اثربخشی درمان با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید در بیماران مسموم با سرب ارجاع شده به بیمارستان بهارلوی تهران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه داخلی، مرکز سم‌شناسی بیمارستان بهارلو، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه پزشکی قانونی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه طب کار، مرکز تحقیقات بیماری‌‌های شغلی و طب کار، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

5 متخصص پزشکی قانونی، گروه پزشکی قانونی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

6 کارشناس بهداشت حرفه‌ای، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: سرب از فلزاتی است که از زمان‌‌های قدیم توسط انسان به کار برده شده است و مصرف زیاد آن سبب ایجاد سمیت محیطی و شغلی می‌شود. در این مطالعه تأثیرات تک درمانی با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (Ethylene diamine tetra acetic acid یا EDTA) را در مسمومیت با سرب مورد بررسی قرار داده‌ایم.روش‌ها: کلیه‌ی ‌بیماران بستری شده در بیمارستان بهارلو با تشخیص مسمومیت با سرب در سال‌های 1383 تا 1387 وارد مطالعه شدند. پس از گرفتن رضایت‌نامه و شرح حال، بیماران تحت معاینه‌ی بالینی قرار گرفتند و سپس سطح سرب خون آن‌ها تعیین و تشخیص ابتلای به مسمومیت با سرب در آن‌ها تأیید شد. در این مطالعه سطح مجاز سرب 50 میکرو‌گرم در دسی‌‌لیتر در نظر گرفته شد. بیماران در مدت 5 روز بستری، تحت درمان با EDTA به مقدار 1 گرم در هر 12 ساعت به صورت تزریق داخل وریدی قرار گرفتند. بیماران مبتلا به آنسفالوپاتی و یا با سطح خونی سرب بیش از 150 میکرو‌گرم در دسی‌‌لیتر از مطالعه خارج گردیدند. سطح خونی سرب تمامی ‌بیماران 10 و 30 روز پس از شروع درمان به طور مجدد اندازه‌گیری شد. جهت آنالیز داده‌‌ها از آزمون Wilcoxon در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 استفاده گردید.یافته‌ها: 41 بیمار تحت مطالعه، همگی مذکر بودند. میانگین سن آن‌ها 6 ± 32 سال بود. میانگین سطح سرب قبل از درمان 5/37 ± 3/110 میکرو‌گرم در دسی ‌لیتر بود که 10 روز و 30 روز پس از درمان به ترتیب به 1/27 ± 4/63 و 28 ± 3/79 میکرو‌گرم در دسی‌‌لیتر رسید. کاهش سطح سرب 10 و 30 روز پس از درمان نسبت به قبل از درمان معنی‌دار بود.نتیجه‌گیری: EDTA دارویی مؤثر جهت مونوتراپی مسمومیت با سرب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Ethylene Diamine Tetra Acetic Acid Treatment in Patients with Lead Poisoning Referred to Baharloo Hospital, Tehran

نویسندگان [English]

 • Mohammad Arefi 1
 • Fakhradin Taghadosinejad 2
 • Khosro Sadeghniiat-Haghighi 3
 • Payman Salamati 4
 • Fazel Godarz 5
 • Elham Saadiyani 6
1 Assistant Professor, Department of Internal Medicine, Center of Toxicology Baharloo Hospital, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Forensic Medicine, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Occupational Medicine, Occupational Diseases Research Center, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Sina Trauma and Surgery Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Forensic Medicine, Department of Forensic Medicine, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 Department of Occupational Health, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Lead is a metal that has been used by humans since ancient times and it’s over dosage causes an important environmental and professional toxicity. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of single therapy with Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA) in lead poisoning.Methods: The study population was all patients with suspected lead poisoning were admitted to Baharloo hospital in Iran from January 20, 2005 to March 21, 2006. Diagnosis of lead poisoning was confirmed after history taking, clinical examinations and blood lead level. After obtaining informed consent, the patients were enrolled in our study. Allowed lead level was considered < 50 µg/dl. These patients were hospitalized for 5 days and treated with EDTA (1 g every 12 hours via slow intravenous infusion). CBC, urea, creatinine, liver function tests, coagulation tests and biochemical tests including glucose, lipids, electrolytes and uric acid, urinalysis, and urine volume was measured daily. The patients would be excluded if there were any contraindication for EDTA treatment, hepatic encephalopathy and blood lead level over than 150 µg/dl were considered as the exclusion criteria. All patients’ blood lead level was measured again 10 and 30 days after treatment. To analyze data, Wilcoxon test and SPSS software (version 16) were used.Findings: Forty one patients were studied. All were male. The patients’ mean age was 32 ± 6 years. The patients’ average blood lead level was 110.3 ± 5 37 µg/dl before the treatment. The patients’ average blood lead level was 63.4 ± 27.1 µg/dl ten days after treatment and 79.3 ± 28 µg/dl one month after treatment. The patients’ average blood lead level decreased significantly 10 days and one month after the treatment compared to begining (P < 0.001 and P < 0.012 respectively).Conclusion: EDTA is an effective drug for the treatment of patients with lead poisoning as single therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethylene diamine tetra acetic acid
 • Effectiveness
 • Lead poisoning
 • Baharloo hospital
 1. Oktem F, Arslan MK, Dundar B, Delibas N, Gultepe M, Ergurhan I, I. Renal effects and erythrocyte oxidative stress in long-term low-level lead-exposed adolescent workers in auto repair workshops. Arch Toxicol 2004; 78(12): 681-7.
 2. Gurer-Orhan H, Sabir HU, Ozgunes H. Correlation between clinical indicators of lead poisoning and oxidative stress parameters in controls and lead-exposed workers. Toxicology 2004; 195(2-3): 147-54.
 3. Blanusa M. Assessment of total human exposure to lead and cadmium. Environmental Management and Health 1996; 7(4): 23-8.
 4. Carta P, Aru G, Nurchis P, Cadeddu C, Polizzi M, Nieddu V, et al. [Study on mortality by specific cause among workers at a lead and zinc foundry in Sardinia]. G Ital Med Lav Ergon 2005; 27(Suppl 1): 43-5.
 5. Lam TV, Agovino P, Niu X, Roche L. Linkage study of cancer risk among lead-exposed workers in New Jersey. Sci Total Environ 2007; 372(2-3): 455-62.
 6. Staudinger KC, Roth VS. Occupational lead poisoning. Am Fam Physician 1998; 57(4): 719-2.
 7. Maizlish N, Rudolph L. California adults with elevated blood lead levels, 1987 through 1990. Am J Public Health 1993; 83(3): 402-5.
 8. Ye X, Wong O. Lead exposure, lead poisoning, and lead regulatory standards in China, 1990-2005. Regul Toxicol Pharmacol 2006; 46(2): 157-62.
 9. Wardrope DD, Graham J. Lead mine waste: hazards to livestock. Vet Rec 1982; 111(20): 457-9.
 10. ACGIH. Threshold Limit Values (TLVs) and Biological Exposure Indices. [Online]. [cited 2004 Jun 1]. Available from: URL: http://www.techstreet.com/cgi-bin/detail?product_id=1168185
 11. Shobha N, Taly AB, Sinha S, Venkatesh T. Radial neuropathy due to occupational lead exposure: Phenotypic and electrophysiological characteristics of five patients. Ann Indian Acad Neurol 2009; 12(2): 111-5.
 12. Lippmann M. 1989 Alice Hamilton lecture. Lead and human health: background and recent findings. Environ Res 1990; 51(1): 1-24.
 13. Dounias G, Rachiotis G, Hadjichristodoulou C. Acute lead intoxication in a female battery worker: Diagnosis and management. J Occup Med Toxicol 2010; 5: 19.
 14. Fonte R, Agosti A, Scafa F, Candura SM. Anaemia and abdominal pain due to occupational lead poisoning. Haematologica 2007; 92(2): e13-e14.
 15. Gordon JN, Taylor A, Bennett PN. Lead poisoning: case studies. Br J Clin Pharmacol 2002; 53(5): 451-8.
 16. Bradberry S, Vale A. A comparison of sodium calcium edetate (edetate calcium disodium) and succimer (DMSA) in the treatment of inorganic lead poisoning. Clin Toxicol (Phila) 2009; 47(9): 841-58.
 17. Kirchgatterer A, Rammer M, Knoflach P. [Weight loss, abdominal pain and anemia after a holiday abroad--case report of lead poisoning]. Dtsch Med Wochenschr 2005; 130(40): 2253-6.
 18. Herman DS, Geraldine M, Venkatesh T. Evaluation, diagnosis, and treatment of lead poisoning in a patient with occupational lead exposure: a case presentation. J Occup Med Toxicol 2007; 2: 7.
 19. Dsouza HS, Dsouza SA, Menezes G, Thuppil V. Evaluation and treatment of wrist drop in a patient due to lead poisoning: case report. Ind Health 2009; 47(6): 677-80.
 20. Kostial K, Blanusa M, Piasek M, Restek-Samarzija N, Jones MM, Singh PK. Combined chelation therapy in reducing tissue lead concentrations in suckling rats. J Appl Toxicol 1999; 19(3): 143-7.
دوره 29، شماره 143 - شماره پیاپی 143
مرداد و شهریور 1390
صفحه 773-779
 • تاریخ دریافت: 15 فروردین 1390
 • تاریخ بازنگری: 04 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401