بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه‌ی شناختی-رفتاری بر میزان خودکارآمدی بیماران وابسته به مواد

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاداسلامی، واحدتنکابن، تنکابن، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاداسلامی، واحدتنکابن، تنکابن، ایران

چکیده

مقدمه: وابستگی به مواد مخدر به عنوان نابسامانی اجتماعی، پدیده‌ای است که مشکلات فردی و اجتماعی فراوانی با خود می‌آورد. امروزه روش‌های درمانی متفاوتی برای درمان این بیماری در سراسر دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد. یکی از این روش‌ها، گروه درمانی به روش شناختی-رفتاری است. هدف مطالعه‌ی حاضر بررسی اثربخشی درمان‌های شناختی-رفتاری فردی و گروهی در میزان خودکارآمدی بیماران وابسته به مواد در مؤسسه‌ی بازگشت تنکابن بود.روش‌ها: بـدین منظور 48 نفر از بیماران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه (درمان گروهی و درمان فردی) با حجم مساوی 24 نفر قرار گرفتند. با بهره‌گیری از آزمون‌های GHQ-28 (General health questionnaire) و GSE-10 (General self-efficacy) و مصاحبه‌ی تشخیصی توسط درمانگر، اندازه‌گیری شد. داده‌ها توسط آزمون Multivariate covariance آنالیز شدند. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق عبارت بودند از مؤلفه‌ی خودکارآمدی، سلامت جسمانی، اضطراب، کارکرد اجتماعی و افسردگی.یافته‌ها: با انجام تحلیل کواریانس، F برای مؤلفه‌ی خودکارآمدی 87/31، برای مؤ‌لفه‌ی سلامت جسمانی850/48، برای مؤلفه‌ی اضطراب 246/18، برای مؤلفه‌ی کارکرد اجتماعی 17/14و برای مؤلفه‌ی افسردگی 10/56 محاسبه گردید که با در نظر گرفتن 01/0 > P، کلیه‌ی F‌های محاسبه شده در هر یک از مؤلفه‌ها در سطح معنی‌داری قرار داشتند.نتیجه‌گیری: اثربخشی درمان گروهی بیشتر از درمان فـــــردی است و افرادی که تحت درمان گروهی قرار می‌گیرند خودکارآمدی بالاتری نسبت به افرادی که تحت درمان فردی هستند، دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Therapeutic Cognitive-behavioral Group Approach on Self-Efficiency of Drug Dependents

نویسندگان [English]

 • Javad Khalaatbari 1
 • Shohreh Ghorban Shiroodi 1
 • Masoumeh Shokrgozar 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
2 MSc Student, Department of Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
چکیده [English]

Background: Addiction as a social disorder is a phenomenon which causes many social and personal problems. Today, different treatments are used to cure this illness. One of these methods is Therapeutic Cognitive-behavioral Group Approach. The purpose of the current study is to determine the effectiveness of Therapeutic Cognitive-behavioral Group Approach on the self-efficacy of drug dependents in Tonekabon’s Bazgasht Addiction Living Center.Methods: A total of 48 addicted patients of the Living Center were selected randomly through simple sampling method and they were allocated into two groups (group therapy and individual therapy) with equal size, using GHQ-28 and GSE-10 tests, and diagnostic interview conducted by a therapist. The participants' psychological status was also measured. Moreover, multiple univariate analysis was implemented. The variables in this study are: self-efficacy, physical health, anxiety, social activity, and depression.Findings: The multiple univariate analysis calculated that F is 31.87 in the self-efficacy criterion, 48.850 in physical health, 18.246 in anxiety, 14.17 in social activity, and 56.10 in the depression criterion. Considering P < 0.01, multiple univariate analysis indicated that calculated F is meaningful. Conclusion: The results show that group therapy was much more effective than the control group. Self-efficacy of the patients of the group therapy is higher than the patients of the individual therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognitive-behavioral approach
 • Individual therapy
 • Group therapy
 • Self-Efficacy
 1. Hadian Mobarakeh R, Noori A, Malek Poor M. Saykvdram and Addiction. New psychotherapy 2010; 16(55-56): 47-66.
 2. Corey J, Corey MS. Groups: Process and Prac-tice. 8th ed. Pacific Grove: Brooks Cole; 2008.
 3. Hawton K, Salkovskis PM, Kirk J, Clark DM. Cognitive Behaviour Therapy for Psychiatric Problems: A Practical Guide. Trans. Ghasemzedeh H. Tehran, Iran: Arjmand; 2007.
 4. Practice guideline for the treatment of patients with substance use disorders: alcohol, cocaine, opioids. American Psychiatric Association. Am J Psychiatry 1995; 152(11 Suppl): 1-59.
 5. Bandura A. Self efficacy: The exercise of con-trol. New York, NY: Freeman; 1997.
 6. Taghavi SMR. Validity and reliability of the general health questionnaire (ghq-28) in college students of Shiraz University. Journal of Psy-chology 2002; 5(4): 381-98.
 7. Palahang H, Nasr M, Barahani MN, Shahmo-hamadi D. Investigate the epidemiology of men-tal disorders in Kashan. Thought and Behavior in Clinical Psychology 1996; 2(4): 19-27.
 8. Schwarzer R, Jerusalem M. Generalized self-efficacy scale. In: Weinman J, Wright S, John-ston, M. Measures in health psychology: a user’s portfolio. Causal and control beliefs. Windsor, UK: Nfer-Nelson; 1995. p. 35-7.
 9. Robinson D. The impact of cognitive skills train-ing on post-release recidivism among Canadian federal offenders. [Online]. 1995. Available from: URL: http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/scc-csc/PS83-3-41-eng.pdf.
 10. Khodayarifard M, Yonesi J, Akbari Zardkhaneh S, Fagihi A, Behpajouh A. Group and individual cognitive behavioral therapy based on prisoners' religious knowledge. Journal of Research in Health Psychology 2009; 3(4): 55-67.