تأثیر اندانسترون بر تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی ‌الکتیو در زنان بالای٤٠ سال

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی عارضه‌ی شایعی است که باعث ناخوشی بیمار، افزایش زمان بستری و افزایش هزینه‌ها و در موارد شدید باعث دهیدراتاسیون، اختلال الکترولیتی، آسپیراسیون، پنومونی و حتی باز شدن بخیه‌ی محل جراحی می‌شود. با توجه به نتایج مثبت اندانسترون در کاهش این عارضه، در این مطالعه اثر پروفیلاکتیک آن را با دگزامتازون به عنوان یک داروی استاندارد طلایی، که به طور معمول استفاده می‌شود، مقایسه کردیم.روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه‌ی مداخله‌ای بود که در سال 13٨٩ در مرکز آموزشی درمانی الزهرای (س) اصفهان انجام شد. افراد مورد مطالعه زنان کاندید عمل جراحی کوله سیستکتومی ‌بیش از ٤٠ سال و وزن کمتر از ۹٠ کیلوگرم بودند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه شاهد و مورد تقسیم شدند. گروه شاهد قبل از بیهوشی دگزامتازون و گروه مورد اندانسترون دریافت کردند و 4، 8، 12 و 24 ساعت بعد از عمل وضعیت تهوع و استفراغ بیماران بررسی و مورد مقایسه قرار گرفت.یافته‌ها: فراوانی تهوع و استفراغ و رتبه‌ی تهوع 4، 8 و 12 ساعت بعد از عمل در گروه اندانسترون به طور معنی داری کمتر بود ولی در 24 ساعت بعد از عمل تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود نداشت. آزمون Repeated measure ANOVA نیز نشان داد روند بهبود تهوع تا 24 ساعت بعد از عمل در گروه اندانسترون به طور معنی‌داری بهتر بود.نتیجه‌گیری: طبق نتایج این مطالعه اندانسترون تأثیر مطلوبی در کنترل تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی کوله سیستکتومی ‌الکتیو داشت و در صورتی که منعی برای مصرف آن وجود نداشته باشد می‌توان آن را به عنوان پروفیلاکسی تجویز نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effect of Ondansetron on Nausea and Vomiting after Elective Cholecystectomy Surgery in Women Older than 40 Years

نویسندگان [English]

 • Mansour Safae 1
 • Sara Safi 2
1 Associate Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Postoperative nausea and vomiting is a common complication that cause patient’s illness, increase of hospitalization duration and costs, and in severe cases lead to dehydration, electrolyte imbalance, aspiration and pneumonia and even opening of surgical site sutures. Giving attention to positive effect of Ondansetron in decreasing this complication we decided to evaluate its effect as prophylaxis and compare it with Dexamethasone as a gold standard and routine agent.Methods: This project is an interventional study that has done in year 2010 in Alzahra hospital of Isfahan, Iran. In this study 64 women older than 40 years whose candidate for an elective cholecystectomy surgery were studied in 2 groups. Patients were divided randomly to 2 groups: case and control. Control group received Dexamethasone and case group received Ondansetron before surgery. 4, 8, 12 and 24 hours after surgery the incidence of nausea and vomiting in patients were compared between 2 groups.Findings: The frequency of nausea and vomiting in 4, 8 and 12 hours after surgery was significantly lower in Ondansetron group but in 24 hours after surgery there was no difference between two groups. Repeated measure ANOVA test also demonstrated that the trend of improvement of nausea and vomiting in 24 hours after surgery was significantly better in Ondansetron group.  Conclusion: According to results of this study, Ondansetron has optimal effect in control of nausea and vomiting after elective cholecystectomy surgery and if there is no contraindication, we can prescribe it as prophylaxis. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ondansetron
 • Dexamethasone
 • Postoperative Nausea and vomiting
 • Cholecystectomy
 1. Yoo HK, Chung YT, Park DH, Wan SK. The observation of complications after general anesthesiaiology. The Journal of the Korean Society of Anesthesiologists 2003; 2(4): 386-90.
 2. Szarvas S, Chellapuri RS, Harmon DC, Owens J, Murphy D, Shorten GD. A comparison of dexamethasone, ondansetron, and dexamethasone plus ondansetron as prophylactic antiemetic and antipruritic therapy in patients receiving intrathecal morphine for major orthopedic surgery. Anesth Analg 2003; 97(1): 259-63.
 3. Krobbuaban B, Pitakpol S, Diregpoke S. On-dansetron vs. metoclopramide for the prevention of nausea and vomiting after gynecologic surgery. J Med Assoc Thai 2008; 91(5): 669-74.
 4. Candiotti KA, Nhuch F, Kamat A, Deepika K, Arheart KL, Birnbach DJ, et al. Granisetron versus ondansetron treatment for breakthrough postoperative nausea and vomiting after prophylactic ondansetron failure: a pilot study. Anesth Analg 2007; 104(6): 1370-3.
 5. Kim EJ, Ko JS, Kim CS, Lee SM, Choi DH. Combination of antiemetics for the prevention of postoperative nausea and vomiting in high-risk patients. J Korean Med Sci 2007; 22(5): 878-82.
 6. Hammad U, Rehan Q. Ondansetron and dexamethasone in middle ear procedures. Indian Journal of Otolaryngology and Head and Neck Surgery 2003; 55(2): 97-9.
 7. Gupta V, Wakhloo R, Mehta A, Dev Gupta S. Prophylactic antiemetic therapy with ondansetron, granisetron and metoclopramide in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy under GA. JK Science 2008; 10(2): 74-7.
 8. So JB, Cheong KF, Sng C, Cheah WK, Goh P. Ondansetron in the prevention of postoperative nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy: a prospective randomized study. Surg Endosc 2002; 16(2): 286-8.
 9. Sandhu T, Tanvatcharaphan P, Cheunjongkolkul V. Ondansetron versus metoclopramide in prophylaxis of nausea and vomiting for laparoscopic cholecystectomy: a prospective double-blind randomized study. Asian J Surg 2008; 31(2): 50-4.