بررسی تأثیر درمان اختلالات کلسیم بر کیفیت زندگی در بیماران زیر 18 سال مبتلا به نارسایی مزمن کلیه در شهر اصفهان با استفاده از ویرایش فارسی پرسشنامه‌های PedsQL

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه کودکان، دانشکده‌ی پزشکی، مرکز تحقیقات ارتقای سلامت کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیتهی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در بیماران دیالیزی، اختلالات مواد معدنی، تأثیری قابل توجه بر کیفیت زندگی و مرگ و میر بیماران دارد. مطالعات انجام شده تأثیر طیف تغییرات فسفر، به خصوص افزایش ضریب تولید کلسیم × فسفر را با پیشرفت هیپرپاراتیروییدی ثانویه و افزایش فاکتورهای مواجهه‌دهنده با کلسیفیکاسیون‌های متاستاتیک و کلسیم و هومورن PTH (Parathyroid hormone) نشان داده‌اند که این اختلالات، علت اصلی مرگ و میر و کاهش کیفیت زندگی در بیماران ESRD (End stage renal disease) و همچنین ارتباط آن‌ها با بیماری‌های قلبی عروقی وافزایش خطر شکستگی است. با توجه به رشد سریع مطالعات جدید در زمینه‌ی بررسی کیفیت زندگی در رابطه با وضعیت سلامت با روش HRQOL (Health related quality of life)، هدف اصلی از انجام این مطالعه تعیین نتیجه‌ی اقدامات درمانی بر بهبود کیفیت زندگی کودکان مبتلا به ESRD و بررسی تأثیر تصحیح سطح کلسیم در HRQOL در کودکان ESRD زیر 18 سال با استفاده از پرسشنامه‌های PedsQL TM End stage renal disease و PedsQL Tm4.0 generic core scales در شهر اصفهان بود.روش‌ها: مطالعه‌ی انجام گرفته، یک مطالعه‌ی توصیفی تحلیلی بود. روش نمونه‌گیری به شکل سرشماری بود و تمام بیماران زیر 18 سال مبتلا به ESRD که شرایط ورود به مطالعه را داشتند مورد مطالعه قرار گرفتند. در ابتدا سطح ماکرهای خونی اعم از کلسیم و فسفر در این بیماران تعیین شد و وضعیت کیفیت زندگی آن‌ها با ا استفاده از پرسشنامه‌ی PedsQL برررسی گردید. سپس مداخله‌ی درمانی به منظور اصلاح سطح کلسیم سرم در این بیماران انجام گرفت و بعد از طی مدت درمان، توسط پرسشنامه مذکور، به طور مجدد سطح کیفیت زندگی بیماران تعیین گردید. اطلاعات به دست آمده در نهایت وارد رایانه شد و به وسیله‌ی نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: میانگین نمره‌ی کیفیت زندگی در کل کودکان مورد مطالعه در قبل از درمان هیپوکلسیمی 24 ± 8/34 و بعد از درمان 23 ± 3/53 بود. طبق آزمون Paired-t نمره‌ی کیفیت زندگی قبل و بعد از درمان تفاوت معنی‌دار نداشت (48/0 = P).نتیجه‌گیری: هر چند که دستورالعمل HRQOL برای بهبود کیفیت زندگی بیماران و افزایش طول عمر آن‌ها ابزاری تأیید شده و سودمند می‌باشد ولی در صورتی که سایر مولفه‌های کیفیت زندگی از جمله وضع اقتصادی خانواده، میزان آگاهی و شرایط بهداشتی لازم، فراهم نباشد، امکان دسترسی به یک سطح زندگی با کیفیت و مطابق استانداردهای تعیین شده در HRQOL امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین دسترسی به پیوند کلیه که به عنوان درمان قطعی فعلی برای این دسته از بیماران شناخته می‌شود، برای همه‌ی بیماران امکان‌پذیر نیست و این امر می‌تواند در کاهش پیشرونده‌ی کیفیت زندگی این کودکان عامل مهمی باشد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد کیفیت زندگی بیماران ESRD از زوایای مختلف و به عنوان مقوله‌ای که متغیرهای متعددی در آن دخالت دارند مورد بررسی قرار بگیرد و سعی گردد علاوه بر ارتقای سطح آگاهی خانواده‌ها، نسبت به تأمین حداقل‌های مورد نیاز جهت ارتقای کیفیت زندگی این قبیل بیماران اقدام گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Calcium Adjustment on the Quality of Life of ESRD Patients Under 18 Years of Age

نویسندگان [English]

 • Ziba Farajzadegan 2
 • Mohammad Amin Mazrooi 3
1 Associate Professor, Department of Pediatrics, Child Health Promotion Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Community and Preventive Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine And Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: With maximum well-being and comfort being key factors for improved quality of life of individuals with end-stage renal disease (ESRD), the potential benefits of any health care provided must be weighed carefully against possible side effects or disadvantages. It must be understood that the types of medical treatment, availability of support networks and financial resources, environmental conditions, as well as personal attributes can each significantly affect quality of life of those people living with the consequences of a chronic disease.Methods: This is a cross sectional study conducted in Alzahra Hospital, Isfahan, Iran, in 2010. All ESRD patients under 18 years of age were studied. At first, the level of serum calcium was measured for all patients, and quality of life was measured by pedsQL questionnaire. Then, all patients were treated for calcium disorders. After the intervention, the level of serum calcium and quality of life was measured. Finally all data were analyzed by SPSS software.Findings: The mean + SD score of quality of life before and after treatment for calcium disorders was 34.8 ± 24 and 53.3 ± 23 respectively; no statistically difference was seen before and after the intervention (P = 0.48). Conclusion: Although HRQOL is a useful appliance for improvement of quality of life in ESRD patients, other variables such as economic status, family awareness and family health status are also very important for improvement of QOL in patients with ESRD.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ESRD
 • Quality of Life
 • Calcium disorder
 1. Schulman G, Himmelfarb J. Hemodialysis. In: Brenner BM, Rector FC, editors. Brenner and Rector's the kidney. 8th ed. Philadelphia: Saun-ders Elsevier; 2008. p. 2564, 2567.
 2. Schmidt RJ, Domico JR, Sorkin MI, Hobbs G. Early referral and its impact on emergent first dialyses, health care costs, and outcome. Am J Kidney Dis 1998; 32(2): 278-83.
 3. Mitch WE. Chronic kidney disease. In: Goldman L, Ausiello DA, editors. Cecil Medicine. 23rd ed. Philadelphia: Sounders Elsevier; 2008. p. 921-31.
 4. Bloembergen WE, Port FK. Epidemiological per-spective on infections in chronic dialysis pa-tients. Adv Ren Replace Ther 1996; 3(3): 201-7.
 5. Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, Stanton BF, editors. Nelson textbook of pediatrics. 18th ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2007. p. 2206-2219.
 6. Danese MD, Belozeroff V, Smirnakis K, Roth-man KJ. Consistent control of mineral and bone disorder in incident hemodialysis patients. Clin J Am Soc Nephrol 2008; 3(5): 1423-9.
 7. Qunibi WY. Consequences of hyperphos-phatemia in patients with end-stage renal disease (ESRD). Kidney Int Suppl 2004; (90): S8-S12.
 8. Sanchez CP. Mineral metabolism and bone ab-normalities in children with chronic renal failure. Rev Endocr Metab Disord 2008; 9(2): 131-7.
 9. Noordzij M, Korevaar JC, Boeschoten EW, Dek-ker FW, Bos WJ, Krediet RT. The Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI) Guideline for Bone Metabolism and Disease in CKD: asso-ciation with mortality in dialysis patients. Am J Kidney Dis 2005; 46(5): 925-32.
 10. Eiser C, Morse R. A review of measures of quali-ty of life for children with chronic illness. Arch Dis Child 2001; 84(3): 205-11.
 11. Guidance for industry: patient-reported outcome measures: use in medical product development to support labeling claims: draft guidance. Health Qual Life Outcomes 2006; 4: 79.