گزارش یک مورد شناخته شده‌ی آرتریت روماتویید و واسکولیت مغزی با پاسخ مطلوب به پالس کورتون و سیکلوفسفامید

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار، گروه نرولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دستیار تخصصی مغز و اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: آرتریت روماتویید (RA یا Rheumatoid Arthritis) یک بیماری التهابی درگیرکننده‌ی عروق کوچک و متوسط پوست و سیستم عصبی محیطی است. درگیری مغزی به دنبال بیماری RA یک یافته‌ی نادر است و تأخیر در درمان آن با مرگ و میر و نقص عملکردی بالایی همراه است.گزارش مورد: آقایی 65 ساله با سابقه‌ی آرتریت روماتویید و مصرف روزانه‌ی پردنیزولون به مدت 10 سال، به دنبال سردرد منتشر نبض‌دار، خواب‌آلودگی و افت هوشیاری به بخش مراقبت‌های ویژه منتقل گردید و مورد مشورت نورولوژی قرار گرفت. در ابتدا بیمار همی‌پارزی راست به همراه فلج فاشیال مرکزی همان سمت داشت. طی مدت 72 ساعت با وجود مصرف آنتی‌پلاکت و آنتی‌کواگولان با دوز درمانی، علایم عصبی بیمار تشدید یافت و بیمار دچار همی‌پارزی چپ، افزایش خواب‌آلودگی و اختلال در Gaze افقی و عدم شناخت اطرافیان گردید. با توجه به سابقه‌ی بیماری کلاژن واسکولار و عدم وجود عوامل خطر آترواسکلروز، بیمار با شک به واسکولیت مغزی تحت درمان با پالس متیل پردنیزولون قرار گرفت. پس از دریافت دوز سوم علایم لترالیزه‌ی وی کاهش یافت، حرکات چشم طبیعی گردید و سطح هوشیاری بیمار ظرف مدت 9 روز پس از بستری بهبود یافت. تشخیص احتمالی بیمار (واسکولیت مغز) با نمای عروقی مشهود در سی‌تی آنژیوگرافی تأیید گردید.نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که درگیری سیستم عصبی مرکزی در بیماری آرتریت روماتویید نادر باشد ولی در نبود سایر علل آترواسکلروز و پیشرفت سریع علایم عصبی به همراه آنسفالوپاتی در بیماران با سابقه‌ی مثبت اختلالات کلاژن واسکولار، همواره باید این تشخیص را مد نظر قرار داد. با توجه به مرگ و میر بالای این بیماران ضمن پی‌گیری و رد نمودن سایر علل عفونی و عروقی، باید درمان این بیماران با پالس متیل پردنیزولون هرچه سریع‌تر آغاز گردد.واژگان کلیدی: آرتریت روماتویید، واسکولیت مغزی، پالس کورتون، پالس سیکلوفسفاماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of a Known Case of Rheumatoid Arthritis and Cerebral Vasculitis with a Proper Response to Corticosteroid and Cyclophosphamide Pulse Therapy

نویسندگان [English]

 • Reza Bavarsad Shahripour 1
 • Seyed Ehsan Mohammadianinejad 1
 • Seyed Aidin Sajedi 2
 • Shahram Tarahhomi 2
1 Assistant Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
2 Resident, Department of Neurology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Background: Rheumatoid arthritis is an inflammatory disease that involves small and middle size vessels, skin, and peripheral nervous system. Cerebral involvement in the setting of rheumatoid arthritis is rare but delay in treatment will lead to high morbidity and mortality.Case Report: A 65 year old man with a history of rheumatoid arthritis and chronic consumption of prednisolone 10mg/day since 10 years ago presented with drowsiness and decreased level of consciousness following a generalized pulsatile headache and was admitted in intensive care unit and neurology consult was requested. His initial examination revealed right sided hemiparesis and central facial palsy. In spite of starting antiplatelet and anticoagulant regimen, patient’s neurological signs were exacerbated and after 72 hours he developed quadriplegia, horizontal gaze palsy and disorientation. Considering his history of collagen vascular disease and no evident of cardiovascular risk factors, a methylprednisolone pulse therapy was started with suspect to a cerebral vasculitis. After the third dose, lateralized deficits were decreased and eye movement improved. After ninth day his consciousness reached to normal level. Probable diagnosis of cerebral vasculitis was confirmed by finding a characteristic change in vessels on brain CT angiography.Conclusion: It seems that central nervous system involvement is a rare finding in rheumatoid arteritis. But in the setting of a collagen-vascular disease, development of encephalopathy and rapid progression of focal neurological deficits, when other risk factors of atherosclerosis are absent, cerebral vasculitis should always be considered. Regarding to the high morbidity and mortality, it is important to start corticosteroid pulse therapy as soon as possible after other etiologies such as infection and vascular accidents were ruled out. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rheumatoid arteritis
 • Cerebral vasculitis
 • Corticosteroid pulse therapy
 • Cyclophosphamide pulse therapy
 1. Moore PM, Calabrese LH. Neurologic manifes-tations of systemic vasculitides. Semin Neurol 1994; 14(4): 300-6.
 2. Sigal LH. The neurologic presentation of vascu-litic and rheumatologic syndromes. A review. Medicine (Baltimore) 1987; 66(3): 157-80.
 3. Calabrese LH, Mallek JA. Primary angiitis of the central nervous system. Report of 8 new cases, review of the literature, and proposal for diag-nostic criteria. Medicine (Baltimore) 1988; 67(1): 20-39.
 4. Dyck PJ, Benstead TJ, Conn DL, Stevens JC, Windebank AJ, Low PA. Nonsystemic vasculitic neuropathy. Brain 1987; 110 (Pt 4): 843-53.
 5. Moore PM. Vasculitis of the central nervous sys-tem. Semin Neurol 1994; 14(4): 307-12.
 6. Charles SJ, Meyer PA, Watson PG. Diagnosis and management of systemic Wegener's granu-lomatosis presenting with anterior ocular in-flammatory disease. Br J Ophthalmol 1991; 75(4): 201-7.
 7. Jennette JC, Falk RJ, Andrassy K, Bacon PA, Churg J, Gross WL, et al. Nomenclature of sys-temic vasculitides. Proposal of an international consensus conference. Arthritis Rheum 1994; 37(2): 187-92.
 8. Reuter H, Wraight EP, Qasim FJ, Lockwood CM. Management of systemic vasculitis: contribution of scintigraphic imaging to evaluation of disease activity and classification. QJM 1995;
 9. (7): 509-16.
 10. Jayne DR, Davies MJ, Fox CJ, Black CM, Lockwood CM. Treatment of systemic vasculitis with pooled intravenous immunoglobulin. Lan-cet 1991; 337(8750): 1137-9.
 11. Jennette JC, Falk RJ. Diagnostic classification of antineutrophil cytoplasmic autoantibody-associated vasculitides. Am J Kidney Dis 1991; 18(2): 184-7.
 12. Kraemer M, Berlit P. Systemic, secondary and infectious causes for cerebral vasculitis: clinical experience with 16 new European cases. Rheu-matol Int 2010; 30(11): 1471-6.
 13. Sofat N, Malik O, Higgens CS. Neurological in-volvement in patients with rheumatic disease. QJM 2006; 99(2): 69-79.
 14. Watson P. Intracranial hemorrhage with vascu-litis in rheumatoid arthritis. Arch Neurol 1979; 36(1): 58.
 15. Gobernado JM, Leiva C, Rabano J, Alvarez-Cermeno JC, Fernandez-Molina A. Recovery from rheumatoid cerebral vasculitis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1984; 47(4): 410-3.
 16. Scolding NJ, Wilson H, Hohlfeld R, Polman C, Leite I, Gilhus N. The recognition, diagnosis and management of cerebral vasculitis: an European survey. Eur J Neurol 2002; 9(4): 343-7.
 17. Bradley WG, Daroff RB, Fenichel G, Jankovic J. Neurology in Clinical Practice. 5th ed. Butter-worth-Heinemann; 2008.