‎ گزارش یک مورد خون سازی خارج از مغز استخوان در جمجمه‌ی یک بیمار مبتلا به تالاسمی بتای حد واسط

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه جراحی اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دستیار، گروه پاتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: خون‎سازی خارج از مغز استخوان به تشکیل بافت خون‌ساز در خارج از مغز استخوان دلالت دارد و یک پدیده‌ی جبرانی در بیماری‌های سیستم خون‌ساز مثل آنمی همولیتیک مادرزادی، آنمی بدخیم و ارتشاح مغز استخوان ثانویه‌ی به بدخیمی‌‌ها است. خون‌سازی خارج از مغز استخوان در بسیاری از بافت‌‌های بدن گزارش شده است و کبد، طحال و گره‌های لنفاوی محل‌‌های شایع آن هستند. با این حال موارد داخل جمجمه‌ای بسیار نادر است.گزارش مورد: در CT اسکن آقای 34 ساله‌ی مبتلا به تالاسمی بتای حد واسط با شکایت از سردرد‌های مزمن و کاهش پیشرونده‌ی بینایی، یک توده‌ی غیرهوموژن، هیپردنس و لبوله در شاخ اکسی‌پیتیال سمت چپ همراه با ادم وسیع محیطی دیده شد. در بررسی بافت شناسی تشخیص بافت خون‌ساز در پارانشیم مغز تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intracranial Extramedullary Hematopoiesis in a Patient with Intermediate B-Thalassemia

نویسندگان [English]

 • Parvin Mahzuni 1
 • Homayoon Tabesh 2
 • Mojgan Mokhtari 3
 • Ahmad Shekarchizadeh 2
 • Azadeh Karami 4
1 Associate Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Neurosurgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Resident, Department of Pathology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Extramedullary hematopoiesis refers to formation of hematopoietic tissue and it is a compensatory phenomen in hematologic disease like congenital hemolytic anemia, myelofibrosis, pernicious anemia & Bone marrow infiltration secondary to malignancies. It has been reported in many sites but the most common sites are liver, spleen & lymph node.Case Report: A 34-year-old man with intermediate B-thalassemia had chronic headache and progressive loss of visual function. In CT scan a lobulated, non homogenous hyperdense mass was seen in left occipital horn with massive surrounding edema. In histologic examination the presence of hematopoietic tissue in brain parenchyma was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Extramedullary hematopoiesis
 • Intracranial
 • Thallasemia
 1. Rizzo L, Greco CS, Tola E, Sardo P, Rubino A. Extramedullary hematopoiesis: unusual menin-geal and paranasal sinuses presentation in Paget disease. Case report. Radiol Med 2003; 105(4): 376-81.
 2. Lund RE, Aldridge NH. Computed tomography of intracranial extramedullary hematopoiesis. J Comput Assist Tomogr 1984; 8(4): 788-90.
 3. Ohtsubo M, Hayashi K, Fukushima T, Chiyoda S, Takahara O. Case report: intracranial ex-tramedullary haematopoiesis in postpolycy-themic myelofibrosis. Br J Radiol 1994; 67(795):
 4. -302.
 5. Boyacigil S, Ali A, Ardic S, Yuksel E. Epidural extramedullary haemopoiesis in thalassaemia. Australas Radiol 2002; 46(2): 180-2.
 6. Urman M, O'Sullivan RA, Nugent RA, Lentle BC. Intracranial extramedullary hematopoiesis. CT and bone marrow scan findings. Clin Nucl Med 1991; 16(6): 431-4.
 7. Chourmouzi D, Pistevou-Gompaki K, Plataniotis G, Skaragas G, Papadopoulos L, Drevelegas A. MRI findings of extramedullary haemopoiesis. Eur Radiol 2001; 11(9): 1803-6.
 8. Buetow PC, Perry JJ, Geyer CA. Gd-DTPA en-hancement in CNS extramedullary hematopoie-sis. AJNR Am J Neuroradiol 1990; 11(2): 411-2.
 9. Aarabi B, Haghshenas M, Rakeii V. Visual fail-ure caused by suprasellar extramedullary hema-topoiesis in beta thalassemia: case report. Neu-rosurgery 1998; 42(4): 922-5.
 10. Korsten J, Grossman H, Winchester PH, Canale VC. Extramedullary hematopoiesis in patients with thalassemia anemia. Radiology 1970; 95(2): 257-63.
 11. Le Bousse-Kerdiles MC, Martyre MC. Dual im-plication of fibrogenic cytokines in the patho-genesis of fibrosis and myeloproliferation in my-eloid metaplasia with myelofibrosis. Ann Hema-tol 1999; 78(10): 437-44.
 12. Le Bousse-Kerdiles MC, Martyre MC. Involve-ment of the fibrogenic cytokines, TGF-beta and bFGF, in the pathogenesis of idiopathic myelofi-brosis. Pathol Biol (Paris) 2001; 49(2): 153-7.
 13. Polliack A, Rosenmann E. Extramedullary hem-atopoietic tumors of the cranial dura mater. Ac-ta Haematol 1969; 41(1): 43-8.
 14. Brannan D: Extramedullary hematopoiesis in anemias.Bull Johns Hopkins Hosp 1927; 41: 104-36.
 15. Beckner ME, Lee JY, Schochet SS, Jr., Chu CT. Intracranial extramedullary hematopoiesis asso-ciated with pilocytic astrocytoma: a case report. Acta Neuropathol 2003; 106(6): 584-7
 16. Gregorios JB, Bay JW, Dudley AW, Jr. Extrame-dullary hematopoiesis in a malignant meningio-ma. Neurosurgery 1983; 13(4): 447-51.
 17. Brouland JP, Megarbane B, Kafe H, Brouet JC, Mikol J. Cerebro-meningeal localization of ex-tramedullary haematopoiesis (EMH), a rare complication of chronic idiopathic myelofibrosis (CIM). Neuropathol Appl Neurobiol 2004; 30(4): 396-401.
 18. Guermazi A, de KE, Cazals-Hatem D, Zagdanski AM, Frija J. Imaging findings in patients with myelofibrosis. Eur Radiol 1999; 9(7): 1366-75.
 19. Haidar S, Ortiz-Neira C, Shroff M, Gilday D, Blaser S. Intracranial involvement in extrame-dullary hematopoiesis: case report and review of the literature. Pediatr Radiol 2005; 35(6): 630-4.
 20. Koch BL, Bisset GS, III, Bisset RR, Zimmer MB. Intracranial extramedullary hematopoiesis: MR findings with pathologic correlation. AJR Am J Roentgenol 1994; 162(6): 1419-20.
 21. Kuhn E, Dorji T, Rodriguez J, Rosai J. Extrame-dullary erythropoiesis in chronic subdural hema-toma simulating metastatic small round cell tu-mor. Int J Surg Pathol 2007; 15(3): 288-91.