ارتباط سیستم درجه‌بندی ظرفیت نورولوژیک و سازگاری در نوزادان متولد شده از مادران تحت جراحی سزارین با عوامل مربوط به مادر، جنین و بیهوشی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه بیهوشی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: درجه‌بندی ظرفیت نورولوژیک و سازگاری (Neurologic and adaptive capacity scoring یا NACS) به عنوان یک تست غربالگری جهت تشخیص دپرسیون سیستم اعصاب مرکزی به دنبال تأثیرات داروها در نوزادان مطرح شده است. این تست قادر به نشان دادن تغییرات نورولوژیک و رفتاری حتی در حضور ضریب آپگار نرمال است. NACS دارای 20 شاخص است که هر شاخص می‌تواند نمره‌ی صفر، یک و یا دو را به خود اختصاص دهد. هدف این مطالعه، تعیین ارتباط عوامل مادری، جنینی و بیهوشی با NACS بود.روش‌ها: این مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بر روی 100 نفر نوزاد متولد شده از مادران تحت جراحی سزارین انجام شد. روش نمونه‌گیری به صورت ساده و نحوه‌ی جمع‌آوری اطلاعات به صورت تکمیل پرسش‌نامه بود. نمره‌ی NACS در دقیقه‌ی 15 و ساعات 2 و 24 بعد از تولد به دست آمد و سپس عوامل مادری، جنینی و بیهوشی تعیین و در پرسش‌نامه ثبت گردید. نمره‌ی NACS معادل یا کمتر از 34 غیرطبیعی و نمره‌ی 35 و بالاتر طبیعی محسوب شد.یافته‌ها: در مطالعه‌ی حاضر ارتباط معنی‌داری بین نوع روش بیهوشی و نوع داروی بیهوشی با NACS وجود داشت. همچنین رابطه‌ی معنی‌داری بین برخی عوامل جنینی مورد مطالعه شامل سن بارداری، ضریب آپگار دقایق 1 و 5، وزن نوزاد و جنسیت با NACS وجود داشت. برخی عوامل مادری مورد مطالعه شامل گراویتی، بیماری قلبی مادر، دو یا چند قلویی نیز رابطه‌ی معنی‌دار با NACS داشتند.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این مطالعه برای داشتن یک نمره‌ی بالاتر NACS در نوزادان متولد شده به روش سزارین، بی‌حسی نخاعی توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Neurologic and Adaptive Capacity Scoring with Maternal, Fetal and Anesthetic Factors. in Cesarean Born Neonates

نویسندگان [English]

 • Maryam Sharifi 1
 • Seyed Jalal Hashemi 2
 • Mitra Jabalameli 3
1 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Neurologic and adaptive capacity scoring (NACS) is considered as a screening test for recognizing the central nervous system depression due to the effects of medications in neonates. This test is able to show the neurologic and behavioral changes even in the presence of normal apgar score. The aim of this study was to determine the relationship between the NACS with maternal, fetal and anesthetic factors. Methods: This descriptive analytical cross sectional study was performed on 100 cesarean born neonates. Data were collected simply and by filling the questionnaire. NACS score ≤ 34 supposed as abnormal and score ≥ 35 supposed as normal.Findings: NACS mean Score in 3 different times (15 min, 2 hours and 24 hours after birth) was more than 35. The correlation between anesthetic method and the used drugs with NACS was significant. There were also a significant relation between NACS and studied fetal factors (gestational age, apgar score in 1.5 minutes, sex) and also some maternal factors (gravity, maternal heart disease, twin or multifetal pregnancies). Conclusion: The normal NACS in 3 different times (15 min, 2 hours and 24 hours after birth) showed a good maternal, fetal and anesthetic conditions in Shahid Beheshti hospital, Isfahan. Spinal anesthesia with lidocaine is recommended for caesarean section instead of general anesthesia for having a better NACS.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Neurologic and adaptive capacity scoring
 • Caesarean section
 • Neonate
 • Anesthesiology
 1. Amiel-Tison C, Barrier G, Shnider SM, Levinson G, Hughes SC, Stefani SJ. A new neurologic and adaptive capacity scoring system for evaluating obstetric medications in full-term newborns. Anesthesiology 1982; 56(5): 340-50.
 2. Hodgkinson R, Bhatt M, Kim SS, Grewal G, Marx GF. Neonatal neurobehavioral tests following cesarean section under general and spinal anesthesia. Am J Obstet Gynecol 1978; 132(6): 670-4.
 3. Abboud TK, Nagappala S, Murakawa K, David S, Haroutunian S, Zakarian M, et al. Comparison of the effects of general and regional anesthesia for cesarean section on neonatal neurologic and adaptive capacity scores. Anesth Analg 1985; 64(10): 996-1000.
 4. Brockhurst NJ, Littleford JA, Halpern SH. The Neurologic and Adaptive Capacity Score: a systematic review of its use in obstetric anesthesia research. Anesthesiology 2000; 92(1): 237-46.
 5. Salisbury AL, Lester BM, Seifer R, Lagasse L, Bauer CR, Shankaran S, et al. Prenatal cocaine use and maternal depression: effects on infant neurobehavior. Neurotoxicol Teratol 2007; 29(3): 331-40.
 6. Moraes Barros MC, Guinsburg R, de Araujo PC, Mitsuhiro S, Chalem E, Laranjeira RR. Exposure to marijuana during pregnancy alters neurobehavior in the early neonatal period. J Pediatr 2006; 149(6): 781-7.
 7. Law KL, Stroud LR, LaGasse LL, Niaura R, Liu J, Lester BM. Smoking during pregnancy and newborn neurobehavior. Pediatrics 2003; 111(6 Pt 1): 1318-23.
 8. Suzuki K, Nakai K, Hosokawa T, Oka T, Okamura K, Sakai T, et al. Association of maternal smoking during pregnancy and infant neurobehavioral status. Psychol Rep 2006; 99(1): 97-106.
 9. Moraes Barros MC, Guinsburg R, Mitsuhiro SS, Chalem E, Laranjeira RR. Neurobehavior of full-term small for gestational age newborn infants of adolescent mothers. J Pediatr (Rio J) 2008; 84(3): 217-23.
 10. Aydin GB, Coskun F, Sahin A, Aypar U. Influence of sevoflurane and desflurane on neurological and adaptive capacity scores in newborns. Saudi Med J 2008; 29(6): 841-6.
 11. Kuhnert BR, Kennard MJ, Linn PL. Neonatal neurobehavior after epidural anesthesia for cesarean section: a comparison of bupivacaine and chloroprocaine. Anesth Analg 1988; 67(1): 64-8.
 12. Backe SK, Kocarev M, Wilson RC, Lyons G. Effect of maternal facial oxygen on neonatal behavioural scores during elective Caesarean section with spinal anaesthesia. Eur J Anaesthesiol 2007; 24(1): 66-70.