نتایج بینایی جراحی رفرکتیو Phakic IOL Implantation در بیماران میوپ با استفاده از لنز آرتیزان یا آرتیفلکس

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه چشم پزشکی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه چشم پزشکی، دانشکده‌‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه چشم پزشکی، دانشکده‌‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه جراحی رفرکتیو پیشرفت و مقبولیت روزافزونی در چشم پزشکی دارد. این مطالعه نتایج بینایی حاصل از دو لنز داخل چشمی آرتیزان و آرتیفلکس را در تصحیح میوپی بررسی کرد.روش‌ها: در این بررسی، 58 چشم از 29 بیمار دچار میوپی بالا پس از معاینه، تحت جراحی رفرکتیو با استفاده از لنز آرتیزان یا آرتیفلکس قرار گرفتند. آرتیفلکس در 24 و آرتیزان در 34 چشم مورد استفاده قرار گرفت. بیماران برای 6 ماه پی‌گیری شدند و دید بدون اصلاح، دید اصلاح شده و رفرکشن در دو گروه ثبت گردید و در نهایت یافته‌ها با آزمون‌های آماری مناسب آنالیز شدند.یافته‌ها: هر چند نتایج بینایی با استفاده از لنز آرتیفلکس بهتر بود، اما این برتری تنها در دو ماه اول پی‌گیری معنی‌دار بود و پس از 6 ماه نتایج بینایی در دو گروه مشابه بودند. با این که مقدار آستیگمات در چشم‌هایی که از لنز آرتیزان استفاده کردند در 3 ماه اول پی‌گیری بیشتر بود، رفرکشن پس از این دوره به نسبت ثابت بود و تفاوت دو گروه به طور پیش‌رونده رو به کاهش بود. عارضه‌ای طی عمل و دوره‌ی پس از آن مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: نتایج درازمدت لنزهای آرتیزان و آرتیفلکس مشابه بودند هرچند زمان لازم برای ثبات دید و رفرکشن هنگام استفاده از لنز آرتیفلکس کوتاه‌تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Artiflex versus Artisan Phakic Intraocular Lens for Correction of High Myopia

نویسندگان [English]

 • Hassan Razmju 1
 • Kobra Nasrollahi 2
 • Erfan Mohammad Esmaeil 3
1 Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Ophthalmology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Ophthalmology, School of Medicine And Student Research Committee , Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Refractive surgery is the most rapidly evolving issue in ophthalmology. In this study, we compared the effect of two phakic intraocular lenses, Artisan and Artiflex, in refractive surgery.Methods: In a prospective clinical trial studyd 58 eyes of 29 patients with high myopia were treated by phakic intraocular lenses. Artiflex lens was used in 24 eyes and Artisan lens in 34 eyes. Patients were followed up for 6 months. Uncorrected visual acuity (UCVA), best corrected visual acuity (BCVA) and refraction were assessed in both groups.Findings: Artiflex lens had better visual outcomes; but the difference with Artisan lens was only significant in first two months of follow-up. After 6 months, both groups had similar visual outcomes. Although astigmatism was greater in Artisan group in first three months, refraction in both groups was stable after 6 months and the results were not significantly different between the groups. Adverse reaction was not noticed.Conclusion: Artisan and Artiflex had similar long-term outcomes but refraction and vision establishment occur in a shorter period in Artiflex lenses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Refractive surgery
 • Myopia
 • Artisan
 • Artiflex
 1. Arne JL, Lesueur LC. Phakic posterior chamber lenses for high myopia: functional and anatomical outcomes. J Cataract Refract Surg 2000; 26(3): 369-74.
 2. Huang D, Schallhorn SC, Sugar A, Farjo AA, Majmudar PA, Trattler WB, et al. Phakic intraocular lens implantation for the correction of myopia: a report by the American Academy of Ophthalmology. Ophthalmology 2009; 116(11): 2244-58.
 3. Tehrani M, Dick HB. Short-term follow-up after implantation of a foldable iris-fixated intraocular lens in phakic eyes. Ophthalmology 2005; 112(12): 2189-95.
 4. Benedetti S, Casamenti V, Benedetti M. Long-term endothelial changes in phakic eyes after Artisan intraocular lens implantation to correct myopia: five-year study. J Cataract Refract Surg 2007; 33(5): 784-90.
 5. Dick HB, Budo C, Malecaze F, Guell JL, Marinho AA, Nuijts RM, et al. Foldable Artiflex phakic intraocular lens for the correction of myopia: two-year follow-up results of a prospective European multicenter study. Ophthalmology 2009; 116(4): 671-7.
 6. Tahzib NG, MacRae SM, Yoon G, Berendschot TT, Eggink FA, Hendrikse F, et al. Higher-order aberrations after implantation of iris-fixated rigid or foldable phakic intraocular lenses. J Cataract Refract Surg 2008; 34(11): 1913-20.
 7. Stulting RD, John ME, Maloney RK, Assil KK, Arrowsmith PN, Thompson VM. Three-year results of Artisan/Verisyse phakic intraocular lens implantation. Results of the United States Food And Drug Administration clinical trial. Ophthalmology 2008; 115(3): 464-72.
 8. Benedetti S, Casamenti V, Marcaccio L, Brogioni C, Assetto V. Correction of myopia of 7 to 24 diopters with the Artisan phakic intraocular lens: two-year follow-up. J Refract Surg 2005; 21(2): 116-26.
 9. Senthil S, Reddy KP. A retrospective analysis of the first Indian experience on Artisan phakic intraocular lens. Indian J Ophthalmol 2006; 54(4): 251-5.
 10. Coullet J, Guell JL, Fournie P, Grandjean H, Gaytan J, Arne JL, et al. Iris-supported phakic lenses (rigid vs foldable version) for treating moderately high myopia: randomized paired eye comparison. Am J Ophthalmol 2006; 142(6): 909-16.