فراوانی رتینوپاتی نوزادان نارس در نوزادن ارجاع شده به درمانگاه چشم پزشکی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه بیماری‌های چشم، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشیار، گروه بیماری‌های چشم، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشجوی داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

6 کارشناس بینایی سنجی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تولد زود هنگام نوزاد می‌تواند موجب بروز رتینوپاتی نوزادان نارس (ROP یا Retinopathy of Prematurity) شود که در آن رشد طبیعی عروق شبکیه تغییر کرده، رگ‌زایی غیر طبیعی بروز خواهد کرد. در این مقاله بیماران ارجاع شده از دو مرکز شهید بهشتی و الزهرا (س) از نظر بروز ROP و ارتباط آن با سن تولد، وزن تولد و مدت زمان درمان با اکسیژن مورد بررسی قرار گرفتند.روش‌ها: تعداد 200 نوزاد که وزن تولد آن‌ها کمتر از 1800 گرم و سن تولد آن‌ها کمتر از 34 هفته بود مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌ها به صورت تصادفی از میان افرادی که به درمانگاه چشم پزشکی ارجاع شده بودند، انتخاب گردیدند. فراوانی ROP در این نوزادان و ارتباط سن حاملگی، وزن هنگام تولد و طول مدت دریافت اکسیژن با ROP توسط آزمون‌های Student t-test و 2χ مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: 29 درصد از نوزادان ارجاع شده از مرکز الزهرا (س) مبتلا به درجاتی از ROP بودند که 8 نفر آن‌ها نیاز به لیزردرمانی پیدا کردند. در نوزادان ارجاع شده از مرکز شهید بهشتی 42 درصد مبتلا به درجاتی از ROP شدند که 19 درصد آن‌ها نیاز به لیزر درمانی پیدا کردند. فراوانی بروز ROP در گروهی که بیش از 30 روز تحت درمان با اکسیژن بودند بیشتر از گروه درمان با اکسیژن به مدت کمتر از 10 روز بود.نتیجه‌گیری: با توجه به اختلاف نظرهایی که در مورد نقش اکسیژن در بروز ROP وجود دارد، این مقاله نشان می‌دهد که هرچه تعداد روزهای دریافت اکسیژن بیشتر باشد فراوانی ابتلا به بیماری افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Frequency of Retinopathy of Prematurity in Premature Infants Referred to an Ophthalmology Clinic in Isfahan

نویسندگان [English]

 • Gholamali Naderian 1
 • Ramin Iranpour 2
 • Majid Mohammadizadeh 3
 • Farhad Fazel Najafabadi 4
 • Zohreh Badiei 2
 • Fatemeh Naseri 2
 • MohammadAshkan Naderian 5
 • Valeh Sajadi 6
1 Faculty Member, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Assisstant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Associate Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 Pharmacology Student, Shiraz University of Mediacal Sciences, Isfahan, Iran
6 Optometrist, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Retinopathy of prematurity (ROP) is a disease that affects vascularization in the eyes of premature infants and can proceed to new blood vessel formation.In this study we investigate the frequency of ROP in premature infants referred from Shahid Beheshti and Alzahra hospitals to an Ophthalmology Clinic.Methods: This is a cross-sectional study in which we evaluated data of 200 infants who were referred from two major hospitals of Isfahan, 100 infants from Shahid Beheshti and 100 infants from Al-zahra hospitals with birth weight less than 1800 g, and gestational age less than 34 weeks. The frequency of ROP and the correlation between gestational age, birth weight and duration of oxygen therapy with ROP were evaluated by Student t-test and χ2 test. Finding: We found that of 100 infants of Al-zahra hospital, 29% and of 100 infants of Shahid Beheshti 42% showed different stages of ROP, from which 38% of first group and 19% of later group needed laser therapy. The frequency of ROP in infants who received oxygen therapy more than 30 days was higher than those with oxygen therapy less than 10 days.Conclusion: In relation with different concepts about oxygen therapy, it seems that different period of oxygen supplementary can be the possible cause of different range of ROP occurrences.         

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gestation age
 • Birth weight
 • Retinopathy of prematurity
 • Oxygen therapy
 1. Simon JW, Editor. Basic and Clinical Science Course, 2004-2005: Pediatric ophthalmology and strabismus Section 6. Revised ed. San Fran-cisco, CA: American Academy of Ophthalmolo-gy; 2004. p. 307-14.
 2. American Academy of Ophthalmology. 2007-2008 Basic and Clinical Science Course Section 12: Retina and Vitreous. Revised ed. San Fran-cisco, CA: American Academy of Ophthalmolo-gy; 2007. p. 124-35.
 3. An international classification of retinopathy of prematurity. The Committee for the Classifica-tion of Retinopathy of Prematurity. Arch Oph-thalmol 1984; 102(8): 1130-4.
 4. Kanski JJ, Bowling B. Clinical Ophthalmology: A Systematic Approach. 6th ed. Maryland Heights, MO: Elsevier-Health Sciences Division; 2007. p. 601-11.
 5. Kinsey VE. Retrolental fibroplasia; cooperative study of retrolental fibroplasia and the use of oxygen. AMA Arch Ophthalmol 1956; 56(4): 481-543.
 6. Lanman JT, Guy LP, Dancis J. Retrolental fibro-plasia and oxygen therapy. J Am Med Assoc 1954; 155(3): 223-6.
 7. Patz A, Hoeck LE, De La Cruz. Studies on the effect of high oxygen administration in retrolen-tal fibroplasia. I. Nursery observations. Am J Ophthalmol 1952; 35(9): 1248-53.
 8. Holmström G, el Azazi M, Jacobson L, Lenner-strand G. A population based, prospective study of the development of ROP in prematurely born children in the Stockholm area of Sweden. Br J Ophthalmol 1993; 77(7): 417-23.
 9. Lermann VL, Fortes Filho JB, Procianoy RS. The prevalence of retinopathy of prematurity in very low birth weight newborn infants. J Pediatr (Rio J) 2006; 82(1): 27-32.
 10. O'Connor MT, Vohr BR, Tucker R, Cashore W. Is retinopathy of prematurity increasing among infants less than 1250 g birth weight? J Perinatol 2003; 23(8): 673-8.
 11. Hay WW, Jr., Bell EF. Oxygen therapy, oxygen toxicity, and the STOP-ROP trial. Pediatrics 2000; 105(2): 424-5.