بررسی مقایسه‌ای اثر ضد درد پتیدین به دو روش تزریق داخل عضلانی و استفاده از پمپ وریدی (کنترل درد توسط بیمار) پس از سزارین

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه زنان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکترای حرفه‌ای، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 متخصص بیهوشی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه سزارین به یکی از رایج‌ترین اعمال جراحی تبدیل شده است. یکی از عوارض سزارین، درد پس از آن است که موجب آزردن مادر و مانع برقراری رابطه‌ی مطلوب با نوزاد می‌شود. مخدرها از رایج‌ترین تسکین دهنده‌های درد هستند. برای استفاده از اپیوئیدها در تسکین درد روش‌های مختلفی از جمله عضلانی (IM)، وریدی (IV)، زیرجلدی و یا روش‌های نوین مثل کنترل درد توسط خود بیمار (PCA) وجود دارد. با در نظر گرفتن این موضوع که روش PCA روش نوینی در حیطه‌ی کنترل درد می‌باشد، محققین بر آن شدند تا به مقایسه‌ی اثربخشی ضد درد پتیدین به دو روش تزریق داخل عضلانی و PCA در مادران سزارین شده بپردازند.روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی مقایسه‌ای آینده‌نگر بود که بر روی زنان ترم، تک قلو و حاملگی اول (20 تا 30 ساله) که به صورت انتخابی تحت عمل سزارین قرار گرفتند، در سال 1389 در بیمارستان سپاهان شهر اصفهان انجام شد. معیارهای خروج از مطالعه شامل استفاده از داروهای دیگر، داشتن هر بیماری زمینه‌ای، ایجاد هر گونه تغییر سطح هوشیاری از گیجی و خواب آلودگی تا کما و عدم رضایت بیمار بود. حجم نمونه‌ی 44 نفری در هر گروه به روش نمونه گیری تصادفی آسان انتخاب شد. بیماران پس از هوشیاری در ریکاوری و سپس در بخش در ساعات 1، 2، 4، 8 و 12 پس از عمل از نظر علایم حیاتی و عوارض جانبی احتمالی داروها بررسی شدند. امتیاز درد توسط مقیاس دیداری (VAS یا Visual analogue scale) مورد ارزیابی قرار گرفت. رضایت بیمار از میزان و نحوه‌ی تسکین درد مورد سؤال قرار گرفت.یافته‌ها: استفاده از روش پتیدین IM کاهش قابل توجهی در امتیاز درد نسبت به پتیدینPCA  در ساعات 1، 8 و 12 به دنبال داشت (به ترتیب ساعات 04/0 P =، 003/0 = P و 03/0 = P). در ساعات 2 و 4 نیز میانگین درد کمتر از گروه PCA بود اما این تفاوت معنی‌دار نبود. در میانگین کل ساعات پتیدین IM در کاهش درد نسبت به PCA ارجح بود (02/0 P =). به منظور بررسی فراوانی تهوع و استفراغ از آزمون دقیق فیشر استفاده شد که در نتایج اعلام شده‌ی تهوع و استفراغ در گروه IM کمتر گزارش گردید.نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر نشان داد با وجود جدید بودن روش بی دردی توسط PCA، این روش موجب تسکین بیشتر درد نسبت به روش‌های قدیمی مثل IM نمی‌گردد. همچنین رضایت بیماران از این روش کمتر از روش IM بود که ممکن است به دلیل گران بودن پمپ و عوارض جانبی آن مانند تهوع و استفراغ باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای تأیید نتایج این مطالعه، مطالعات بیشتری انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison Study on Effect of Intramuscular Petidin Injection Against Intra Venues Patient Control Analgesia (PCA) after Elective Cesarean Section

نویسندگان [English]

 • Ata Allah Ghahiri 1
 • Farzaneh Fereidoni 2
 • Fatemeh Abdi 3
 • Omid Kian Sadr 4
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Medical Student, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 MSc Student in Midwifery, Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Anesthesiologist, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Cesarean is one of the most common surgeries. Pain is on of it`s side effect which bothers mothers.Opioids are the most common pain relief which used as Intra muscular, Intra venues, sub cotaneous or new methods such as patient control analgesia (PCA). As it is new method, research decided to compare efficacy of these 2 methods.Methods: This is a prospective clinical trial study which has done on primi parous with full term, single pregnancy who were candidate for elective cesarean in Sepahan shahr hospital of Isfahan in year 2010. Excluding criteria was using another drugs, essential disease, not to permit, dizziness, coma. Number of cases was 44 in each group which had been selected simple. In recovery and surgery ward patients were evaluated about vital signs- drugs side effects in 1, 2, 4, 8, 12 hours after surgery. Pain score evaluated by visual analog scale (VAS) by patients. Satisfaction of pain relief asked from patients.Finding: Petidin was significantly more effective for pain relief than PCA in1, 8, 12 hours after surgery (P < 0.05). Mean of pain was less in 2,4hours after surgery in Petidin Im group than PCA but not meaningful. Total Petidin was more effective than PCA for pain relief (P < 0.02).Conclusion: This study showed although PCA is new method for pain relief but it is doesn't have efficacy such as old methods such as Intra muscular petidine. Also patient`s satisfaction was less in PCA method .It may because of expensive and it`s side effect such as nausea and vomiting.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cesarean
 • PCA
 • IM petidine
 1. Ganji F, Raeisi R, Khosravi ShA, Soltani P, Kasiri KA, Jafar Zadeh L, et al. Effect of a participa-tory intervention to reduce the number of un-necessary cesarean sections performed in Shahrekord, Iran. Shahrekord University of Medical Sciences Journal 2006; 8(3): 14-8.[Persian].
 2. Rafieeyan Z, Azarbarzin M, Safaryfard S. The effect of music therapy on anxiety, pain, nausea and vital signs of caesarean section clients in Dr. Shariatee hospital of Esfahan in 2006. Medical Science Journal of Islamic Azad University, Teh-ran Medical Unite 2009; 19(1): 80-5. [Persian].
 3. Lalouei A, Kashanizadeh N, Naser-Islami M, eymouri M. Local anesthetic effect of bupiva-caine in pain relieving after cesarean section. Shahrekord University of Medical Sciences Journal 2009; 11(2):25-30. [Persian].
 4. Birnbach DA, Browne IN. Anesthesia for obstet-ric. Miller's Anesthesia. Edinburgh: Churchill Liv-ingstone: 2009.
 5. Gadsden J, Hart S, Santos AC. Post-cesarean delivery analgesia Anesth Analg 2005; 101(5 Suppl): S62-9.
 6. Grant G, Hepner D, Bass VA: Post operative analgesia. 2009. Uptodate. Available from: URL: http://utdol.com/online/content/search.do.Accessed Sep 22, 2009.
 7. Kodali BS, Oberoi JS. Management of postoper-ative pain. 2010 Sept.20 Available from: URL: http://utdol.com/online/content/search.do.
 8. Schumacher M, Basbaum AL, Way WA. Opioid analgesics and antagonists. Basic and clinical pharmacology. Lange Medical Books, 2003: 511-28.
 9. Cunningham F, Leveno K, Bloom S, Hauth J, Rouse D. Williams Obstetrics (Repost). 23th ed. New York: McGraw-Hill Professional, 2009.
 10. Mordin M, Anastassopoulos K, van Breda A, Vallow S, Zhang M, Gargiulo K, et al. Clinical staff resource use with intravenous patient-controlled analgesia in acute postoperative pain management: results from a multicenter, pro-spective, observational study J Perianesth Nurs 2007; 22(4): 243-55.
 11. Grass JA. Patient-Controlled Analgesia. Anesth Analg 2005; 101: S44-61.
 12. Trikoupi AP, Vassilakos D, Soultani I, Andreo-poulos K, Matsi K, Metaxa V. Patient conetrolled analgesic versus continous epidural analgesia and intramuscular injections. Treat-ment approaches 2008; 9: 197.
 13. Yost NP, Bloom SL, Sibley MK, Lo JY, McIntire DD, Leveno KJ. A hospital-sponsored quality improvement study of pain management after cesarean delivery Am J Obstet Gynecol 2004; 190(5): 1341-6.
 14. Rayburn WF, Geranis BJ, Ramadei CA, Woods RE, Patil KD. Patient-controlled analgesia for post-cesarean section pain Obstet Gynecol 1988; 72(1): 136-9.
 15. Bayar U, Basaran M, Atasoy N, Ayoglu H, Sade H, Altunkaya H. Comparison of satisfaction and pain relief between patients-controlled anal-gesia and interval analgesia after laparoscopic ovarian cystectomy J Psychosom Obstet Gynae-col 2008; 29(2): 139-45.
 16. Lehmann KA. Recent developments in patient-controlled analgesia J Pain Symptom Manage 2005; 29(5 Suppl):S72-89.
 17. Pan PH. Post cesarean delivery pain manage-ment: multimodal approach Int J Obstet Anesth 2006; 15(3): 185-8.
دوره 29، شماره 130 - شماره پیاپی 130
فروردین و اردیبهشت 1390
صفحه 215-221
 • تاریخ دریافت: 07 اسفند 1389
 • تاریخ بازنگری: 04 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401