عوامل پیش‌گویی کننده‌ی نیاز به لوله گذاری تراشه در مسمومین با سم ارگانوفسفره

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار،گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مسمومیت با سم ارگانوفسفره چهارمین علت شایع مراجعه به اورژانس مسمومین بیمارستان نور اصفهان و دومین مسمومیت منجر به مرگ در این مرکز شناخته شده است. با توجه به محدودیت امکانات درمانی، تشخیص به موقع و اتخاذ تدابیر مناسب بر اساس علایم بدو ورود جهت بستری بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه، راهکاری جهت نجات جان این بیماران خواهد بود که مرگ و میر و عوارض مسمومیت را به طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد. آگاهی از عوامل پیش‌گویی کننده‌ی نیاز به لوله‌گذاری می‌تواند پزشک را در تصمیم گیری در مورد بیماران و انجام درمان مناسب یاری دهد.روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی و مقطعی بود که طی 16 ماه و در اورژانس بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) شهر اصفهان انجام گرفت. بیماران طی بستری به دو گروه بیماران با لوله گذاری تراشه و بدون لوله گذاری تراشه تقسیم شدند. عوامل پیش‌گویی کننده‌ی احتمالی نیاز به لوله گذاری تراشه در بیماران مورد مطالعه تعیین شد و در دو گروه بیماران مقایسه و بررسی شد.یافته‌ها: تعداد 43 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. 8 نفر از آن‌ها (6/18 درصد) لوله گذاری تراشه شدند. شیوع علایم موسکارینی (4/88 درصد) و علایم عصبی (2/44 درصد) از علایم نیکوتینی (5/39 درصد) بیشتر بود. شایع‌ترین علامت در مسمومین با ترکیبات ارگانوفسفره در این مطالعه، استفراغ (8/55 درصد)، سیالوره (9/41 درصد)، تغییر سطح هوشیاری (2/30 درصد)، میوز (3/23 درصد) و تعریق (3/23 درصد) بود. 5 نفر (6/11 درصد) از افراد مطالعه فوت کردند. بین علایم میوز، دیسترس تنفسی، برونکوره، علایم ترکیبی، علایم عصبی، کاهش سطح هوشیاری و غیر طبیعی بودن سمع ریه در دو گروه لوله گذاری شده و افرادی که لوله گذاری برای آن‌ها انجام نشده بود، اختلاف معنی‌داری وجود داشت. سن بیشتر از 35 سال، فشار خون دیاستولی بیشتر از 90 میلی‌متر جیوه در اولین معاینه، سمع غیر طبیعی ریه، قند خون وی بیش از 126 میلی‌گرم در دسی‌لیتر، کاهش سطح هوشیاری بیمار، داشتن علایم عصبی، داشتن علایم ترکیبی، بروز میوز، برونکوره یا دیسترس تنفسی، عوامل پیش‌گویی کننده‌ی نیاز به لوله گذاری داخل تراشه شناخته شدند.نتیجه‌گیری: شناخت عوامل پیش‌گویی کننده‌ی نیاز به لوله‌گذاری تراشه می‌تواند به پزشک در جهت انجام لوله گذاری و انتقال بیمار به واحد مراقبت‌های ویژه و در نتیجه کاهش مرگ و میر بیماران، کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predictive Factors of Endotracheal Intubation in Poisoned Patients with Organophosphates

نویسندگان [English]

 • Nastaran Eizadi-Mood 1
 • Matin Shariati 2
 • Ahmad Yaraghi 1
 • Farzad Gheshlaghi 1
 • Gholamreza Masoomi 3
 • Zahra Dana Siadat 4
1 Associate Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Anesthesiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Organophosphates poisoning (OP) is the forth common cause of poisoning and the second cause of death in poisoned patients in Isfahan referral poisoning center. Early diagnosis and appropriate management can reduce both, the complications and mortality. In this study, we determined the predictive factors of endotracheal intubation in patients poisoned by organophosphorus pesticides.Methods: This was a descriptive analysis cross-sectional study. We collected the data of all poisoned patients referred to Noor and Ali Asghar hospital from 2009 June to 2010 October.Findings: In the study period, 43 patients with organophosphate poisoning were evaluated. The prevalence of muscarinic, nicotinic and central nervous system manifestations were 88.4%, 44.2% and 39.5% respectively. Vomiting (55.8%), sialorrhea (41.9%), change in mental status (30.2%), miosis (23.3%), and diaphoresis (23.3%) were the most frequent signs respectively. Overall mortality rate was 13.1%. There was a significant difference in miosis, respiratory distress, bronchorhea, central nervous sign and changes in mental status, and abnormal chest auscultation in endotracheal intubate patients. More than 35 years of age, more than 90 mmHg of diastolic blood pressure, greater than 126 mg/dl blood sugar, change in mental status, abnormal chest auscultation, central nervous system sign, miosis, respiratory distress, and bronchorhea would predict requiring to intubation.Conclusion: The found predicting factors can help emergency physicians to admit patients with organophosphates poisoning in the intensive care unit (ICU) to reduce mortality and morbidity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organophosphate
 • Muscarinic
 • Nicotinic
 • Outcome
 1. Moghadamnia AA, Abdollahi M. An epidemiological study of poisoning in northern Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2002; 8(1): 88-94.
 2. Kanchan T, Menezes RG. Suicidal poisoning in Southern India: gender differences. J Forensic Leg Med 2008; 15(1): 7-14.
 3. Rahimi R, Nikfar S, Abdollahi M. Increased morbidity and mortality in acute human organophosphate-poisoned patients treated by oximes: a meta-analysis of clinical trials. Hum Exp Toxicol 2006; 25(3): 157-62.
 4. Cable GG, Doherty S. Acute carbamate and organochlorine toxicity causing convulsions in an agricultural pilot: a case report. Aviat Space Environ Med 1999; 70(1): 68-72.
 5. Clarck RF. Insecticides:organic phosphorous and compounds carbamates. In: Goldfrank FL, editor. Goldfrank S Toxicologic Emergencies. New York, NY: McGraw-Hill Education; 2002. p. 1346-57.
 6. Noshad H, Ansarin K, Ardalan MR, Ghaffari AR, Safa J, Nezami N. Respiratory failure in organophosphate insecticide poisoning. Saudi Med J 2007; 28(3): 405-7.
 7. Gunnell D, Eddleston M, Phillips MR, Konradsen F. The global distribution of fatal pesticide self-poisoning: systematic review. BMC Public Health 2007; 7: 357.
 8. Katz K, Brooks D. Toxicity organophosphate [Online]. 2006 [cited 2006 Aug 31]; Available from: URL:
 9. www.emedicine.medscape.com/article/167726-overview/
 10. Cynthia K. Organophosphates and carbamate. In: Ford MD, Editor. Clinical toxicology. Philadelphia: WB. Saunders; 2001. p. 819-29.
 11. Eddleston M. Patterns and problems of deliberate self-poisoning in the developing world. QJM 2000; 93(11):715-31.
 12. Grenvik A, Ayres SM, Shoemaker WC. Textbook of critical care. Philadelphia: WB. Saunders; 2000. p. 2074-5.
 13. Izadi Mod N, Gheshlagi F, Shargi E. Poisoning Lead in Death in Noor Hospital in Isfahan. Forensic Mwdicine 2003; 9(31): 122-6.
 14. Raina S, Mahesh DM, Sood V, Kaushal SS, Gupta D. Self injection of dichlorvos, an organophosphorus compound. Journal Of Health And Allied Sciences 2008; 7(2): 9.
 15. Roberts DM, Aaron CK. Management of acute organophosphorus pesticide poisoning. BMJ 2007; 334(7594): 629-34.
 16. Ellenhorn MJ. Organophosphate. In: Ellenhorn MJ, Editor. Ellenhorn's medical toxicology: diagnosis and treatment of human poisoning. Philadelphia: Williams & Wilkins; 1997. p. 1619-21.
 17. Chuang FR, Jang SW, Lin JL, Chern MS, Chen JB, Hsu KT. QTc prolongation indicates a poor prognosis in patients with organophosphate poisoning. Am J Emerg Med 1996; 14(5): 451-3.
 18. Brent J, Wallance KL, Burkhart KK, Phillips SD, Donovan JW. Critical care toxicology: diagnosis and management of the critically poisoned patient. Philadelphia: Elsevier Mosby; 2005. p. 937-42.
 19. Lee P, Tai DY. Clinical features of patients with acute organophosphate poisoning requiring intensive care. Intensive Care Med 2001; 27(4): 694-9.
 20. Aather N, Ara J, Khan EA, Sattar RA, Durrani R. Acute organophosphate insecticide poisoning. J Surg Pak 2008; 13(2): 71-4.
 21. Grmec S, Mally S, Klemen P. Glasgow Coma Scale score and QTc interval in the prognosis of organophosphate poisoning. Acad Emerg Med 2004; 11(9): 925-30.
 22. Davies JO, Eddleston M, Buckley NA. Predicting outcome in acute organophosphorus poisoning with a poison severity score or the Glasgow coma scale. QJM 2008; 101(5): 371-9.
 23. Shadnia S, Darabi D, Pajoumand A, Salimi A, Abdollahi M. A simplified acute physiology score in the prediction of acute organophosphate poisoning outcome in an intensive care unit. Hum Exp Toxicol 2007; 26(8): 623-7.
 24. Eizadi-Mood N, Saghaei M, Jabalameli M. Predicting outcomes in organophosphate poisoning based on APACHE II and modified APACHE II scores. Hum Exp Toxicol 2007; 26(7): 573-8.
 25. Peter JV, Jerobin J, Nair A, Bennett A, Samuel P, Chrispal A, et al. Clinical profile and outcome of patients hospitalized with dimethyl and diethyl organophosphate poisoning. Clin Toxicol (Phila) 2010; 48(9): 916-23.
 26. Akdur O, Durukan P, Ozkan S, Avsarogullari L, Vardar A, Kavalci C, et al. Poisoning severity score, Glasgow coma scale, corrected QT interval in acute organophosphate poisoning. Hum Exp Toxicol 2010; 29(5): 419-25.
 27. Cander B, Dur A, Yildiz M, Koyuncu F, Girisgin AS, Gul M, et al. The prognostic value of the Glasgow coma scale, serum acetylcholinesterase and leukocyte levels in acute organophosphorus poisoning. Ann Saudi Med 2011; 31(2): 163-6.
 28. Mahmoodi GH, Asaei R. Epidemiologic Study of Organophosphate and Organochlorate. Toxicology Journal 2008; 10(1): 3-10.
 29. Lee WJ, Cha ES. Overview of Pesticide Poisoning in South Korea. J Rural Med 2009; 4(2): 53-8.
 30. Bernardes SS, Turini CA, Matsuo T. Profile of suicide attempts using intentional overdose with medicines, treated by a poison control center in Parana State, Brazil. Cad Saude Publica 2010; 26(7): 1366-72.
 31. Eddleston M, Mohamed F, Davies JO, Eyer P, Worek F, Sheriff MH, et al. Respiratory failure in acute organophosphorus pesticide self-poisoning. QJM 2006; 99(8): 513-22.
 32. Faiz MS, Mughal S, Memon AQ. Acute and late complications of organophosphate poisoning. J Coll Physicians Surg Pak 2011; 21(5): 288-90.
 33. Sungur M, Güven M. Intensive care management of organophosphate insecticide poisoning. Crit Care 2001; 5(4): 211-5.
 34. Mack RB. Toxic encounters of the dangerous kind. "Yes, Virginia, there is no tooth fairy"-clonidine poisoning. N C Med J 1983; 44(2): 99, 101-5.
 35. Mdaghri YA, Mossadeq A, Faroudy M, Sbihi A. Cardiac complications associated with organophosphate poisoning. Ann Cardiol Angeiol (Paris) 2010; 59(2): 114-7.