بررسی سهم مشارکت مجلات علمی پژوهشی در تولیدات علمی دانشگاه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسنده

مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان و دانشجوی دکترای تخصصی، دانشکده‌ی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ‌ایران

چکیده

مقدمه: درحال حاضر، اندازه‌گیری کمی و کیفی مقالات علمی یکی از روش‌های معمول سنجش عملکرد پژوهشی دانشگاه‌ها محسوب می‌شود. نتایج مطالعات انجام شده نشان دهنده‌ی رشد چشمگیر تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‌های اخیر بوده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سهم مشارکت مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در تولیدات علمی این دانشگاه بود.روش‌ها: این پژوهش از دسته‌ی مطالعات توصیفی بود که به صورت مقطعی انجام شد. در این مطالعه، کلیه‌ی شماره‌های مجلات علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در سال 1388 منتشر شده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های پژوهش به نرم‌افزار Excel وارد گردید و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1388در حدود 2087 امتیاز از مجموع امتیازات تولید دانش خود را از طریق چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشی خود کسب کرد. در این میان، مجله‌ی دانشکده‌ی پزشکی اصفهان بیشترین مشارکت را در تولید این امتیازات داشته است. این مجله از طریق چاپ مقالات پژوهشگران دانشگاه بیش از 828 امتیاز یعنی در حدود 40 درصد کل امتیاز مقالات دانشگاه در مجلات علمی پژوهشی خود را تولید کرد.نتیجه‌گیری: توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود در حوزه‌ی چاپ و نشر مجلات علمی و شناخت نقاط قوت و ضعف مجلات دانشگاه می‌تواند در ارتقای سیاست‌های پژوهشی دانشگاه در زمینه‌ی تحقق تفاهم‌نامه‌ی 5 ساله‌ی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص افزایش تولید دانش به شکلی کاملاً مؤثر مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Contribution of Academic Journals to the University Scientific Productivity

نویسنده [English]

 • Farzaneh Aminpour
Medical Education Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan and PhD Student, Department of Health Information Management, School of Management and Medical Information Science, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background: The quality and quantity of published articles are frequently used indicators for measuring the research output of universities. Recent studies reveal the significant development in scientific production of Isfahan University of Medical Sciences. The aim of this study was to identify the contribution of academic journals published by Isfahan University of Medical Sciences in the scientific productivity of this university.Methods: The present cross-sectional study was carried out by reviewing total issues of academic journals published by Isfahan University of Medical Sciences from April 2009 till the end of March 2010. The data were analyzed by Excel 2007 software.Finding: From total research score of Isfahan University of Medical Sciences, 2087 points were acquired by 9 academic journals published by this university. Journal of Isfahan Medical School with 828 points ranked first in terms of the most contribution in the scientific productivity among other academic journals.Conclusion: Devoting considerable attention to the available potentials in the field of journal publishing would improve research policies of increasing academic scientific productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Academic journals
 • Scientific productivity
 • Research output
 • Academic ranking
 • Iran
 1. Ministry of Health and Medical Education. Deputy of Research. [Citd 2010 March 30]. Available from: URL: http://www.hbi.ir
 2. Ministry of Health and Medical Education. The Commission for Accreditation and Improve-ment of Iranian Medical Journals. [Citd 2010 March 30]. Available from: URL:
 3. http://commission.hbi.ir
 4. Aminpour F, Kabiri P. Science Production in Iran: the scenario of Iranian medical journals. Journal of Research in Medical Sciences 2009; 14(5): 313-22.
 5. Osareh F, Marefat R. The growth of scientific productivity of Iranian researchers in Medline. Rahyaft 2005; 10(35): 39-44.
 6. Sabouri AA, Poursasan N. Science production in 2004. Rahyaft 2005; 15(34): 60-5.
 7. Aminpour F. Research performance of Isfahan University of Medical Sciences in 1385 (April 2006-March 2007). Journal of Research in Med-ical Sciences 2007; 12(6): 308-14.
 8. Aminpour F, Kabiri P, Heydari M. Academic Contribution to the Scientific Productivity: a case study. Journal of Research in Medical Sci-ences 2009; 14(6): 393-5.
 9. Aminpour F, Kabiri P, Boroumand MA, Kesht-kar AA, Hejazi SS. Iranian Medical Universities in SCIE: evaluation of address variation. Scien-tometrics 2010; 85(1): 53-63.
 10. The Thomson Reuters Journal Selection Process. [Citd 2010 March 30]. Available from: URL:
 11. http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/journal_selection_process/
 12. U.S. National Library of Medicine. MEDLINE. [Citd 2010 March 30]. Avalable from: URL: http:// www.nlm.nih.gov/pubs/factsheets/medline.html
 13. Malekzadeh R, Azarmina P. Archives of Iranian Medicine: challenges of becoming indexed. Arch Iranian Med 2002; 5(2): 71–2.
 14. Saboury AA. Standardizing Scientific Journals and the Criteria for Evaluation of ISI. Rahyaft 2003; 13(29): 83-8.