اختلالات گفتاری و بیماری‌های گوش میانی بعد از پالاتوپلاستی اولیه در کودکان مبتلا به شکاف کام

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسنده

ارشد گفتار درمانی، دانشکده‌ی علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کودکان مبتلا به شکاف لب و کام، در طول دوران رشد خود مشکلات متعددی را از جمله اختلالات تغذیه‌ای، مشکلات شنوایی و اختلالات زبانی و گفتاری تجربه می‌نمایند. هدف از مطالعه‌ی حاضر بررسی فراوانی بیماری‌های گوش میانی، پرخیشومی ‌و خطاهای جبرانی بعد از جراحی اولیه در کودکان مبتلا به شکاف کام با یا بدون شکاف لب و همین طور بررسی میزان تأثیر پذیری ویژگی‌های گفتاری این کودکان از پاتولوژی‌های گوش میانی، بود.روش‌ها: در مطالعه‌ی گذشته‌نگر حاضر، 120 پرونده‌‌ی موجود از بیماران مبتلا به انواع شکاف‌های لب و کام که در بین سال‌های 1384 تا 1386 به تیم شکاف کام مرکز پزشکی الزهرا (س) اصفهان مراجعه کرده بودند، بررسی شد و اطلاعات مربوط به وضعیت گوش میانی و نتایج ارزیابی تولید و تشدید گفتار 38 کودک 3 تا 6 ساله‌ی مبتلا به شکاف کام با یا بدون شکاف لب، استخراج شد. سپس علاوه بر محاسبه‌ی میزان فراوانی اختلالات مذکور، ارتباطات بین وضعیت گوش میانی، خطاهای جبرانی تولید و پرخیشومی، مورد آزمون قرار گرفت.یافته‌ها: 4/47 درصد از بیماران، عفونت‌های مکرر گوش میانی را تجربه نموده بودند. خطاهای جبرانی تولید و درجاتی از پرخیشومی ‌نیز به ترتیب در 9/78 درصد و 71 درصد از بیماران مشاهده شد. این اختلالات گفتاری، ارتباط معنی‌داری را با وضعیت گوش میانی کودکان نشان ندادند (05/0 < P). ولی پرخیشومی ‌با وضعیت تولیدی بیماران در ارتباط بود (001/0 = P).نتیجه‌گیری: در پژوهش حاضر فراوانی اختلالات همراه با شکاف کام، به ویژه خطاهای جبرانی تولید و پرخیشومی، نسبت به سایر مطالعات مشابه بسیار بیش‌تر بود. این یافته، نیاز ما را به بهبود برنامه‌ریزی‌های درمانی در قالب تیم‌های منسجم به منظور مدیریت بهتر کودکان مبتلا به شکاف لب و کام، منعکس می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Speech Disorders and Middle Ear Diseases Following Primary Palatoplasty in Children with Cleft Palate

نویسنده [English]

 • Marziyeh Poorjavad
Faculty Member, Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Children with cleft lip and palate experience many problems such as feeding problems, hearing disorders, and speech and language disorders. The purpose of this study was to determine the prevalence of middle ear diseases, hypernasality, and compensatory errors following primary palatoplasty in children with cleft palate with or without cleft lip; and to assess the effect of middle ear problems on speech production in these children.Methods: A retrospective file review of 120 patients with different kinds of orofacial clefts, who coming to Isfahan cleft palate team in Alzahra (SA) hospital in 2005 to 2007, was performed and the prevalence of middle ear problems, hypernasality and compensatory errors of 38 3-6 year old children with cleft palate with or without cleft lip was calculated. Moreover, the associations between the history of middle ear problems and hypernasality and compensatory errors were studied.Findings: 47.4% of patients experienced repeated episodes of otitis media. Also, compensatory errors and some degrees of hypernasality were observed in 78.9% and 71% of our sample, respectively. These speech disorders were not associated with middle ear status of children (P > 0.05). But hypernasality was related to articulation disorders, significantly (P = 0.001).Conclusion: In current study, the high prevalence of accompanying problems with cleft palate, especially hypernasality and compensatory errors were observed. Therefore in order to achieve better outcomes in children with cleft palate, we should improve our surgical treatment techniques and another intervention through appropriate multidisciplinary team management.

کلیدواژه‌ها [English]

 • cleft palate
 • Speech
 • Middle ear pathology
 1. Paliobei V, Psifidis A, Anagnostopoulos D. Hear-ing and speech assessment of cleft palate pa-tients after palatal closure. Long-term results. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2005; 69(10): 1373-81.
 2. Scherer NJ, Williams AL, Proctor-Williams K. Early and later vocalization skills in children with and without cleft palate. Int J Pediatr Otorhino-laryngol 2008; 72(6): 827-40.
 3. Peterson-Falzone SJ, Hardin-Jones MA, Karnell MP. Cleft Palate Speech. 3rd ed. New York: Mosby; 2003. p. 162-71.
 4. Hardin-Jones MA, Jones DL. Speech production of preschoolers with cleft palate. Cleft Palate Craniofac J 2005; 42(1): 7-13.
 5. Ruiter JS, Korsten-Meijer AG, Goorhuis-Brouwer SM. Communicative abilities in toddlers and in early school age children with cleft palate. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2009; 73(5): 693-8.
 6. Goudy S, Lott D, Canady J, Smith RJ. Conduc-tive hearing loss and otopathology in cleft palate patients. Otolaryngol Head Neck Surg 2006; 134(6): 946-8.
 7. Zanzi M, Cherpillod J, Hohlfeld J. Phonetic and otological results after early palate closure in 18 consecutive children presenting with cleft lip and palate. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2002; 66(2): 131-7.
 8. Muntz HR. An overview of middle ear disease in cleft palate children. Facial Plast Surg 1993; 9(3): 177-80.
 9. Priester GH, Goorhuis-Brouwer SM. Speech and language development in toddlers with and without cleft palate. Int J Pediatr Otorhinolaryn-gol 2008; 72(6): 801-6.
 10. Fakheran Esfahani O, Riyahi AR. Audiological factors of patients with cleft palate coming to speech therapy clinics. Proceeding of The 1st Na-tional Congress on Cleft Lip & Palate: 2008 Nov.22-23; Isfahan, Iran.
 11. Rullo R, Di Maggio D, Festa VM, Mazzarella N. Speech assessment in cleft palate patients: a de-scriptive study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2009; 73(5): 641-4.
 12. Shprintzen RJ, Bardach J. Cleft Palate Speech Management: A Multidisciplinary Approach. New York: Mosby; 1995. p.186.
 13. Henningsson G, Kuehn DP, Sell D, Sweeney T, Trost-Cardamone JE, Whitehill TL. Universal pa-rameters for reporting speech outcomes in indi-viduals with cleft palate. Cleft Palate Craniofac J 2008; 45(1): 1-17.
 14. Schonweiler R, Lisson JA, Schonweiler B, Eck-ardt A, Ptok M, Trankmann J, et al. A retrospec-tive study of hearing, speech and language func-tion in children with clefts following palatoplasty and veloplasty procedures at 18-24 months of age. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1999; 50(3): 205-17.
 15. Peterson-Falzone S, Trost-Cardamone J, Karnell M, Hardin-Jones M. The Clinician's Guide to Treating Cleft Palate Speech. New York: Mosby; 2005. p. 17-37.
 16. Davari h, Derakhshandeh F, Mo-stajeran F, Ghassisin L. The prevalence of VPI after primary surgery of palate in up to 3 years old cleft palate pa-tients. Proceeding of The 1st National Congress on Cleft Lip & Palate: 2008 Nov.22-23; Isfahan, Iran.
 17. Derakhshandeh F, Rezaei P, Ghelmanipur M. Speech in Cleft Lip and Palate. Isfahan: Isfahan University of medical science; 2004. p. 61-7.