapy for hyper bilirubinemia is used in many hospitals. The aim of this study was to compare the efficacy of phototherapy in supine versus supine/prone position during phototherapy.Methods: In a randomized clinical trial 40 term jaundiced neonates who were admitted to the neonatal ward of Mofid Children Hospital, a university Hospital affiliated to Shahid Beheshti University of Medical Sciences , Tehran, Iran were Selected. After entry into the study, infants were randomly assigned two groups: turning group were positioned alternately supine to prone every 6 hours and supine group were only positioned supine. Total serum bilirubin (TSB) were measured just prior to initiation and during 24 hours of phototherapy.Findings: No statistically significant differences in TSB after 24 hours were observed between two groups. But decrease in TSB was significantly associated with position change. Decrease in serum bilirubin level was greater in infants with position change after 24 hour.Conclusion: According to results changing the position of term infants with hyperbilirubinemia during phototherapy could increase the efficacy of this treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bilirubin
 • Phototherapy
 • Infants
 • Position
 1. Stoll BJ, Kleigman RM. Jaundice and hyper bilirubinemia in the newborn. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, editors. Nelson's Textbook of Pediatrics. 17th ed. Philadelphia: Saunders; 2004. p. 592-9.
 2. Maisels M. Jaundice. In: MacDonald MG, Mullett MD, Seshia MMK, editors. Avery's Neonatology: Pathophysiology and Management of the Newborn. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. p. 864.
 3. Fanaroff AA, Martin RJ. Neonatal perinatal Medicine: Disease of the Fetus and Infant
 4. Fanaroff AA. 7th ed. New York: Mosby; 2002. p. 1329-30.
 5. Vogl TP. On the dynamics of phototherapy. In: Brown AK, Showacre J, editors. Phototherapy For Neonatal Hyperbilirubinemia Long-term Implications.Washington: NIH publication; 1974. p. 219-25.
 6. Halamek LP, Stevenson DK. Neonatal jaundice and liver disease. In :Fanaroff AA, Martin RJ, editors. Neonatal prinatal Medicine: Disease of the Fetus and infant. 7thed. New York: Mosby; 2002. p. 1309-34.
 7. Yamauchi Y, Kasa N, Yamanouchi I. Is it necessary to change the babies' position during phototherapy? Early Hum Dev 1989; 20(3-4): 221-7.
 8. Mohammadzadeh A, Bostani Z, Jafarnejad F, Mazloom R. Supine versus turning position on bilirubin level during phototherapy in healthy term jaundiced neonates. Saudi Med J 2004; 25(12): 2051-2.
 9. Chen CM, Liu SH, Lai CC, Hwang CC, Hsu HH. Changing position does not improve the efficacy of conventional phototherapy. Acta Paediatr Taiwan 2002; 43(5): 255-8.
 10. Shinwell ES, Sciaky Y, Karplus M. Effect of position changing on bilirubin levels during phototherapy. J Perinatol 2002; 22(3): 226-9.
 11. Donneborg ML, Knudsen KB, Ebbesen F. Effect of infants' position on serum bilirubin level during conventional phototherapy. Acta Paediatr 2010; 99(8): 1131-4.
 12. Vogl TP. Phototherapy of neonatal hyperbilirubinemia: bilirubin in unexposed areas of the skin. J Pediatr 1974; 85(5): 707-10.