ارزیابی کیفیت کلاس‌های مشاوره‌ی تنظیم خانواده قبل ازدواج از دیدگاه زوجین آموزش‌دیده

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، عضو هیأت علمی، ‌دانشکده‌ی پرستاری و مامایی خرم‌آباد، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 کارشناس ارشد آموزش مامایی، عضو هیأت علمی‌، گروه آموزشی مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

3 کارشناس پرستاری، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، بیمارستان امام خمینی، درگز، ایران.

4 کارشناس پرستاری، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، بیمارستان 22 بهمن، خواف، ایران.

چکیده

مقدمه: بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ی پیش از ازدواج بسیار مهم است تا زن و مرد با آگاهی هر چه بیشتر و تجهیز به دانش کافی در ارتباط با خود، زندگی مشترک را شروع کنند. اما به نظر می‌رسد که این خدمات از کارایی لازم برخوردار نباشند. این پژوهش به منظور ارزیابی کیفیت کلاس‌های مشاوره‌ی قبل از ازدواج از نظر زوجین شرکت‌کننده در این کلاس‌ها در مرکز بهداشتی- درمانی فیاض‌بخش انجام شد.روش‌ها: این مطالعه‌ی مقطعی در سال 1389 در مرکز بهداشتی- درمانی شهید فیاض‌بخش گناباد انجام شد و طی آن 204 نفر از افراد مراجعه‌کننده جهت شرکت در کلاس‌های مشاوره‌ی قبل از ازدواج به روش نمونه‌گیری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌ی مشخصات فردی و فرم سنجش کیفیت کلاس‌های مشاوره‌ی قبل از ازدواج بود. این فرم در چهار حیطه‌ی محتوای آموزشی، وسایل کمک آموزشی، روش‌های تدریس و محیط فیزیکی به بررسی ابعاد مختلف کیفیت کلاس‌های مشاوره‌ی قبل ازدواج پرداخت. افراد مورد مطالعه ابتدا فرم مشخصات دموگرافیک را تکمیل نموده و پس از شرکت در کلاس، فرم سنجش کیفیت کلاس‌های مشاوره‌ی قبل از ازدواج را تکمیل نمودند. تجزیه و تحلیل اطلاعات در محیط نرم افزاری SPSS نسخه‌ی 19 و با استفاده از آزمون‌های توزیع فراوانی، میانگین و 2χ انجام شد.یافته‌ها: میانگین سنی افراد مورد مطالعه 93/3 ± 52/ 22 سال بود. 4/4 درصد از زوجین شرکت کننده در کلاس مشاوره‌ی قبل از ازدواج کیفیت کلاس را «ضعیف»، 49 درصد «متوسط» و 6/46 درصد از آن‌ها کیفیت کلاس را «خوب» ارزیابی کردند. بین نمره‌ی ارزیابی شرکت‌کنندگان از کیفیت کلاس‌های مشاوره‌ی قبل از ازدواج با جنسیت (51/0 = P) و تحصیلات (26/0 = P) رابطه‌ی معنی‌داری مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: با این که ارزیابی بیشتر زوجین از کلاس‌ها در حد متوسط و خوب بود اما آن‌ها نیاز به آموزش بیشتر در زمینه‌ی تنظیم خانواده و افزایش تعداد جلسات آموزشی را ابراز نمودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Quality of the Pre-marriage Family Planning Consulting Classes: Viewpoints of Participant Couples

نویسندگان [English]

 • Shahin Salarvand 1
 • Narges Bahri 2
 • Somayeh Heidary 3
 • Mitra Khadive 4
1 Faculty Member, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran.
2 Faculty Member, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Research Student Committee, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.
3 BSc in Nursing, Research Student Committee, Gonabad University of Medical Sciences, Imam Khomeini Hospital, Daregaz, Iran.
4 BSc in Nursing, Research Student Committee, Gonabad University of Medical Sciences, 22 Bahman Hospital, Khaff, Iran.
چکیده [English]

Background: Availability to pre-marriage consulting is very important because couples need to begin their marriage with enough knowledge. But it seems that these services have not adequate quality. This study aimed to assess quality of the pre-marriage family planning consulting classes in Gonabad, Iran.Methods: The sample size of this cross sectional study was 102 couplesReferring to Fayazbakhsh Center in Gonabad in 2010. A questionnaire was applied for data collection. Assessment form of quality of the pre-marriage family planning consulting classes was composed from four domains: quality of education, quality of educational instruments, quality of teaching methods and quality of physical environment. At first, the demographic part of questionnaire was completed. Then, after participating in class, the couples have completed assessment form of quality of the pre-marriage family planning consulting classes. Data was analyzed using SPSS software version 19 and by frequency distribution, Mean and χ2 tests.Finding: The mean age of participants was 22.52 ± 3.93 years. 4.4% of couples assessed total quality of class as weak, 49% as medium and 46.6% as good. There is no significant relation between scores with sex (P = 0.51) and educational level (P = 0.26).Conclusion: In regard to the couples' assessing were moderatly good but but they need further education in family planning and increasing number of educational classes.       

کلیدواژه‌ها [English]

 • Family planning
 • Quality
 • Pre-marriage consulting
 1. Motamedi B, Soltan Ahmadi Z, Nikian Y. Effect of Premarraige Counseling on Girls' Knowledge. J Quarterly of Feyz 2004; 8(1): 101-7.
 2. Khaleghinejad K, Abbaspour Z, Afshari P, Attari Y, Rasekh A. Educational Needs in Premarital Counseling: Viewpoints of Couples Referring to Health Care Centers in Mashhad. Iranian Jour-nal of Medical Education 2009; 8(2): 247-53.
 3. Pakgohar M, Mirmohammadali M, Mahmoudi M, arnam F. Effect of pre-marriage counseling on the sexual health. Hayat 2006; 11(3-4): 39-46.
 4. Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Consulting before marriage. Tehran: Shahid Be-heshti University of Medical Sciences; 2006.
 5. Agamolaei T, Zare Sh, Poodat A, Kebriaei A. Customers' perceptions and expections of prima-ry health care services quality in health centers of Bandar abbas. Journal of Hormozgan Uni-versity of Medical Sciences 2007; 11(3): 173-9.
 6. Simbar M, Ahmadi M, Ahmadi G, Majd HR. Quality assessment of family planning services in urban health centers of Shahid Beheshti Med-ical Science University, 2004. Int J Health Care Qual Assur Inc Leadersh Health Serv 2006; 19(4-5): 430-42.
 7. Rakhshani F. Assessing quality of family plan-ning services in health and treatment centers in Zahedan in 2000. Journal of Tabibe sharg 2001; 3(4): 207-12.
 8. Pakgohar M, Rahimikian F, Mehran A, Mo-hammadi T. Quality assessment of family plan-ning counseling in health and treatment centers, affiliated to Tehran University of Medical Sci-ences. J Hayat 2002; 15: 67-71.
 9. Shahidzadeh A, Mir Moeeni ES, Azimian MH, ani-Kashani Kh. A qualitative assessment of ur-ban family planning facilities Hamadan, May-
 10. September 2003. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 2004; 2(1): 1-10.
 11. Kamalifard M, Mohebbi P, Berezenjeh Atri Sh, Safaeian A. Clients' Viewpoints About The Qual-ity of Consultation of Family Planning in The Pre-Marital Counseling Centers of Tabriz. Nurs-ing and Midwifery Journal 2010; 5(17): 26-33.
 12. Shiraz University of Medical Sciences. 3-years operational program. Shiraz: Shiraz University of Medical Sciences; 2008.
 13. Motamedi B, Sharifzadeh GhR. The effect of instruction on knowledge and attitude of couples attending pre-marriage consultation classes. J Birjand University of medical sciences 2008; 5(3): 32-41.
 14. Kim YM, Marangwanda C, Kols A. Quality of counselling of young clients in Zimbabwe. East Afr Med J 1997; 74(8): 514-8.