مقایسه‌ی دو نوع لنز Artiflex و ICL در درمان میوپی با درجه‌ی بالا

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشکاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دستیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشکاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: عیوب انکساری از شایع‌ترین شکایات چشمی افراد است که راه‌های درمانی متفاوتی برای آن وجود دارد. در این مطالعه، دو نوع لنز فاکیک داخل چشمی ‌Artiflex و Implantable Contact Lens (ICL) در درمان میوپی با درجه‌ی بالا مورد مقایسه قرار گرفتند.روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود که بر روی 40 چشم از 20 بیمار که به کلینیک چسم پزشکی مراجعه نموده بودند انجام شد. به صورت تصادفی در 20 چشم لنز Artiflex و در چشم مقابل آن‌ها لنز ICL گذاشته شد. پس از 6 ماه دید اصلاح نشده، بهترین دید اصلاح شده، فشار داخل چشمی، اسپکولار میکروسکوپی، حساسیت کنتراست و بروز کاتاراکت و واکنش سلولی در اتاق قدامی‌در دو چشم بررسی مقایسه شد.یافته‌ها: در این مطالعه تفاوت آماری قابل ملاحظه‌ای بین دو گروه از نظر دید اصلاح نشده، بهترین دید اصلاح شده، فشار داخل چشمی، بروز کاتاراکت، حساسیت کنتراست و اسپکولار میکروسکوپی 6 ماه پس از عمل مشاهده نشد. در 40 درصد بیمارانی که لنز Artiflex داشتند واکنش سلولی در اتاق قدامی‌ بروز کرد ولی در هیچ یک از موارد ICL این واکنش  دیده نشد.نتیجه‌گیری: هر دو نوع لنز، لنزهای ایمن، با نتیجه‌ی قابل پیش‌بینی برای درمان میوپی با درجه‌ی بالا هستند و تفاوتی در نتایج این دو لنز به جز بروز بیشتر واکنش سلولی در اتاق قدامی‌ در گروه Artiflex دیده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of two Phakic Intraocular Lens, Artiflex versus Implantable Contact Lens, for Correction of High Myopia

نویسندگان [English]

 • Sayyed Mohammad Ghoreishi 1
 • Kobra Nasrollahi 1
 • Amin Masjedi 2
 • Alireza Zandi 1
 • Aminhossein Rahgozar 2
1 Associate Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Resident, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Refractive eye are the most common people eye complaints and there are different ways to refractive correction. In this study we compare the effect of two phakic intraocular lenses, Artiflex versus Implantable Contact Lens (ICL).Methods: In a prospective clinical trial study, 40 eyes of 20 patients who came to ophthalmology clinic to correct their refractive error were examined. In 20 eyes artiflex was inserted randomly and in the other 20 eyes, ICL was inserted. After 6 months uncorrected visual acuity (UCVA), best corrected visual acuity (BCVA), contrast sensitivity, intraocular pressure (IOP), specular microscopy and anterior uveitis was assessed in both groups.Finding: In this study, there is no statistical difference between UCVA, BCVA, IOP, cataract incidence, contrast sensitivity, specular microscopy 6 months after surgery in both groups. 40% of eyes in Artiflex group developed anterior chamber reaction 6 months post-operatively but no patient in ICL group. So there is obvious difference in the rate of anterior chamber reaction between these two groups.Conclusion: These two lenses have similar outcomes except in the incidence rate of anterior chamber reaction that is greater in the artiflex group. So these two lenses are safe with predictable outcome in treating high myopia. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Myopia
 • Phakic intraocular lens
 1. Hersh PS, Brint SF, Maloney RK, Durrie DS, Gordon M, Michelson MA, et al. Photorefractive keratectomy versus laser in situ keratomileusis for moderate to high myopia. A randomized prospective study. Ophthalmology 1998; 105(8): 1512-22, discussion.
 2. Kawesch GM, Kezirian GM. Laser in situ kera-tomileusis for high myopia with the VISX star la-ser. Ophthalmology 2000; 107(4): 653-61.
 3. Pallikaris IG, Siganos DS. Excimer laser in situ keratomileusis and photorefractive keratectomy for correction of high myopia. J Refract Corneal Surg 1994; 10(5): 498-510.
 4. Arne JL, Lesueur LC. Phakic posterior chamber lenses for high myopia: functional and anatomi-cal outcomes. J Cataract Refract Surg 2000; 26(3): 369-74.
 5. Davidorf JM, Zaldivar R, Oscherow S. Posterior chamber phakic intraocular lens for hyperopia of +4 to +11 diopters. J Refract Surg 1998; 14(3): 306-11.
 6. Huang D, Schallhorn SC, Sugar A, Farjo AA, Majmudar PA, Trattler WB, et al. Phakic intra-ocular lens implantation for the correction of myopia: a report by the American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology 2009; 116(11): 2244-58.
 7. Pesando PM, Ghiringhello MP, Di MG, Fanton G. Posterior chamber phakic intraocular lens (ICL) for hyperopia: ten-year follow-up. J Cataract Refract Surg 2007; 33(9): 1579-84.
 8. Tehrani M, Dick HB. Short-term follow-up after implantation of a foldable iris-fixated intraocu-lar lens in phakic eyes. Ophthalmology 2005; 112(12): 2189-95.
 9. Schallhorn S, Tanzer D, Sanders DR, Sanders ML. Randomized prospective comparison of visian toric implantable collamer lens and con-ventional photorefractive keratectomy for mod-erate to high myopic astigmatism. J Refract Surg 2007; 23(9): 853-67.
 10. Boxer Wachler BS, Scruggs RT, Yuen LH, Jalali S. Comparison of the Visian ICL and Verisyse phakic intraocular lenses for myopia from 6.00 to 20.00 diopters. J Refract Surg 2009; 25(9): 765-70.
 11. Chun YS, Park IK, Lee HI, Lee JH, Kim JC. Iris and trabecular meshwork pigment changes after posterior chamber phakic intraocular lens im-plantation. J Cataract Refract Surg 2006; 32(9): 1452-8.
 12. Brauweiler PH, Wehler T, Busin M. High inci-dence of cataract formation after implantation of a silicone posterior chamber lens in phakic, highly myopic eyes. Ophthalmology 1999; 106(9): 1651-5.
 13. Shiratani T, Shimizu K, Fujisawa K, Uga S, Na-gano K, Murakami Y. Crystalline lens changes in porcine eyes with implanted phakic IOL (ICL) with a central hole. Graefes Arch Clin Exp Oph-thalmol 2008; 246(5): 719-28.
 14. Edelhauser HF, Sanders DR, Azar R, Lamielle H. Corneal endothelial assessment after ICL im-plantation. J Cataract Refract Surg 2004; 30(3): 576-83.
 15. Perez-Santonja JJ, Iradier MT, Sanz-Iglesias L, Serrano JM, Zato MA. Endothelial changes in phakic eyes with anterior chamber intraocular lenses to correct high myopia. J Cataract Refract Surg 1996; 22(8): 1017-22.
 16. Benedetti S, Casamenti V, Benedetti M. Long-term endothelial changes in phakic eyes after Ar-tisan intraocular lens implantation to correct myopia: five-year study. J Cataract Refract Surg 2007; 33(5): 784-90.
 17. Dejaco-Ruhswurm I, Scholz U, Pieh S, Han-selmayer G, Lackner B, Italon C, et al. Long-term endothelial changes in phakic eyes with posterior chamber intraocular lenses. J Cataract Refract Surg 2002; 28(9): 1589-93.
 18. Edelhauser HF, Sanders DR, Azar R, Lamielle H. Corneal endothelial assessment after ICL im-plantation. J Cataract Refract Surg 2004; 30(3): 576-83.
 19. Dick HB, Budo C, Malecaze F, Guell JL, Mari-nho AA, Nuijts RM, et al. Foldable Artiflex phakic intraocular lens for the correction of my-opia: two-year follow-up results of a prospective European multicenter study. Ophthalmology 2009 Apr;116(4):671-7.
 20. Perez-Santonja JJ, Iradier MT, Benitez del Cas-tillo JM, Serrano JM, Zato MA. Chronic subclini-cal inflammation in phakic eyes with intraocular lenses to correct myopia. J Cataract Refract Surg 1996; 22(2): 183-7.
 21. Leccisotti A. Iridocyclitis associated with angle-supported phakic intraocular lenses. J Cataract Refract Surg 2006; 32(6): 1007-10.
 22. Tahzib NG, Eggink FA, Frederik PM, Nuijts RM. Recurrent intraocular inflammation after im-plantation of the Artiflex phakic intraocular lens for the correction of high myopia. J Cataract Re-fract Surg 2006; 32(8): 1388-91.
 23. Guell JL, Vazquez M, Gris O. Adjustable refrac-tive surgery: 6-mm Artisan lens plus laser in situ keratomileusis for the correction of high myopia. Ophthalmology 2001; 108(5): 945-52.