ارزیابی بیماران قبل از عمل جراحی کاتاراکت؛ آیا تست‌های معمول به صرفه است؟ (بررسی مقایسه‌ای هزینه‌ها و فراوانی نسبی عوارض حین و پس از عمل جراحی کاتاراکت در دو گروه از بیماران با و بدون تست‌های معمول قبل از عمل جراحی)

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: عمل جراحی کاتاراکت از اعمال جراحی کم‌خطر و کم‌استرس محسوب می‌شود. ویزیت قبل از عمل جراحی توسط متخصص بیهوشی از بخش‌های لازم و جدایی ناپذیر هر عمل جراحی محسوب می‌شود؛ تا بدین وسیله از میزان عوارض، مرگ و میر، مخارج و مدت بستری کاسته شود، اما کیفیت و کمیت ارزیابی قبل از عمل جراحی کاتاراکت، کنتراورسی است. از یک طرف، درخواست انبوهی از تست‌های معمول پاراکلینیکی موجب طولانی شدن و پرهزینه شدن روند درمان می‌شود و از طرف دیگر، با توجه به مسن بودن اکثر بیماران و پایین بودن وضعیت سلامت عمومی افرادی که تحت این عمل قرار می‌گیرند، ریسک بی پایه و اساس علمی و کوتاهی در ارزیابی قبل از عمل منطقی به نظر نمی‌رسد. مطالعه‌ی حاضر با هدف تعیین ارزش انجام تست‌های معمول قبل از عمل جراحی کاتاراکت و بررسی مزایا و معایب احتمالی حذف این تست‌ها انجام شد.روش‌ها: این مطالعه‌ی تحلیلی و آینده‌نگر در 2 مرکز آموزشی درمانی فیض و کلینیک چشم پزشکی آبان اصفهان در سال‌های 1389 و 1390 بر روی 700 بیمار با وضعیت فیزیکی 1 و 2 و 3 (طبق درجه‌بندی متخصصین بیهوشی آمریکا) که داوطلب عمل جراحی کاتاراکت بودند، انجام گرفت. روش بیهوشی در همه‌ی این افراد موضعی بود و افراد 25 سال به بالا انتخاب شدند. این بیماران در 2 گروه 350 نفره مورد ارزیابی قبل از عمل قرار گرفتند که گروه اول با تست‌های معمول شامل ECG، CBC، BSBun، Cr و بر روی گروه دیگر تستی انجام نشد، مگر با توجه به شرح حال و معاینه‌ی فیزیکی؛ به طوری که در افراد بالای 40 سال با زمینه‌ی بیماری قلبی، ECG و در بیماران مبتلا به دیابت BS با گلوکومتر بررسی شد.  11 عارضه‌ی حین عمل و 11 عارضه‌ی پس از عمل در هر دو گروه مورد ارزیابی قرار گرفت و هزینه‌ی ارزیابی قبل از عمل در دو گروه محاسبه گردید. این عوارض عبارت از: تهوع و استفراغ، تعریق، بی حالی شدید، دیس ریتمی، هایپوتنشن، هایپرتنشن، IHD، افت O2 Saturation، آپنه و مرگ بودند.یافته‌ها: یافته‌های مطالعه نشان داد که در مورد 11 عارضه‌ی مورد بررسی حین عمل، فقط یک عارضه یعنی افزایش فشار خون در دو گروه تفاوت معنی‌داری داشت؛ به طوری که در گروه تست‌های معمول بیشتر بود و در مورد 11 عارضه‌ی مورد بررسی پس از عمل، فقط یک عارضه یعنی تهوع در دو گروه تفاوت معنی‌دار داشت؛ به طوری که در گروه بدون تست‌های معمول بیشتر بود. مقایسه‌ی میانگین عوارض در دو گروه تفاوت معنی‌داری نداشت (451/0 = P). هزینه‌ی ارزیابی در گروه تست‌های معمول حدود 7 برابر گروه دیگر بود. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 و با استفاده از آزمون‌های آماری t، 2c، آزمون همبستگی Kendall's tau و مدل آماری Logistic regression مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتیجه‌گیری: با حذف تست‌های معمول و جایگزینی آن با تست‌های مورد نیاز (که در بسیاری موارد، فقط 2 تست و در برخی موارد حتی هیچ تستی نیاز نمی‌باشد) نه تنها در ارزیابی قبل از عمل بیماران کوتاهی صورت نمی‌گیرد، بلکه با هدفمند کردن درخواست تست‌ها بر اساس شرح حال و معاینه می‌توان هزینه را برای بیمار به طور چشمگیری کاهش داد و رضایت هر چه بیشتر او را حاصل کرد. از طرفی با توجه به شیوع بالای کاتاراکت و جراحی آن و از طرف دیگر توجه به این نکته که دولت عهده‌دار سهم عمده‌ای از هزینه‌های درمانی است؛ این مطلب شایان ذکر است که تست‌های معمول هزینه-اثربخشی ندارند و با حذف هزینه‌های زاید آن، صرفه‌جویی قابل توجه و تأملی در سطح کلان اتفاق خواهد افتاد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Patients before Cataract Surgery: Are Routine Tests Cost-Effective?

نویسندگان [English]

 • Nafiseh Soheilipour 1
 • Mohammad Ali Attari 2
1 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Cataract surgery is considered as one of the low-risk and low-stress surgeries. Preoperative examination by an anesthesiologist is an integral and necessary part of every surgery to reduce mortality rate, complications, costs, and hospitalization duration. However, the quality and quantity of cataract preoperative assessment are controversial. On one hand, a large number of routine clinical tests would lead to a prolonged and costly process of treatment. On the other hand, because most patients are elderly with poor general health status, taking non-scientific risks and inappropriate preoperative assessment do not make sense. The present study aimed to determine the value of routine tests before cataract surgery by reviewing their potential advantages and disadvantages.Methods: This prospective analytical study was conducted in Feiz Educational Hospital and Aban Ophthalmology Clinic (Isfahan, Iran) in 2010 and 2011. It included 700 cataract patients with physical status grades 1-3 (according to the rating of American Society of Anesthesiologists). Local anesthesia was used in all patients. They all aged over 25 years old. The patients were divided into two groups (n = 350 in each group) and underwent preoperative assessments. The first group underwent routine tests such as echocardiography (ECG), and complete blood cell (CBC) count, blood sugar (BS), blood urea nitrogen (BUN), and creatinine (Cr) tests. However, no tests, expect history taking and physical examination, were performed on the second group. Therefore, subjects over 40 with a history of cardiac diseases underwent ECG. Diabetic patients also underwent a BS test using a glucometer. Afterwards, 11 perioperative and 11 postoperative complications were evaluated in both groups. The complications included nausea and vomiting, sweating, severe lethargy, dysrhythmia, hypotension, hypertension, ischemic heart disease (IHD), O2 saturation drop, apnea, and death. The costs of the assessments were also calculated for both groups. Data was analyzed by t-test, chi-square test, Kendall's Tau correlation analysis and logistic regression model in SPSS16. Findings: The findings of the study showed that out of 11 complications during the surgery, the two groups were only significantly different in hypertension which was more prevalent in the group with more routine tests. In addition, out of 11 postoperative complications, the only significant difference between the two groups was in nausea which occurred more in the group without routine tests. Comparing the mean complications of the two groups showed no significant difference (P = 0.451). Costs in the group with routine tests were almost 7 times higher than the other group. Conclusion: Removing routine tests and replacing them with necessary tests (in many cases only two tests and in some other cases no test was required), will significantly reduce costs and thus result in higher patient satisfaction. On the other hand, cataract surgery is a highly prevalent procedure for most costs of which the government takes the responsibility. Therefore, since routine tests are not cost-effective, by eliminating their useless costs, a considerable and significant saving will occur in macro-level.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Preoperative assessment
 • Cataract surgery
 • Complications
 • Costs
 1. Riordon-Eva P, Whitcher JP. Vaughan and Asbury's general ophthalmology. 17th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2008.
 2. Roizen MF. More preoperative assessment by physicians and less by laboratory tests. N Engl J Med 2000; 342(3): 204-5.
 3. Rabeie P. Determining the underlying disease and its association with anesthesia applied and major complications during and after surgery in patients undergoing cataract surgery at the Feiz Medical Center. [MD Thesis]. Isfahan: Isfahan University of Medical Sciences; 2005.
 4. Miller RD. Miller's anesthesia. 17th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2010.
 5. Schein OD, Katz J, Bass EB, Tielsch JM, Lubomski LH, Feldman MA, et al. The value of routine preoperative medical testing before cataract surgery. Study of Medical Testing for Cataract Surgery. N Engl J Med 2000; 342(3): 168-75.
 6. Arieta CE, Nascimento MA, Lira RP, Kara-Jose N. Waste of medical tests in preoperative evaluation for cataract surgery. Cad Saude Publica 2004; 20(1): 303-10.
 7. Imasogie N, Wong DT, Luk K, Chung F. Elimination of routine testing in patients undergoing cataract surgery allows substantial savings in laboratory costs. A brief report. Can J Anaesth 2003; 50(3): 246-8.
 8. Dzankic S, Pastor D, Gonzalez C, Leung JM. The prevalence and predictive value of abnormal preoperative laboratory tests in elderly surgical patients. Anesth Analg 2001; 93(2): 301-8, 2nd.
 9. Afhami MR, Rahimi Panahi J, Hasanzadeh P, Ataei Y. The value of routine chest radiograph performed before surgery in elderly patients. Med J Tabriz Univ Med Sci 2004; 9(35): 21-30.
 10. Lira RP, Nascimento MA, Moreira-Filho DC, Kara-Jose N, Arieta CE. Are routine preoperative medical tests needed with cataract surgery? Rev Panam Salud Publica 2001; 10(1): 13-7.
 11. Nascimento MA, Lira RP, Soares PH, Spessatto N, Kara-Jose N, Arieta CE. Are routine preoperative medical tests needed with cataract surgery? Study of visual acuity outcome. Curr Eye Res 2004; 28(4): 285-90.
 12. Gao ZY, Jin M, Hu YF, Yang WZ, Wang XY, Hu YJ, et al. Clinical value of preoperative comprehensive evaluation of cataract surgery in age-related cataract. Zhonghua Yan Ke Za Zhi 2006; 42(6): 522-5. [In Chineis].