بررسی فراوانی فیستول برونکوپلورال و عوامل مرتبط با آن بعد از رزکسیون ریه

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: رزکسیون ریوی (Pulmonary resection) یکی از شایع‌ترین اعمال جراحی قفسه‌ی سینه است. عوارض زیادی پس از رزکسیون ریوی رخ می‌دهند که ممکن است منجر به افزایش موربیدیتی و مورتالیتی در این بیماران شوند. از مهم‌ترین این عوارض فیستول برونکوپلورال (Bronchopleural fistula یا BPF) است. بروز این عارضه با مرگ و میر و عوارض جانبی متعددی همراه می‌باشد.روش‌ها: این مطالعه‌ از نوع مقطعی بود و جامعه‌ی آماری آن را تمام کسانی که از سال 1387 تا 1389 تحت عمل رزکسیون ریه در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان قرار گرفتند، تشکیل می‌داد. حجم نمونه شامل147 بیمار بود. نتایج با استفاده‌ی از ضریب همبستگی کندال و آزمون 2χ آنالیز شد.یافته‌ها: در 3/7 درصد از افراد مورد مطالعه عارضه‌ی BPF دیده شد. یافته‌ها نشان دادند که بروز BPF بعد از رزکسیون ریه با وسعت رزکسیون، سمت رزکسیون و نیاز به تهویه‌ی مکانیکی رابطه داشت.نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که با توجه به نتایج به دست آمده در موارد رزکسیون ریه که در ریه راست به وقوع می‌پیوندند و نیز در موارد پتومونکتومی بیماران باید تحت نظارت بیشتری از لحاظ بروز BPF قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Frequency of Bronchopleural Fistula in Patients Undergoing Pulmonary Resection

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Tabatabaee 1
  • Seyed Mozafar Hashemi 1
  • Masoud Moradi 2
1 Associate Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Background: Pulmonary resection is the most common Thorax surgery. Many complications that occur after pulmonary resection may lead to increased morbidity and mortality in these patients. One of the most imporatant comlpication is bronchopleural fistula (BPF). This complication is associated with numerous deaths and side effects.Methods: This was a cross-sectional study. Statictical society were the patients who underwent pulmonary resection by the year 2008 to 2010 in Alzahra hospital of Isfahan, Iran and the sample size was 147 patients. The results have been analyzed with Kendall's Correlation Coeffienct and χ2 test.Finding: In 7.3 percent of the studied patients, BPF has been found. Based on our finding we can say the incidence of Bronchopleural fistula after pulmonary resection are related with the extent of resection, side of resection and the need for mechanical ventilation.Conclusion: Based on our finding it seems that patients with right lung resection and also patients with pneumonectomy need more supervision in compare to other patients with pulmonary resection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pulmonary resection
  • Bronchopleural fistula
  1. Haraguchi S, Koizumi K, Gomibuchi M, Matsushima S, Masaki Y, Akiyama H, et al. Analysis of risk factors for development of bronchopleural fistula after pneumonectomy for lung cancer, Nippon Kyobu Geka Gakkai Zasshi. 1996; 44(10): 1835-9.
  2. Alavi AA, Zargari K, Rahim MB, Bannazadeh M. A survey on pulmonary resections: comparing use of stapler with traditional manual suturing method. Tehran University Medical Journal. 2009; 67(4): 267-71.
  3. Sadrizadeh A, Rahim MB. Avoidance of bronchopleural fistula by supproting of bronchial Stump with flap tissue. Proceeding of the 19th Iranian Congress of Physiology and Pharmacology; 2009 Nov 3-6; Tehran, Iran.