مقایسه‌ی توزیع فراوانی نسبی عوارض و رضایت‌مندی بیماران تحت عمل جراحی با اکسپاندر بافتی با پورت داخلی و پورت خارجی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جراحی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، کمیته‌ی‌ تحقیقات دانشجویی، دانشکده‌ی پزشکی،‌ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: جهت بازسازی نقص‌های بافت نرم در سر و گردن بهترین حالت استفاده از بافت نرم همان ناحیه می‌باشد. بدین منظور از اکسپاندرهای بافتی استفاده می‌شود. اکسپاندرها در دو نوع با پورت داخلی و پورت خارجی در دسترس هستند که هر کدام دارای مزایا و معایبی می‌باشند. هدف از این مطالعه تعیین توزیع فراوانی عوارض و رضایت‌مندی بیماران تحت عمل جراحی با اکسپاندر بافتی با پورت داخلی و پورت خارجی بود.روش‌ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود که در سال‌های 1387 و 1388 در مراکز آموزشی-درمانی الزهرا (س) و امام موسی کاظم (ع) اصفهان انجام شد. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه شامل بیماران کاندید عمل کاشت اکسپاندر بافتی بودند. بیماران با استفاده از روش تخصیـص تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. محل و نوع تـرومای پوستی در دو گروه یکسـان بود. در گروه اول از اکسپاندر بافتی با پورت داخـلی و در گروه دوم از اکسپاندر بافتی با پورت خارجی استفاده شد. پس از عمل، بیماران تا خارج کردن اکسپاندر مورد بررسی قرار گرفتند و عوارض ایجاد شده در آن‌ها مقایسه شد. رضایت‌مندی بیماران دو گروه نیز در زمان خارج کردن اکسپاندر مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌های به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: 12 نفر از گروه اکسپاندر داخلی و 16 نفر از گروه اکسپاندر خارجی دارای عوارض بودند (6/31 درصد در مقابل 1/42 درصد) (34/0 = P). 10 نفر از گروه اکسپاندر داخلی و 13 نفر از گروه اکسپاندر خارجی به طور کامل راضی بودند (27 درصد در مقابل 2/34 درصد). همچنین در دو گروه داخلی و خارجی به ترتیب 16 و 17 نفر راضی (2/43 درصد در مقابل 7/44 درصد) و 2 و 1 نفر ناراضی بودند (4/5 درصد در مقابل 6/2 درصد). در دو گروه داخلی و خارجی 9 و 7 نفر نیز نظری نداشتند (3/24 درصد در مقابل 4/18 درصد) (81/0 = P).نتیجه‌گیری: نیاز به ایجاد یک حفره‌ی دیگر در زیر پوست جهت تزریق مایع در جلسات متعدد در پورت داخلی ممکن است سبب ناراحتی بیمار و افزایش عوارضی مثل عفونت پوستی شود. در پورت خارجی، مشکلات مربوط به پورت داخلی وجود ندارد ولی به علت واضح بودن پورت و ظاهر نامناسب آن، ممکن است در بیمار ایجاد نارضایتی بنماید. از این رو به منظور نظرسنجی از بیماران در مورد دو نوع اکسپاندر مورد استفاده، بهتر است این کار به بعد از ترخیص بیمار از بیمارستان در پایان استفاده از اکسپاندر انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Complications and Patient Satisfaction between External and Internal Port of Tissue Expander

نویسندگان [English]

 • Hossein Abdali 1
 • Marjan Hakiminia 2
1 Associate Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Tissue expansion is a relatively straightforward procedure that enables the body to grow extra skin for use in reconstructing almost any part of the body. A silicone balloon expander is inserted under the skin, near the area to be repaired, and then gradually filled with salt water over time, causing the skin to stretch and grow. This procedure is most commonly used for breast reconstruction following breast removal, but it is also used to repair skin damaged by birth defects, accidents or surgery, and in certain cosmetic procedures. Two kinds of expanders are available for the above procedures: expander with external port and expander with internal port. This study was done in order to determine the prevalence of complications and patient satisfaction in surgery with internal and external port of tissue expander.Methods: This is a randomized clinical trial conducted in Alzahra and Imam Mousa Kazem hospitals, Isfahan, Iran, during 2008-2009. 76 patients who were candidates for tissue expansion were randomly divided into two groups. The patients in the first group were operated by the internal port, and the patients in the second group were operated by the external port of tissue expander. All patients were followed until the removal of the expander, and the complications of the expander were recorded. Moreover, patient satisfaction was measured at the end of study. Finally all data were analyzed by SPSS software.Findings: According to the results of this study the frequency distribution of tissue expansion complications in internal and external ports were 31.6% and 42.1%, respectively. No statistical differences were observed between the two groups (P = 0.34). Moreover, the overall patient satisfaction in internal and external ports were 70.2% and 78.9% respectively, and there was no statistical difference between the two groups (P = 0.81). Conclusion: In the internal port there is a necessity for another cavity (other than the space for the tissue expander), the port is placed under the skin, and the liquid is injected into the port during several sessions. In this method because the place of the port is not visible it results in the satisfaction of patients, however, the repeated injections cause discomfort for the patients, and increase the risk of complications such as skin infections. The external port method causes patient dissatisfaction due to its visibility and appearance. Therefore, it is best to survey the patients on the two expander methods after the patients are discharged from the hospital and the expander is removed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tissue expander
 • Satisfaction
 • Complication
 1. Voulliaume D, Chichery A, Chekaroua K, Comparin JP, Foyatier JL. Tissue expansion in surgical treatment of burn scars of the scalp. Ann Chir Plast Esthet 2007; 52(6): 590-9. [In French].
 2. Wax MK, Kim J, Ducic Y. Update on major reconstruction of the head and neck. Arch Facial Plast Surg 2007; 9(6): 392-9.
 3. Gabriel SE, Woods JE, O'Fallon WM, Beard CM, Kurland LT, Melton LJ, III. Complications leading to surgery after breast implantation. N Engl J Med 1997; 336(10): 677-82.
 4. Hafezi F, Naghibzadeh B, Pegahmehr M, Nouhi A. Use of overinflated tissue expanders in the surgical repair of head and neck scars. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2009; 62(11): e413-e420.
 5. Nazerani S, Motamedi MH. Reconstruction of hair-bearing areas of the head and face in patients with burns. Eplasty 2008; 8: e41.
 6. Zaal LH, Van der Horst CM. Results of the early use of tissue expansion for giant congenital melanocytic naevi on the scalp and face. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2009; 62(2): 216-20.
 7. Hafezi F, Naghibzadeh B, Nouhi A. Facial reconstruction using the visor scalp flap. Burns 2002; 28(7): 679-83.
 8. Bozkurt A, Groger A, O'Dey D, Vogeler F, Piatkowski A, Fuchs PC, et al. Retrospective analysis of tissue expansion in reconstructive burn surgery: evaluation of complication rates. Burns 2008; 34(8): 1113-8.
 9. Kalaaji A, Bruheim M. Tissue expansion for reconstruction of skin defects. Tidsskr Nor Laegeforen 2008; 128(15): 1673-6. [In Norwegian].
 10. Spector JA, Blei F, Zide BM. Early surgical intervention for proliferating hemangiomas of the scalp: indications and outcomes. Plast Reconstr Surg 2008; 122(2): 457-62.