شیوع رفتارهای پرخطر در زنان زندانی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه عفونی، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه مغز و اعصاب، دانشکدهی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعات متعدد بیانگر وقوع رفتارهای پرخطر مانند تزریق مواد مخدر در بیرون و یا درون زندان می‌باشد که ‌این جمعیت را در خطر ابتلا به عفونت‌های ناشی از ویروس‌های عامل هپاتیت B (Hepatitis B virus یا HBV)، هپاتیت C (Hepatitis C virus یا HCV) و ایدز (HIV یا Human immunodeficiency virus) قرار داده‌است. شیوع این بیماری‌ها در بین زندانیان نوجوان و بزرگ‌سال چندین برابر جامعه‌ی عادی می‌باشد. این مطالعه با هدف تعیین شیوع رفتارهای پرخطر که می‌توانند زمینه‌ساز بروز بیماری‌های عفونی از قبیل ایدز و هپاتیت شوند، در زنان زندانی استان اصفهان در سال‌های 90-1389 طراحی و انجام گردید.روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی، تمامی ‌163 زندانی زن محبوس در زندان مرکزی استان اصفهان به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. اطلاعات لازم از این افراد از طریق چک لیست استاندارد شده در خصوص رفتارهای پرخطر و خصوصیات دموگرافیک، توسط مددکاران زندان به دست آمد. آنالیز اطلاعات با استفاده‌از روش‌های آمار توصیفی، آزمون‌های 2χ، Kruskal-Wallis و Mann-Whitney انجام گرفت.یافته‌ها: شایع‌ترین رفتارهای پرخطر در افراد مورد مطالعه به ترتیب شیوع مصرف سیگار (3/31 درصد)، مصرف مواد مخدر (1/30 درصد)، تعدد نوبت‌های دستگیری (4/26 درصد)، رابطه‌ی جنسی نامشروع همسر (1/22 درصد)، مصرف الکل، رابطه‌ی جنسی نامشروع و سابقه‌ی ازدواج موقت (هر کدام 8/17 درصد) بود. مصرف سیگار، الکل و مواد مخدر در اعضای خانواده به ترتیب در 95 نفر (2/60 درصد)، 42 نفر (9/26 درصد) و 62 نفر (2/39 درصد) از افراد مورد بررسی مشاهده شد. 10 نفر (4/6 درصد) اعتیاد تزریقی در اعضای خانواده را ذکر کردند.نتیجه‌گیری: یافته‌های فوق بر توجه بیشتر مسؤولین ذی‌ربط به‌ اجرای دقیق و مداوم برنامه‌های کاهش آسیب و پیش گیرنده در سطح زندان‌ها و ارائه‌ی آموزش‌های مؤثر به گروه‌های در معرض خطر تأکید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Prevalence of High Risk Behaviors among Women Prisoners in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Behrooz Ataei 1
 • Fariborz Khorvash 2
 • Sarah Azadeh 3
 • Zary Nokhodian 4
 • Nazila Kassaian 4
 • Anahita Babak 4
1 Associate Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Neurology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Research Assistant, Infectious Diseases and Tropical Medicine Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Many studies have recognized high-risk behaviors in prisoner populations. The prevalence of sexually transmitted diseases and blood born diseases in prisoners are often higher than the general population. AIDS and hepatitis are the most important diseases among prisoners. The purpose of the present study was to determine the prevalence of high-risk behaviors, in women prisoners in Isfahan, Iran.Methods: In this cross-sectional study, all of the women prisoners in the central prison of Isfahan were investigated. Demographic characteristics and high-risk behaviors information were fetched by a standardized questionnaire. Data was analyzed by descriptive tests and χ2, Kruskal-Wallis, and Mann-Whitney tests. P < 0.05 was considered statically significant.Findings: 160 women prisoners were investigated. Smoking (31.3%), addiction (30.1%), multiple arrests (26.4%), extra-marital sex in their husbands (22.1%), alcohol drinking, extra-marital sex and temporary marriage (17.8%) were the most common high-risk behaviors in the studied population. Smoking, drinking and addiction was seen respectively in 92 persons (60.2%), 42 persons (26.9%) and 62 persons (39.2%) of prisoners family. 10 women (6.4%) claimed intravenous drug abusing in their families.Conclusion: Regarding the results of this study, performing the harm reduction and preventing programs in prisons and obligation of raising awareness in high-risk groups is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • High risk behaviors
 • Women prisoners
 • Iran
 1. Shamsaddini S, Nasiri Kashani M, Sharifi I, Khajeh Karimoddini M, Pourlashkari M. Prevalence of infectious skin diseases in the central prison of Kerman. Iranian Journal of Dermatology 2000; 4(13): 19-25.
 2. Butler T, Boonwaat L, Hailstone S, Falconer T, Lems P, Ginley T, et al. The 2004 Australian prison entrants' blood-borne virus and risk behaviour survey. Aust N Z J Public Health 2007; 31(1): 44-50.
 3. Sampson LA. Opportunities for addressing the STD epidemic through interventions targeted to North Carolina's incarcerated populations. N C Med J 2006; 67(5): 374-7.
 4. Khamisipour GR, Tahmasebi R. Prevalence of HIV, HBV, HCV and syphilis infection in high risk groups of Bushehr Province, 1999. Iranian South Medical Journal 2000; 3(1): 53-9.
 5. Mohammad K, Asgari F, Fotouhi A, Yousefi A. Prevalence of Hepatitis B Virus (HBV) infection among Iranian prisoners during 2001-2005. Payesh Journal 2008; 7(3): 279-86.
 6. Ataei B, Salehi M, Javadi A, Khorvash F, Sadat Mortazavi A, Kasaeian N, et al. The frequency of high-risk behaviors in Intravenous Drug Abusers re-ferred to Addiction Prohibition Centers in Isfahan,2010. Journal of Isfahan Medical School 2011; 28(114): 837-42.
 7. Prison health: a threat or an opportunity? Lancet 2005; 366(9479): 1.
 8. Nedjat S, Feizzadeh A, Asgharie Sh, Keshtkar AA, Heshmat R, Majdzadeh SR. HIV risk factors in Iran; systematic review, meta-analysis and generalized impact fraction approaches. Payesh Journal 2007; 6(1): 45-54.
 9. Jamshidi Manesh M, Soleimanifar P, Hosseini F. Personal, familial, social and economical characteristics of jailed addicted women. Biomonthly Journal of Nursing 2004; 17(40): 47-54.
 10. Fogel CI, Belyea M. The lives of incarcerated women: violence, substance abuse, and at risk for HIV. J Assoc Nurses AIDS Care 1999; 10(6): 66-74.
 11. Centers for disease control and prevention. Sexually transmitted Disease surveillance 2004. [Online]. [cited 2005 Nov 8]. Available from: URL:
 12. http://www.cdc.ov/std/stats04/trends2004.htm.
 13. Hammett TM. 1994 Update: HIV/AIDS and STDs in Correctional Facilities. Washington DC: U. S. Dept. of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice; 1995.
 14. Maruschak L, United States. Bureau of Justice Statistics. HIV in prisons and jails, 1995. Washington DC: U. S. Dept. of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics; 1997.
 15. Ghanbarzadeh N, Nadjafi-Semnani M. A study of HIV and other sexually transmitted infections among female prisoners in Birjand. Journal of Birjand University of Medical Sciences 2006; 13(3): 9-15.
 16. McClelland GM, Teplin LA, Abram KM, Jacobs N. HIV and AIDS risk behaviors among female jail detainees: implications for public health policy. Am J Public Health 2002; 92(5): 818-25.
 17. Rahimi Movaghar A. A review on the prevalence and the patterns of drug abuse in women in Iran. Social Welfare Quarterly 2004; 3(12): 203-26.