بررسی فراوانی نسبی ابتلا به بیماری کولیت اولسرو در بیماران مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس و جمعیت عادی

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد، گروه مغز و اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه مغز و اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه مغز و اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری‌های مالتیپل اسکلروزیس و کولیت اولسرو دو بیماری مزمن و تحلیل برنده هستند و افراد مبتلا به این دو بیماری با دشواری‌های زیادی مواجه هستند. تاکنون مطالعه‌ی جامعی در زمینه‌ی ارتباط این دو بیماری با یکدیگر و وجه تشابه آن‌ها صورت نگرفته است. با توجه به این مطالعات، ما بر آن شدیم که فراوانی کولیت اولسرو را در جامعه‌ی عادی و در میان جامعه‌ی مبتلا به MS بررسی کنیم.روش‌ها: این مطالعه به صورت مورد- شاهدی از فروردین ماه 1387 تا شهریور ماه 1388 در میان جامعه‌ی مبتلا به MS انجام شد. 250 بیمار مبتلا به MS و 250 فرد سالم و مشابه از نظر فراوانی ابتلا به کولیت اولسرو با هم مقایسه شدند.یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که دو گروه مورد مطالعه از نظر توزیع فراوانی سنی تفاوت معنی‌داری با هم نداشتند. از میان افراد مبتلا به MS، 2 درصد افراد (5 نفر) مبتلا به بیماری کولیت اولسرو بودند، ولی در جمعیت عادی هیچ فردی که بیماری کولیت اولسرو داشته باشد مشاهده نشد. از نظر میزان ابتلا به کولیت اولسرو تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده شد و این بیماری در افراد مبتلا به MS بیشتر بود (03/0 P =).نتیجه‌گیری: همان طور که نتایج مطالعات ما و دیگر محققان نشان داد فراوانی کولیت اولسرو در میان بیماران مبتلا به MS بیشتر از جمعیت عادی است و به نظر می‌رسد یکسری از عوامل مستعد کننده در ایجاد هر دو بیماری مشارکت داشته باشند. بنابراین باید در بیماران مبتلا به MS دارای مشکلات گوارشی، ارزیابی‌های گوارشی بیشتری در جهت احتمال ابتلا به کولیت اولسرو صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Compartive Study of Prevalence of Ulcerative Colitis in General Population with MS Patients

نویسندگان [English]

 • Masood Etemadifar 1
 • Ahmad Chitsaz 2
 • Maryam Mollabashi 3
 • Azam Moradi 3
 • Mehdi Teimouri 4
 • Shirin Ashkbosi 4
1 Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Resident, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Multiple sclerosis and ulcerative colitis are two chronic and disabling disease that cause many problems to patients. Until now there is not a good study to determine relation and similarity between this disease. The aim of this study is to compare the prevalence of ulcerative colitis in general population with MS patients.Methods: In this cross-sectional study from March 2008 to September 2009, 250 patients with MS were compared with 250 persons of general population without MS, to evaluate the prevalence of ulcerative colitis.Finding: The mean of age was not different in two groups. 2% (5 persons) of patients with multiple sclerosis had ulcerative colitis, but general population had not ulcerative colitis. This difference was clearly, significant (P = 0.03).Conclusion: In this study as the other study reports, the prevalence of ulcerative colitis among patients with multiple sclerosis is more than normal population and it seems that some predisposing factors are responsible in two diseases. So more gastrointestinal evaluation should be done in MS patients with gastrointestinal sign and symptoms to rule out ulcerative colitis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Multiple Sclerosis
 • Ulcerative colitis
 • Inflammatory bowel diseas
 1. Mouzat L. Principal nervous disorders. Rev In-firm 2006; (121): 17-21. [In French].
 2. Etemadifar M, Janghorbani M, Shaygannejad V, Ashtari F. Prevalence of multiple sclerosis in Isfahan, Iran. Neuroepidemiology 2006; 27(1): 39-44.
 3. Knebusch M, Strassburg HM, Reiners K. Acute transverse myelitis in childhood: nine cases and review of the literature. Dev Med Child Neurol 1998; 40(9): 631-9.
 4. Shindler KS, Ventura E, Dutt M, Rostami A. In-flammatory demyelination induces axonal inju-ry and retinal ganglion cell apoptosis in experi-mental optic neuritis. Exp Eye Res 2008; 87(3): 208-13.
 5. Pugliatti M, Rosati G, Carton H, Riise T, Drulovic J, Vecsei L, et al. The epidemiology of multiple sclerosis in Europe. Eur J Neurol 2006; 13(7): 700-22.
 6. Stoikov S, Emin A, Akkineni V. [Multiple sclero-sis and pregnancy (two additional cases)]. Akush Ginekol (Sofiia) 2006; 45(4): 53-8.
 7. Hemmer B, Nessler S, Zhou D, Kieseier B, Hartung HP. Immunopathogenesis and immu-notherapy of multiple sclerosis. Nat Clin Pract Neurol 2006; 2(4): 201-11.
 8. Cavaletti G. Current status and future prospec-tive of immunointervention in multiple sclerosis. Curr Med Chem 2006; 13(19): 2329-43.
 9. Weber MS, Prod'homme T, Steinman L, Zamvil SS. Drug Insight: using statins to treat neuroin-flammatory disease. Nat Clin Pract Neurol 2005; 1(2): 106-12.
 10. Delilovic-Vranic J. [Multiple sclerosis therapy]. Med Arh 2005; 59(3): 191-5.
 11. Green C, Elliott L, Beaudoin C, Bernstein CN. A population-based ecologic study of inflammato-ry bowel disease: searching for etiologic clues. Am J Epidemiol 2006; 164(7): 615-23.
 12. Karlinger K, Gyorke T, Mako E, Mester A, Tar-jan Z. The epidemiology and the pathogenesis of inflammatory bowel disease. Eur J Radiol 2000; 35(3): 154-67.
 13. Bernstein CN, Wajda A, Blanchard JF. The clus-tering of other chronic inflammatory diseases in inflammatory bowel disease: a population-based study. Gastroenterology 2005; 129(3): 827-36.
 14. Haahr S, Höllsberg P. Multiple sclerosis is linked to Epstein-Barr virus infection. Rev Med Virol 2006; 16(5): 297-310.
 15. Francisco GE. Successful treatment of post-traumatic hemiballismus with intrathecal baclo-fen therapy. Am J Phys Med Rehabil 2006; 85(9): 779-82.
 16. Kimura K, Hunter SF, Thollander MS, Loftus EV, Jr., Melton LJ, III, O'Brien PC, et al. Concur-rence of inflammatory bowel disease and multi-ple sclerosis. Mayo Clin Proc 2000; 75(8): 802-6.
 17. Gupta G, Gelfand JM, Lewis JD. Increased risk for demyelinating diseases in patients with in-flammatory bowel disease. Gastroenterology 2005; 129(3): 819-26.
 18. Altschuler EL. Is JC polyoma virus the cause of ulcerative colitis and multiple sclerosis? Med Hypotheses 2000; 55(4): 335-6.
دوره 29، شماره 130 - شماره پیاپی 130
فروردین و اردیبهشت 1390
صفحه 196-201
 • تاریخ دریافت: 02 آذر 1389
 • تاریخ بازنگری: 03 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401