اثر فتورفرکتیو کراتکتومی ‌(PRK) در اصلاح هیپروپی بالاتر از 3 دیوپتر بعد از یک سال

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دستیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 چشم پزشک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

5 دانشیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

6 دانشیار، گروه چشم‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

7 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: فتورفرکتیو کراتکتومی (Photorefractive keratectomy یا PRK) یک روش مناسب در اصلاح میوپی خفیف، متوسط، شدید و آستیگماتیسم است. به دلیل گزارش چندین مورد عوارض تهدیدکننده‌ی بینایی، اثربخشی PRK هیپروپیک کمتر از PRK میوپیک شناخته شده است. این مطالعه با هدف بررسی تغییرات انکساری بعد از PRK برای اصلاح هیپروپی بالاتر از 3 دیوپتر و وضعیت انکساری و تغییرات آستیگماتیسم همراه آن طراحی شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی مداخله‌ای 30 چشم با عیب انکساری کروی  3+ تا 11+ دیوپتر و آستیگماتیسم صفر تا 75/4- دیوپتر بررسی شدند. تمام بیماران تحت لیزر اگزایمر با دستگاه تکنولاس 217z قرار گرفتند و12 ماه بعد معادل اسفریک (SE) و رفرکشن و دید اصلاح نشده (UCVA) و بهترین دید اصلاح شده (BCVA) و وضعیت قرنیه ثبت گردید و با مقادیر قبل از عمل مقایسه شد.یافته‌ها: متوسط عیب انکساری کروی بعد از عمل 1+ (از 2- تا 5+) دیوپتر و متوسط آستیگماتیسم 95/0- (از 25/0- تا 2-) دیوپتر و میانگین SE 55/0 دیوپتر گردید. BCVA در 4/83 درصد بی تغییر ماند یا بهتر شد ( Log MARقبل از عمل 10/0 و Log MAR بعد از عمل 11/0 بود) اما 5 چشم (6/16 درصد) یک یا دو خط افت کرد. در 6/46 درصد رفرکشن در محدوده‌ی 1± دیوپتر و در 80 درصد در محدوده‌ی 2± دیوپتر از مقدار هدف بود.  18 چشم (66 درصد) کدورت در حد 5/0 یا صفر و یک چشم کدورت درجه‌ی 3 داشتند و هیچ‌کدام کدورت درجه 4 نداشتند.نتیجه‌گیری: اگرچه PRK در درمان هیپروپیک می‌تواند در تعدادی از بیماران باعث بهبود وضعیت انکساری شود ولی به دلیل قابلیت پیش‌بینی ضعیف نتایج در هیپروپی بالا به خصوص در همراهی با آستیگماتیسم توصیه نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Photorefractive Keratectomy for Correction of Hyperopia Over 3 Diopters after 1 Year

نویسندگان [English]

 • Hassan Razmju 1
 • Hossein Attarzadeh 2
 • Leila Rezaei 3
 • Hushang Ahmadian 4
 • Kobra Nasrollahi 5
 • MohammadReza Akhlaghi 2
 • Hamid Fesharaki 6
 • Azadeh Karami 7
1 Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Assistant Professor, Departement of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Resident, Department of ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
4 Ophthalmologist, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
5 Associate Professor, Departement of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
6 Associate Professor, Departement of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
7 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Photorefractive keratectomy or PRK is a good way to correct mild, moderate and severe myopia and astigmatism. Because of several reports about the sight threatening of Hyperopic PRK, it’s effectiveness is less known. This study was done to characterize the refractive changes after excimer laser PRK for correction of hyperopia > 3 diopters and to assess refractive state and changes in astigmatism after 1year.Methods: In an interventional study, thirty eyes of nineteen patients were participated. Their mean refractive error was +5.45 diopters and mean astigmatism was -1.42D. All of the patients were treated by Technolas 217-z excimer laser. Post operative SE (sphere equivalent), UNCVA (uncorrected visual acuity), BCVA (best corrected visual acuity) and all of the complications examined at 12 months later.Finding: The mean post operative refraction was +1.00D (range-2.00 to +5.00), the mean SE was 0.55D and mean astigmatism was -0.95D (range -0.25 to-2.00D). Mean BCVA was unchanged or improved in   83.4% of cases (pre op log MAR = 0.10 and post op log MAR = 0.11) but five eyes (16.6%) lost 1 or 2 lines of snellen BCVA. In 46.6% refraction was within +/-1.00D and 80% was within +/-2.00 from target refraction. The grade corneal haze in eighteen eyes (66%) was 0 or 0.5 and in one eye was 3 and neither developed to grade 4.Conclusion: Hyperopic PRK has a low predictability for high hyperopia but it is effective for low hyperopia. We do not recomended PRK in highly hyperopic-astigmatic eyes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Photorfractive keratectomy
 • Hyperopia
 • Astigmatism
 1. Anschutz T. Laser correction of hyperopia and presbyopia. Int Ophthalmol Clin 1994; 34(4): 107-37.
 2. Durrie DS, Schumer DJ, Cavanaugh TB. Holmi-um:YAG laser thermokeratoplasty for hypero-pia. J Refract Corneal Surg 1994; 10(2 Suppl): S277-80.
 3. Dausch D, Klein R, Schroder E. Excimer laser photorefractive keratectomy for hyperopia. Re-fract Corneal Surg 1993; 9(1): 20-8.
 4. O'Brart DP, Stephenson CG, Oliver K, Marshall J. Excimer laser photorefractive keratectomy for the correction of hyperopia using an erodible mask and axicon system. Ophthalmology 1997; 104(11): 1959-70.
 5. O'Brart DP. The status of hyperopic laser-assisted in situ keratomileusis. Curr Opin Oph-thalmol 1999; 10(4): 247-52.
 6. Esquenazi S, Mendoza A. Two-year follow-up of laser in situ keratomileusis for hyperopia. J Re-fract Surg 1999; 15(6): 648-52.
 7. Munnerlyn CR, Koons SJ, Marshall J. Photore-fractive keratectomy: a technique for laser re-fractive surgery. J Cataract Refract Surg 1988; 14(1): 46-52.
 8. O'Brart DP, Patsoura E, Jaycock P, Rajan M, Marshall J. Excimer laser photorefractive keratectomy for hyperopia: 7.5-year follow-up. J Cataract Refract Surg 2005; 31(6): 1104-13.
 9. Corones F, Gobbi PG, Vigo L, Brancato R. Pho-torefractive keratectomy for hyperopia: long-term nonlinear and vector analysis of refractive outcome. Ophthalmology 1999; 106(10): 1976-82.
 10. Yi DH, Petroll M, Bowman RW, McCulley JP, Cavanagh HD. Surgically induced astigmatism after hyperopic and myopic photorefractive keratectomy. J Cataract Refract Surg 2001; 27(3): 396-403.
 11. El-Agha MS, Johnston EW, Bowman RW, Cavanagh HD, McCulley JP. Photorefractive keratectomy versus laser in situ keratomileusis for the treatment of spherical hyperopia. Eye Contact Lens 2003; 29(1): 31-7.
 12. Autrata R, Rehurek J. Laser-assisted subepitheli-al keratectomy and photorefractive keratecto-my for the correction of hyperopia. Results of a 2-year follow-up. J Cataract Refract Surg 2003; 29(11): 2105-14.
 13. Williams DK. One-year results of laser vision correction for low to moderate hyperopia. Oph-thalmology 2000; 107(1): 72-5.
 14. Pacella E, Abdolrahimzadeh S, Gabrieli CB. Ex-cimer laser photorefractive keratectomy for hy-peropia. Ophthalmic Surg Lasers 2001; 32(1): 30-4.
 15. Jackson WB, Mintsioulis G, Agapitos PJ, Casson EJ. Excimer laser photorefractive keratectomy for low hyperopia: safety and efficacy. J Cata-ract Refract Surg 1997; 23(4): 480-7.