فراوانی گونه‌‌ها‌ی جدید کاندیدا (کاندیدا ارتوپسیلوزیس و کاندیدا متاپسیلوزیس) در بین گروه کاندیدا پاراپسیلوزیس‌‌ها‌ی جدا شده از بیماران با استفاده از ژن SADH و روش PCR-RFLP در ‌ایران

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه قارچ شناسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ‌ایران

2 دانشیار، گروه انگل ‎شناسی و قارچ‌ شناسی پزشکی، دانشکده‌ی بهداشت و مؤسسه‌ی ملی تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ‌ایران

3 دانشیار، گروه قارچ ‌شناسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ‌ایران

4 استادیار، گروه قارچ ‌شناسی پزشکی، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ‌ایران

5 استاد، گروه قارچ ‌شناسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفها‌ن، اصفها‌ن، ‌ایران

6 6کارشناس، مؤسسه‌ی ملی تحقیقات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ‌ایران

7 ، گروه قارچ‌شناسی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ‌ایران

چکیده

مقدمه: کاندیدا ارتوپسیلوزیس و کاندیدا متاپسیلوزیس گونه‌‌ها‌ی مخمری تازه کشف ‌شده‌ای هستند که از لحاظ فنوتیپی از گونه‌ی کاندیدا پاراپسیلوزیس غیرقابل تشخیص می‌‌باشند. در مطالعه‌ی حاضر، با استفاده از روش‌‌ها‌ی مولکولی فراوانی و انتشار کاندیدا ارتوپسیلوزیس و کاندیدا متاپسیلوزیس در بین جدایه‌ها‌ی کاندیدا پاراپسیلوزیس در نمونه‌‌ها‌ی مختلف بالینی در ‌ایران بررسی شده است.روش‌ها: DNA ژنومی ‌‌مخمری 935 جدایه‌ی مخمری با استفاده از فیلتر FTA از کشت تازه‌ استخراج شد. ابتدا ناحیه‌ی ITS مخمر‌ها‌ با پرایمر‌‌ها‌‌ی عمومی ‌‌ITS1 و ITS4 تقویت و پس از برش آنزیمی ‌‌باMspI  گروه کاندیدا پاراپسیلوزیس شناسایی شد. سپس ژن SADH تقویت و سه گونه‌ی کاندیدا پاراپسیلوزیس، متاپسیلوزیس و ارتوپسیلوزیس به کمک هضم آنزیمی ‌‌با NlaIII افتراق داده شد.یافته‌ها: در مجموع 111 جدایه به عنوان گروه پاراپسیلوزیس شناسایی شد که از بین آن‌ها‌ 18 جدایه (2/16 درصد) کاندیدا ارتوپسیلوزیس و 93 جدایه (7/83 درصد) کاندیدا پاراپسیلوزیس بودند. هیچ یک از جدایه‌‌ها‌‌ به عنوان کاندیدا متاپسیلوزیس شناسایی نشد. بیشترین جدایه‌‌ها‌‌ی کاندیدا ارتوپسیلوزیس مربوط به نمونه‌‌ها‌‌ی ناخن بود.نتیجه‌گیری: کاندیدا ارتوپسیلوزیس گونه‌ی کمیابی در‌ ایران نبوده و به نظر می‌رسد تعداد زیادی از استرین‌‌ها‌‌یی که ممکن است در ‌ایران به عنوان کاندیدا پاراپسیلوزیس شناسایی شوند، در واقع گونه‌ی ارتوپسیلوزیس باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Prevalence of the New Candida Species (C. Orthopsilosis and C. Metapsilosis) among C. Parapsilosis Group Isolated from Patients by PCR-RFLP of SADH Gene in Iran

نویسندگان [English]

 • Rasoul Mohammadi 1
 • Hossein Mirhendi 2
 • Mohammad Hossein Yadegari 3
 • Mohammad Ghahri 4
 • Shahla Shadzi 5
 • Nilufar Jalalizand 6
 • Mohammad Taghi Hedayati 7
1 PhD Student, Department of Medical Mycology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Medical Mycology and Parasitology, School of Public Health and Institute of Health Research, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Medical Mycology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Medical Mycology, School of Basic Sciences, Imam Hossein University, Tehran, Iran.
5 Professor, Department of Medical Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
6 National Institute of Health Research, Tehran University of Medical Sciences, Tehran Iran.
7 Professor, Department of Medical Mycology, School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
چکیده [English]

Background: Candida orthopsilosis and C. metapsilosis are recently introduced species that phenotipically indistinguishable from C. parapsilosis. In the present study, we evaluated the incidence and distribution of C. orthopsilosis and C. metapsilosis among 111 C. parapsilosis, isolated from different body locations by molecular methods.Methods: Yeast genomic DNAs were extracted from 935 isolates using Whatman FTA filter matrix technology from fresh cultures. First, ITS region of yeasts, were amplified by ITS1 and ITS4 primers, then Candida parapsilosis group were identified with digestion by MspI. SADH gene was amplified and three species of Candida including C. parapsilosis, C. orthopsilosis and C. metapsilosis were differentiated with digestion by NlaIII enzyme.Finding: Totally 111 isolates were identified as Candida parapsilosis among them, 18 isolates (16.2%) were identified as C. orthopsilosis and 93 isolates (83.7%) as C. parapsilosis. No isolates were identified as C. metapsilosis. The most isolates of C. orthopsilosis, were obtained from nail.Conclusion: C. ortopsilosis is not a rare species in Iran and it seems that a significant amounts of Candida strains which are considered as C. parapsilosis might be C. ortopsilosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Candida orthopsilosis
 • C. metapsilosis
 • C. parapsilosis
 • PCR-RFLP
 • Iran
 1. Calderone RA, Fonzi WA. Virulence factors of Candida albicans. Trends Microbiol 2001; 9(7): 327-35.
 2. Merz WG, Hay R J. Topley & Wilson's Microbiology and Microbial Infections. 10th ed. London: Hodder Arnold Publishers; 2005.
 3. Tavanti A, Davidson AD, Gow NA, Maiden MC, Odds FC. Candida orthopsilosis and Candida metapsilosis spp. nov. to replace Candida parapsilosis groups II and III. J Clin Microbiol 2005; 43(1): 284-92.
 4. Pfaller MA, Jones RN, Doern GV, Sader HS, Messer SA, Houston A, et al. Bloodstream infections due to Candida species: SENTRY antimicrobial surveillance program in North America and Latin America, 1997-1998. Antimicrob Agents Chemother 2000; 44(3): 747-51.
 5. Sandven P. Epidemiology of candidemia. Rev Iberoam Micol 2000; 17(3): 73-81.
 6. Lupetti A, Tavanti A, Davini P, Ghelardi E, Corsini V, Merusi I, et al. Horizontal transmission of Candida parapsilosis candidemia in a neonatal intensive care unit. J Clin Microbiol 2002; 40(7): 2363-9.
 7. Almirante B, Rodriguez D, Cuenca-Estrella M, Almela M, Sanchez F, Ayats J, et al. Epidemiology, risk factors, and prognosis of Candida parapsilosis bloodstream infections: case-control population-based surveillance study of patients in Barcelona, Spain, from 2002 to 2003. J Clin Microbiol 2006; 44(5): 1681-5.
 8. Lehmann PF, Lin D, Lasker BA. Genotypic identification and characterization of species and strains within the genus Candida by using random amplified polymorphic DNA. J Clin Microbiol 1992; 30(12): 3249-54.
 9. Scherer S, Stevens DA. Application of DNA typing methods to epidemiology and taxonomy of Candida species. J Clin Microbiol 1987; 25(4): 675-9.
 10. Trofa D, Gacser A, Nosanchuk JD. Candida parapsilosis, an emerging fungal pathogen. Clin Microbiol Rev 2008; 21(4): 606-25.
 11. Dagdeviren M, Cerikcioglu N, Karavus M. Acid proteinase, phospholipase and adherence properties of Candida parapsilosis strains isolated from clinical specimens of hospitalised patients. Mycoses 2005; 48(5): 321-6.
 12. Pfaller MA, Boyken L, Hollis RJ, Messer SA, Tendolkar S, Diekema DJ. In vitro activities of anidulafungin against more than 2,500 clinical isolates of Candida spp., including 315 isolates resistant to fluconazole. J Clin Microbiol 2005; 43(11): 5425-7
 13. Pfaller MA, Boyken L, Hollis RJ, Messer SA, Tendolkar S, Diekema DJ. Global surveillance of in vitro activity of micafungin against Candida: a comparison with caspofungin by CLSI-recommended methods. J Clin Microbiol 2006; 44(10): 3533-8.
 14. Borman AM, Linton CJ, Miles SJ, Campbell CK, Johnson EM. Ultra-rapid preparation of total genomic DNA from isolates of yeast and mould using Whatman FTA filter paper technology - a reusable DNA archiving system. Med Mycol 2006; 44(5): 389-98.
 15. Mirhendi H, Makimura K, Khoramizadeh M, Yamaguchi H. A one-enzyme PCR-RFLP assay for identification of six medically important Candida species. Nippon Ishinkin Gakkai Zasshi 2006; 47(3): 225-9.
 16. Mirhendi H, Bruun B, Schonheyder HC, Christensen JJ, Fuursted K, Gahrn-Hansen B, et al. Molecular screening for Candida orthopsilosis and Candida metapsilosis among Danish Candida parapsilosis group blood culture isolates: proposal of a new RFLP profile for differentiation. J Med Microbiol 2010; 59(Pt 4): 414-20
 17. Ashford B K. Certain conditions of the gastrointestinal tract in Puerto Rico and their relation to tropical sprue. Am J Trop Med Hyg. 1928; 8: 507-538.
 18. Kurtzman CP, Robnett CJ. Identification and phylogeny of ascomycetous yeasts from analysis of nuclear large subunit (26S) ribosomal DNA partial sequences. Antonie Van Leeuwenhoek 1998; 73(4): 331-71.
 19. Kurtzman CP, Robnett CJ. Identification of clinically important ascomycetous yeasts based on nucleotide divergence in the 5' end of the large-subunit (26S) ribosomal DNA gene. J Clin Microbiol 1997; 35(5): 1216-23.
 20. Sofer W, Martin PF. Analysis of alcohol dehydrogenase gene expression in Drosophila. Annu Rev Genet 1987; 21: 203-25.
 21. Rycovska A, Valach M, Tomaska L, Bolotin-Fukuhara M, Nosek J. Linear versus circular mitochondrial genomes: intraspecies variability of mitochondrial genome architecture in Candida parapsilosis. Microbiology 2004; 150(Pt 5): 1571-80.
 22. Iida S, Imai T, Oguri T, Okuzumi K, Yamanaka A, Moretti-Branch, et al. Genetic diversity of the internal transcribed spacers (ITS) and 5.8S rRNA genes among the clinical isolates of Candida parapsilosis in Brazil and Japan. Nippon Ishinkin Gakkai Zasshi 2005; 46(2): 133-7.
 23. Kocsube S, Toth M, Vagvolgyi C, Doczi I, Pesti M, Pocsi I, et al. Occurrence and genetic variability of Candida parapsilosis sensu lato in Hungary. J Med Microbiol 2007; 56(Pt 2):190-5.
 24. Gacser A, Schafer W, Nosanchuk JS, Salomon S, Nosanchuk JD. Virulence of Candida parapsilosis, Candida orthopsilosis, and Candida metapsilosis in reconstituted human tissue models. Fungal Genet Biol 2007; 44(12): 1336-41.
 25. Tavanti A, Hensgens LA, Ghelardi E, Campa M, Senesi S. Genotyping of Candida orthopsilosis clinical isolates by amplification fragment length polymorphism reveals genetic diversity among independent isolates and strain maintenance within patients. J Clin Microbiol 2007; 45(5): 1455-62.
 26. Kosa P, Valach M, Tomaska L, Wolfe KH, Nosek J. Complete DNA sequences of the mitochondrial genomes of the pathogenic yeasts Candida orthopsilosis and Candida metapsilosis: insight into the evolution of linear DNA genomes from mitochondrial telomere mutants. Nucleic Acids Res 2006; 34(8): 2472-81.
 27. Silva AP, Miranda IM, Lisboa C, Pina-Vaz C, Rodrigues AG. Prevalence, distribution, and antifungal susceptibility profiles of Candida parapsilosis, C. orthopsilosis, and C. metapsilosis in a tertiary care hospital. J Clin Microbiol 2009; 47(8): 2392-7.
 28. Borman AM, Linton CJ, Oliver D, Palmer MD, Szekely A, Odds FC, et al. Pyrosequencing analysis of 20 nucleotides of internal transcribed spacer 2 discriminates Candida parapsilosis, Candida metapsilosis, and Candida orthopsilosis. J Clin Microbiol 2009; 47(7): 2307-10.
دوره 29، شماره 134 - شماره پیاپی 134
خرداد و تیر 1390
صفحه 376-385
 • تاریخ دریافت: 12 فروردین 1390
 • تاریخ بازنگری: 29 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401