نیازهای آموزشی خانواده بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌پزشکی، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه تعیین نیازهای آموزشی خانواده‌های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بر اساس تجارب آنان از مراقبت از بیمارانشان بود. روش‌ها: این پژوهش به طور کیفی و به روش پدیده‌شناسی انجام شد. جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش یکی از مراقبین اصلی (والدین، همسر و یا فرزندان) مبتلایان به اسکیزوفرنیا بود. جمع‌آوری اطلاعات به صورت مصاحبه رو در رو و عمیق صورت گرفت و تا زمان اشباع اطلاعات ادامه یافت. د  ر این مطالعه اطلاعات با 36 مصاحبه به اشباع رسید. سپس تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش 7 مرحله‌ای کلایزی صورت گرفت. در مورد تعیین صحت و درستی نتایج، مفاهیم به دست آمده دوباره به شرکت کنندگان ارجاع داده شد و محقق تلاش نمود که با دقت در فرآیند گردآوری داده‌ها از هر نوع سوگیری اجتناب نماید.یافته‌ها: یافته‎های حاصل از پژوهش سه مفهوم اصلی در رابطه با مشکلات خانواده‌ی این بیماران تحت عناوین: نقش‌پذیری اجتماعی، واکنش به تنش و دستیابی به ناشناخته‌های بیماری بود.نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی برای آموزش و آگاه نمودن خانواده‌های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا برای مواجهه‌ی آنان با مسایل ناشی از این بیماری در سه زمینه‌ی اساسی نقش‌‌پذیری اجتماعی، واکنش به تنش، دستیابی به ناشناخته‌های بیماری لازم هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Educational Needs of Schizophrenic Patients' Families

نویسندگان [English]

 • Victoria Omranifard 1
 • Gholamreza Kheirabadi 2
 • Tayebeh Mehrabi 3
1 Assistant Professor, Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychiatry, Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Instructor, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: The aim of this research was to determine the needs of Schizophrenic patients' families, based on their caring experience.Methods: This was a phenomenological qualitative research whose participants were the main caregivers of schizophrenic patients (parents, spouses or children).Data were collected by the face to face and in depth interviews up to the data saturation stage. To confirm the yielded concepts, the researcher referred the findings to the participants again to avoid any kind of biases.The data were saturated by 36 interviews. Collected data were analyzed by Collaizzi's seven stage method.Finding: Our findings demonstrated three main concepts as caregivers' educational needs: social role acceptance, reaction to tension and getting access to unknown aspects of the disorder.Conclusion: It is concluded that major dietary patterns in this population are not associated with the risk of colon cancer.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Experiences
 • Education
 • Schizophrenia
 • Family
 1. Rudge T, Morse K. Re-awakenings? A discourse analysis of the recovery from schizophrenia af-ter medication change. Aust N Z J Ment Health Nurs 2001; 10(2): 66-76.
 2. Provencher HL, Fournier JP, Dupuis N. Schizo-phrenia: revisited. J Psychiatr Ment Health Nurs 1997; 4(4): 275-85.
 3. Chien WT, Norman I. Educational needs of families caring for Chinese patients with schizo-phrenia. J Adv Nurs 2003; 44(5): 490-8.
 4. McDonell MG, Short RA, Berry CM, Dyck DG. Burden in schizophrenia caregivers: impact of family psychoeducation and awareness of pa-tient suicidality. Fam Process 2003; 42(1): 91-103.
 5. LAM DH, CHAN N, LEFF J. Family work for schizophrenia: some issues for Chinese immi-grant families. Journal of Family Therapy 1995; 17(3): 281-97.
 6. Chou KR, LaMontagne LL, Hepworth JT. Bur-den experienced by caregivers of relatives with dementia in Taiwan. Nurs Res 1999; 48(4): 206-14.
 7. Oldridge ML, Hughes IC. Psychological well-being in families with a member suffering from schizophrenia. An investigation into long-standing problems. Br J Psychiatry 1992; 161: 249-51.
 8. Mueser KT, Bellack AS, Wade JH, Sayers SL, Rosenthal CK. An assessment of the educational needs of chronic psychiatric patients and their relatives. Br J Psychiatry 1992; 160: 674-80.
 9. Mehrabi T, Fanian N, Ghazavi Z, Zargham A. Nurses' experiences regarding working in the psy-chiatric wards and its physical outcomes. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2006; 11(1): 72-8.
 10. Salehi Sh, Gheibizadeh M, Tavakol Kh. Social health needs in high school female students. Ira-nian Journal of Nursing and Midwifery Research 2006; 11(3):63-71.
 11. Watkins TR, Callicutt JW. Mental health policy and practice today. NewYork: Sage Publica-tions; 1997.
 12. Potasznik H, Nelson G. Stress and social support: the burden experienced by the family of a men-tally ill person. Am J Community Psychol 1984; 12(5): 589-607.
 13. Dixon L, McFarlane WR, Lefley H, Lucksted A, Cohen M, Falloon I, et al. Evidence-based prac-tices for services to families of people with psy-chiatric disabilities. Psychiatr Serv 2001; 52(7): 903-10.
 14. Martens L, Addington J. The psychological well-being of family members of individuals with schizophrenia. Soc Psychiatry Epidemiol 2001; 36(3): 128-33.
 15. Weisman AG, Lopez SR. Family values, religiosi-ty, and emotional reactions to schizophrenia in Mexican and Anglo-American cultures. Fam Process 1996 Jun; 35(2): 227-37.
 16. Gahhari Sh. Family Mental education. Tehran: Boshra 2005; 15-7.
 17. Bertrando P. The evolution of family interven-tions for schizophrenia. A tribute to Gianfranco Cecchin. Journal of family therapy 2006; 28(1): 4-22.
 18. Magliano L, Fadden G, Economou M, Held T, Xavier M, Guarneri M, et al. Family burden and coping strategies in schizophrenia: 1-year follow-up data from the BIOMED I study. Soc Psychia-try Psychiatr Epidemiol 2000; 35(3): 109-15.
دوره 29، شماره 128 - شماره پیاپی 128
فروردین و اردیبهشت 1390
صفحه 131-137
 • تاریخ دریافت: 23 بهمن 1389
 • تاریخ بازنگری: 05 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401