فراوانی فلج‌های منفرد اعصاب محرکه‌ی چشم در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در اصفهان

نوع مقاله : Original Article(s)

نویسندگان

1 استاد، گروه چشم پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه بیماری‌های اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دستیار، گروه چشم پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری مولتیپل اسکلروزیس (Multiple sclerosis یا MS) به عنوان اصلی‌ترین علت ناتوانی عصبی در بالغین جوان محسوب می‌شود. تا امروز، شیوع دقیق فلج حرکتی چشم ناشی از درگیری اعصاب سوم، چهارم و ششم مغزی، در جمعیت مبتلا به MS در کشورمان به دقت ارزیابی نشده است. هدف این مطالعه بررسی شیوع فلج این اعصاب در مبتلایان به MS بود.روش‌ها: این مطالعه به روش گذشته نگر و بر روی بیماران ثبت نام شده در انجمن MS اصفهان تا پایان مرداد ماه 1389 (3522 بیمار مبتلا به MS) انجام شد. برای کشف موارد فلج‌های منفرد اعصاب محرکه‌ی چشم، تمامی‌ مراجعات مربوط به 3522 بیمار این مرکز مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته‌ها: در میان 3522 بیمار مبتلا به MS در این مرکز 76 نفر (15/2 درصد) سابقه‌ی فلج‌ منفرد اعصاب محرکه‌ی چشم را داشتند. در 32 نفر (91/0 درصد) آن‌ها این علامت، اولین علامت بروز بیماری بود. تفاوت معنی‌داری بین فراوانی بروز این علامت به عنوان علامت شروع (91 درصد) و سیر بیماری (24/1 درصد) وجود نداشت (19/0 = P). فلج عصب ابدوسنس شایع‌ترین فلج منفرد اعصاب محرکه‌ی چشم با درگیر کردن 56 نفر (59/1 درصد) بود. فراوانی فلج اعصاب سوم 51/0 درصد و زوج چهارم 05/0 درصد بود. از میان 76 نفری که فلج منفرد اعصاب محرکه‌ی چشم داشتند تنها 30 بیمار در بررسی MRI ساقه‌ی مغز دارای پلاک بودند..نتیجه‌گیری: گرچه درگیری ساقه‌ی مغز در طول سیر بیماری MS شایع است، اما فراوانی فلج‌های منفرد اعصاب محرکه‌ی چشم در بیماران MS به نظر بسیار اندک بوده است و تنها در کمتر از 1 درصد موارد اولین علامت در ابتدای بیماری MS است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of Isolated Ocular Motor Nerves Palsy in Patients with Multiple Sclerosis in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Hassan Razmju 1
 • Masoud Etemadifar 2
 • Zahra Abtahi 3
 • Mohammad-Ali Abtahi 4
 • Seyed-Hossein Abtahi 3
1 Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
3 Student of Medicine, Isfahan Medical Students Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Resident, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Ocular motor disturbances occur as the presenting or relapsing sign/symptom of multiple sclerosis (MS). In this study we sought to asses the frequency of isolated ocular motor nerves palsy in patients with in Isfahan, Iran.Methods: Our study was a retrospective study on 3522 patients with definite MS (based on McDonald’s criteria), who had experienced isolated ocular motor nerves palsy as a presenting or relapsing sign. All of these patients were resident within Isfahan province until the end of July 2010 and they were registered in Isfahan MS society. Data were obtained retrospectively by analyzing patients’ regular follow-up records.Finding: 76 patients (2.15) had history of isolated ocular motor nerves palsy, in whom 32 cases (0.91%) and 44 cases (1.24%) had represented it “at the onset” and “during the course” of MS, respectively (P = 0.19). Abducens nerve palsy was seen in 56 patients (1.59%) and was the most common isolated ocular motor nerves palsy. The second prevailing palsy was pertaining to oculomotor nerve which was seen in 18 patients (0.51%). The least prevailing palsy was of Trochlear nerve that occurred in 2 patients (2.6%). Among 76 cases, only 30 had plaques in their brainstem MRI.Conclusion: According to our current experience, the frequency of isolated ocular motor nerves palsy (2.15%) in MS is relatively low.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Isolated ocular motor nerves palsy
 • Multiple Sclerosis
 • Frequency
 • Isfahan
 • Iran
 1. Kaur P, Bennett JL. Optic neuritis and the neuro-ophthalmology of multiple sclerosis. Int Rev Neurobiol 2007; 79: 633-63.
 2. Weinshenker BG, Rice GP, Noseworthy JH, Carriere W, Baskerville J, Ebers GC. The natural history of multiple sclerosis: a geographically based study. 3. Multivariate analysis of predictive factors and models of outcome. Brain 1991; 114 (Pt 2): 1045-56.
 3. Pula JH, Reder AT. Multiple sclerosis. Part I: neuro-ophthalmic manifestations. Curr Opin Ophthalmol 2009; 20(6): 467-75.
 4. McDonald WI, Compston A, Edan G, Goodkin D, Hartung HP, Lublin FD, et al. Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis. Ann Neurol 2001; 50(1): 121-7.
 5. Jacobs DA, Galetta SL. Multiple sclerosis and the visual system. Ophthalmol Clin North Am 2004; 17(3): 265-73, v.
 6. Bianchi-Marzoli S, Brancato R. Third, fourth, and sixth cranial nerve palsies. Curr Opin Ophthalmol 1997; 8(6): 45-51.
 7. Rucker JC. Efferent visual dysfunction from multiple sclerosis. Int Ophthalmol Clin 2007; 47(4): 1-13, x.
 8. Miller NR. Multiple sclerosis and related demyelinating diseases. In: Walsh FB, Hoyt WF, Miller NR, Editors. Walsh and Hoyt's Clinical neuro-ophthalmology.Philadelphia: Williams & Wilkins; 1995. p. 4324.
 9. Savitsky N, Rangell L. The ocular findings in multiple sclerosis. Res Publ Assoc Res Nerv Ment Dis 1950; 28: 403-13.
 10. Thomke F, Lensch E, Ringel K, Hopf HC. Isolated cranial nerve palsies in multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997; 63(5): 682-5.
 11. Zadro I, Barun B, Habek M, Brinar VV. Isolated cranial nerve palsies in multiple sclerosis. Clin Neurol Neurosurg 2008; 110(9): 886-8.
 12. De Seze J, Vukusic S, Viallet-Marcel M, Tilikete C, Zephir H, Delalande S, et al. Unusual ocular motor findings in multiple sclerosis. J Neurol Sci 2006; 243(1-2): 91-5.
 13. Tsuda H, Ishikawa H, Matsunaga H, Mizutani T. A neuro-ophthalmological analysis in 80 cases of multiple sclerosis. Rinsho Shinkeigaku 2004; 44(8): 513-21.
 14. Saadatnia M, Etemadifar M, Maghzi AH. Multiple sclerosis in Isfahan, Iran. Int Rev Neurobiol 2007; 79: 357-75.
 15. Etemadifar M, Maghzi AH. Sharp increase in the incidence and prevalence of multiple sclerosis in Isfahan, Iran. Mult Scler 2011. [Epub ahead of print].
 16. Barr D, Kupersmith MJ, Turbin R, Bose S, Roth R. Isolated sixth nerve palsy: an uncommon presenting sign of multiple sclerosis. J Neurol 2000; 247(9): 701-4.
 17. Rush JA, Younge BR. Paralysis of cranial nerves III, IV, and VI. Cause and prognosis in 1,000 cases. Arch Ophthalmol 1981; 99(1): 76-9.
 18. Rucker CW. The causes of paralysis of the third, fourth and sixth cranial nerves. Am J Ophthalmol 1966; 61(5 Pt 2): 1293-8.
دوره 29، شماره 140 - شماره پیاپی 140
خرداد و تیر 1390
صفحه 638-643
 • تاریخ دریافت: 31 خرداد 1390
 • تاریخ بازنگری: 03 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401